Inleiding

Het activiteitenplan 2021 is de concrete vertaling op jaarbasis van het beleidsplan van de partij met de doelstellingen zoals vastgesteld in het verkiezingsprogramma, aangevuld met het jaarverslag, onderdeel van de jaarstukken.

De focus van het hieronder opgenomen activiteitenplan ligt op de activiteiten van de verenigingstak van de partij en laat dus onverlet de werkzaamheden van de gekozen 50PLUS volksvertegenwoordigers die hun politieke mandaat uitoefenen al dan niet in fractieverband in de diverse gremia (Staten Generaal, Europees Parlement, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

Bovendien is het activiteitenprogramma dynamisch, het is dus niet in steen gebeiteld.

Activiteiten 2021

De partij 50PLUS heeft op landelijk niveau de volgende activiteiten geagendeerd voor het jaar 2021, waarbij de aansturing de primaire verantwoordelijkheid is van het door de leden van 50PLUS gekozen hioofdbestuur (HB) en onverlet de activiteiten welke worden georganiseerd door de 12 regionale afdelingen van de partij. 

 • Bekendmaking van het door het HB vastgestelde verkiezingsprogramma voor de periode 2021 - 2025.
 • Aanmelding voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen welke op 17 maart 2021 worden gehouden. De kandidatenlijst wordt -naar verwachting- vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2020.
 • Het voeren van een landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.
 • het voorbereiden van Gemeenteraadsverkiezingen welke plaats vinden op 16 maart 2022
 • Werving, selectie en samenstelling van een voordracht voor invulling van het huidige-tijdelijke- HB. De voordracht zelf wordt aan de ALV ter goedkeuring voorgelegd -naar verwachting- in mei 2021.
 • Samenstellen jaarverslag met inbegrip van de jaarrekening en het verkrijgen van de goedleurende accountantsverklaring met het oog op het verkrijgen van de decharge over het gevoerde beleid over het jaar 2020 door de ALV uiterlijk december 2021.
 • Voorbereiden van de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement voor goedkeuring tijdens de ALV in de tweede helft 2021,
 • Verstrekken van logistieke en personele ondersteuning geven aan iniatieven van de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer om tijdens regionale hoorzittingen met leden en andere belangstellenden tijdens regionale hoorzittingen te overleggen over kernthema's van 50PLUS.
 • Het organiseren van 3 landelijke Algemene Ledenvergaderingen met inbegrip van de ex-post verslaglegging
 • Het organiseren van landelijk overleg voor alle voorzitters van de regionale afdelingen in het kader van de Adviesraad (minimaal 4 maal per jaar)
 • Het organiseren van landelijk overleg voor lle penningmeesters van de regionale
  Het organiseren van landelijk platformoverleg voor alle verantwoordelijken van de regionale afdelingen voor de ledenwerving en ledenbehoud (4 x per jaar)
 • Minimaal 12 bijeenkomsten van het Hoofdbestuur. Van deze bijeenkomsten wordt een verslaglegging gepubliceerd op de website van 50PLUS.
 • Het regelmatig bezoeken van de regionale afdelingen en, in voorkomende gevallen, de coördinatie van hun activiteiten, met inbegrip van de co-financiering van manifestaties waaraan door de partij wordt deelgenomen.
 • Het in samenspraak met de fractie inrichten van de 50PLUS website en de e-Nieuwsbrief die aan leden en andere belangstellenden wekelijks op aanvraag wordt aangeboden.
 • Indien (in verband met uitstel in 2020 door de Coronacrisis) organiseren van activiteiten in het kader van 10 jaar 50PLUS.
 • Verzorgen van communicatie met alle denkbare 50PLUS geledingen en externen. O.a. zendtijd politieke partijen, digitale media, interactieve communicatie met leden en potentiële leden.
 • Bestuurlijke samenwerking met andere politieke partijen en overleggen actuele beleidsvraagstukken, zoals bevordering integriteit, nieuwe wetgeving inzake politieke partijen en hun financiering, afstemming visie op de positie van politieke partijen in het democratisch proces, etc. Dit overleg vindt o.a. plaats in het periodiek overleg van de partijvoorzitters.
 • Intensieve samenwerking met de neveninstellingen Wetenschappelijk Instituut en Jan Nagel Foundation.
  Scouten, rekruteren, opleiden en trainen van actieve partijleden.
 • Het overzien van de activiteiten van het partijkantoor te Den Haag.