Foto: M. van den Dobbelsteen / FreeImages

Ouderen hebben niet gedeeld in de 5 miljard euro belastingverlaging van 2016. “Dat noemen wij fiscale leeftijdsdiscriminatie en dat moet stoppen!”, zei Martin van Rooijen tegen minister Dijsselbloem. Het Kamerlid van 50PLUS somde diverse financiële minpunten op waar ouderen mee te maken hebben gekregen en nog krijgen. “Ouderen worden stapelgek van dat gestapel van de vele lastenverzwaringen!”, aldus Van Rooijen.

Na het zuur komt het zoet. Ook voor ouderen. Daarom vroeg Martin van Rooijen tijdens het debat over de Voorjaarsnota met minister Dijsselbloem om een grote extra belastingverlaging voor ouderen in 2018. Want ouderen blijven qua koopkracht niet alleen achterlopen op werkenden, maar ook op andere uitkeringsgerechtigden, rekende het Kamerlid van 50PLUS de bewindsman voor.


Gelegaliseerde diefstal

“Vanaf 2008 hebben ouderen een koopkrachtdaling ondergaan van liefst 5 tot 12 procent”, zei Van Rooijen tegen Dijsselbloem. “Werkenden gingen er juist 10 procent op vooruit. Vanaf 2000 is het verschil tussen werkenden en ouderen zelfs meer dan 30 procent!” Martin wees de minister met nadruk ook op de aanpak van de WUL, de Wet uniformering loonbegrip. “Dat zou ik bijna kenmerken als gelegaliseerde diefstal! En dan natuurlijk nog het bijna niet delen in de 5 miljard euro belastingverlaging van 2016. Dat noemen wij fiscale leeftijdsdiscriminatie en dat moet stoppen!”


Extra belastingverlaging

“Pensioenen worden nu al acht jaar niet meer geïndexeerd en ook de komende tien jaar vrijwel zeker niet”, waarschuwde Van Rooijen. “Onze pensioenen verzuipen onder de lage rente. De komende jaren dreigen zelfs forse kortingen als de dekkingsgraad vijf jaar beneden de 105 procent blijft. De AOW is al heel lang niet welvaartsvast. 50PLUS wil daarom een grote extra belastingverlaging voor de koopkracht van ouderen.”


Achterstallig onderhoud

De AOW loopt achter bij de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP steeg tussen 2014 en 2017 met 8,6 procent, de AOW in diezelfde periode met slechts 4,9 procent. “Dat verschil is nu zo groot dat een extra verhoging van de AOW in 2017 zowel verdiend als noodzakelijk is”, stelde het Kamerlid van 50PLUS. “Het betreft achterstallig onderhoud!” 50PLUS diende daarover een voorstel in waarin gevraagd wordt om een extra structurele verhoging van de AOW met ongeveer 2 procent over heel het jaar 2017.


Menselijke drama’s

Voor het Belastingplan 2018 vraagt 50PLUS aan het kabinet voor de ouderenkorting een geleidelijke afbouw te realiseren, zoals bij andere heffingskortingen gebruikelijk is. “Met één euro inkomen boven de grens ben je als oudere ineens 1300 euro kwijt. Wat 50PLUS betreft moet dat beleid worden gecorrigeerd”, zei Martin van Rooijen. Het Kamerlid vroeg ook speciale aandacht voor oudere werklozen. “Over hun positie op de arbeidsmarkt hoef ik niet uit te weiden. Dat is één van de grote menselijke drama’s van deze tijd!”


Stapelgek

Alle financiële problemen en nadelen voor ouderen stapelen zich op. Vooral die stapeling van factoren doet steeds meer ouderen enorm pijn. “Ouderen worden stapelgek van dat gestapel van de vele lastenverzwaringen!”, aldus Martin van Rooijen. •••

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de Voorjaarsnota met minister Dijsselbloem van Financiën:
  
“Draghi heeft in Portugal één week geleden geniest en heel Europa voelt de spetters. De 10-jaars rente is vorige week in twee dagen tijd met 0,2% gestegen. Van ongeveer 0,44% naar 0,64%. Dat noem ik een slok op een borrel. Zo blijkt dat het zelfs het dreigen met beperken van het gratis-geld-infuus zijn werk al doet.  DNB heeft  onlangs aangegeven dat het ECB -beleid een effect op de rente heeft van 0,8% tot 1,5% en dat betekent volgens DNB een effect op de dekkingsgraad van 5 tot 10%. Dat betekent, bij een pensioenvermogen van 1400 miljard euro, dat het gaat om het gigantisch bedrag van 100 miljard euro. Daarom ben ik begonnen aan een initiatiefwetsontwerp voor een tijdelijke bodemrente van 2% voor de berekening van de pensioenverplichtingen, met als enig doel kortingen in de komende  5 jaar te voorkomen. De rekenrente stond toen op een dieptepunt en de dekkingsgraad daalde tot 90%. Ik vreesde grote kortingen voor  miljoenen deelnemers. Zelfs in het najaar dreigde dat nog, maar de verkiezing van Trump maakte verlenging van de hersteltermijn overbodig. Het kabinet werd op de valreep gered van een beschamende kortingscrisis in de aanloop van de verkiezingen. Toont dit niet aan dat we een krankzinnige rekensystematiek hebben? De extreem lage en gemanipuleerde rekenrente is het enige probleem in het huidige pensioenstelsel dat met stip het beste ter wereld is. De Nederlandse politiek wil de eigen regels ten aanzien van de rekenrente niet veranderen, wat uiteraard gewoon kan, dus doen wij het voorstel zelf. Met een tijdelijke bodemrente van 2%, voor maximaal 5 jaar.

Wij politici moeten niet overdrijven, daar heeft niemand wat aan. Maar we debatteren vandaag over de voorjaarsnota van een begroting met historisch zeer omvangrijke meevallers. Het tekort is zowaar omgeslagen in een overschot! 1,6 miljard euro. Nederland lift nu weer volop mee op de groei van de wereldhandel. Het is hoog tijd dat alle Nederlanders dit ook in hun portemonnee gaan voelen en vooral de ouderen die in koopkracht ver zijn achtergebleven. De belastinginkomsten zijn bijna 8 miljard euro hoger dan waar we vorig jaar nog vanuit gingen en ook aan de uitgavenkant zijn flinke meevallers. De zogenaamde ruilvoetmeevallers, o.a. 700 miljoen op het kader van Sociale Zaken, geven aan dat het effect van de loon- en prijsbijstelling kleiner is dan het effect van de prijs Nationale Bestedingen. Maar wat betekent dat?. Het is deflatoir beleid. Waarom doet u dat?, vraag ik de minister. Is dat niet lastig uit te leggen in de Eurogroep? Juist ietsje meer indexeren van collectieve uitgaven in plaats van iets minder, het had gemogen. Het IMF, de ECB, het CPB, de Europese Commissie, zouden een beetje extra opwaartse inflatiedruk vanuit de Nederlandse begroting zeer waarderen, wat ons betreft vooral als het voortkomt uit een significante loonstijging en lastenverlaging voor iedereen, met een flinke inhaalslag voor ouderen.

Wij willen een grote extra belastingverlaging voor ouderen in 2018: na zuur delen ook zoet delen. Ouderen blijven qua koopkracht niet alleen achterlopen op werkenden, 1% over  2017 en 2018. Maar ook op (andere) uitkeringsgerechtigden. En over de positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt hoef ik niet uit te weiden. Dat is een van de grote menselijke drama’s van deze tijd. Onze pensioenen verzuipen onder de lage rente, Pensioenen worden nu al 8  jaar niet meer geïndexeerd en ook de komende 10 jaar vrijwel zeker niet. De komende jaren dreigen zelfs forse kortingen als de dekkingsgraad 5 jaar beneden de 105% blijft. Vindt de minister dit nu werkelijk een goede systematiek? De AOW is al heel lang niet welvaartsvast. 50PLUS wil een grote extra belastingverlaging voor de koopkracht van ouderen. Die ouderen hebben vanaf 2008  een grote koopkrachtdaling ondergaan van 5 tot 12% terwijl de werkenden er 10% op vooruit zijn gegaan. Vanaf 2000 is het verschil zelfs meer dan 30%. Ik wijs dan ook met nadruk op de aanpak van de WUL in 2013, wat ik bijna zou kenmerken als gelegaliseerde diefstal en natuurlijk het bijna niet delen in de 5 mld belastingverlaging van 2016. Dat noemen wij fiscale leeftijdsdiscriminatie en dat moet stoppen. Loon uit tegenwoordige en vroegere arbeid moet volgens de wet gelijk worden belast. Ouderen worden stapelgek van dat gestapel! Voor het belastingplan 2018 vragen wij het kabinet voor de ouderenkorting een geleidelijke afbouw te realiseren zoals bij andere heffingskortingen gebruikelijk is. Met 1 euro inkomen boven de grens ben je als oudere ineens 1300 euro kwijt. Wat 50PLUS betreft moet het beleid worden gecorrigeerd. Voor nu gaat het over de Voorjaarsnota 2017. We zullen ons beperken tot het meest noodzakelijke maar we vragen het kabinet wel om de begroting voor 2017 nog tussentijds aan te passen. 

Het geld is er. Met een staatsschuld onder de 60% mogen we volgens de Europese begrotingsafspraken zelfs een klein (structureel) tekort hebben. De minister gaat nu uit van een overschot van 1,3% in 2021 en dat is ruim 10 miljard euro. Ik heb hierbij 3 vragen aan de minister.

1. Neemt hij op basis van de laatste CBS-cijfers aan dat het overschot aanzienlijk hoger zal uitvallen dan 1,6 miljard over het hele jaar 2017? Indien nee, waarom niet.
2. Werkt een hoger overschot in 2017 ook door naar 2021? Gaan we dan al richting 2%.
3. Zijn de exacte cijfers over het oplopende EMU-saldo in de jaren tot 2021, bekend bij de partijen die onderhandelen over een regeerakkoord?
  
Ik gun de formerende partijen alle goeds; en wij zijn bereid om nog even te wachten op een serieuze begrotingsimpuls voor 2018, maar sommige zaken kunnen niet wachten. De AOW loopt nu al zo ver achter op de nominale ontwikkeling van het BBP dat een extra verhoging in 2017 zowel verdiend als noodzakelijk is. Het betreft achterstallig onderhoud. Mijn partij heeft daartoe een amendement ingediend. Wat ons betreft gaat het om een extra structurele verhoging van de AOW met ongeveer 2% over heel het jaar 2017. Maar wij begrijpen ook dat het een formatiejaar is en we willen een verzoek met terugwerkende kracht ook niet nodeloos ingewikkeld maken. Daarom een eenvoudig amendement waarbij wij de uitvoering van de verhoging van de AOW met ongeveer 2% à raison van 675 miljoen euro overlaten aan het kabinet. Het nominale BBP groeit ook dit jaar in procenten veel harder dan de hoogte van de AOW-uitkeringen. Dat is al decennia aan de gang en daarom willen wij een inhaalslag met deze extra 2%. 
  
Daarnaast willen wij het eenmalige budget voor scholingsvouchers richting een kansberoep, opnieuw aanvullen met 18 miljoen euro. Het potje is nu leeg en 50PLUS wil deze voor jong en oud succesvolle regeling graag continueren. 

Tevens zijn wij voornemens om een motie in te dienen over de BUIG-gelden, op basis van de noodkreet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De VNG heeft de afgelopen jaren op verschillende momenten binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen gewezen op financiële tekorten bij het uitvoeren van wettelijke taken. Ik zal in tweede termijn hier nog op terugkomen maar ik hoor graag van de minister wat hij hier aan gaat doen, voordat wij hem onze motie voor de voeten werpen.”

© 5 juli 2017 - Foto: M. van den Dobbelsteen / FreeImages.com