Foto: FreeImages

Juist de mensen met de laagste inkomens kregen de hoogste stijging van de eigen bijdrage voor de WMO voor hun kiezen. “Schokkend”, stelde Henk Krol in een debat met staatssecretaris Van Rijn. En: “Het ministerie probeert recht te praten wat krom is.”

Mensen met de laagste inkomens hebben procentueel de grootste stijging van de eigen bijdrage voor de WMO op hun bordje gekregen. Dat bleek uit recente cijfers van het CBS. Die stijging betrof maar liefst 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor. “De mensen met de laagste inkomens en een zorgbehoefte betalen wéér het gelag”, zei 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol in een debat over de WMO met staatssecretaris Van Rijn. “Dat is schokkend! En het ministerie van VWS zegt in haar reactie nog net niet dat we eigenlijk maar blij moeten zijn: met de verdwijning van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten had de eigen bijdrage wel gemiddeld met de helft kunnen stijgen. Maar het is ‘maar’ 34 procent, de gemeenten hebben dus hun taak om mensen die dit nodig hebben financieel te compenseren opgepakt. Hoera, het overheidsbeleid werkt!”


Hoogste stijging

Volgens Henk Krol probeert het ministerie recht te praten wat krom is. “En dan zeg ik het nog netjes. Ik wil van staatssecretaris Van Rijn klip en klaar horen wat hij er nu echt van vindt dat de laagste inkomens de hoogste stijging kennen.” Gemeenten kunnen hun inwoners compenseren voor de hoge eigen bijdragen, maar elke gemeente voert een eigen beleid. Het ligt er dus maar net aan waar je woont of en hoe je gecompenseerd wordt. “Voor de zoveelste keer zegt 50PLUS: volkomen onacceptabel!”, aldus Krol.


Onbetaalde rekeningen

Uit cijfers die Omroep MAX heeft opgevraagd bleek dat 9500 mensen moeite hebben hun eigen bijdrage WMO te betalen. Zij hebben in totaal twintig miljoen euro aan onbetaalde rekeningen openstaan. De vijftig miljoen euro die afgelopen Prinsjesdag zijn vrijgemaakt om de eigen bijdrage WMO te verlichten komt voor een groot deel ten goede aan alleenverdieners met een chronisch zieke partner. “Terecht”, stelde Henk Krol, “maar ondanks verlaging van de maximale periodebijdragen komen veel AOW-gerechtigden er bekaaid af. En dat terwijl zij in koopkrachtontwikkeling sinds 2001 30 procent achterlopen op de werkenden! Hoe gaat de heer Van Rijn hen ondersteunen?”


Randvoorwaarden regelen!

“Het is onderhand een 50PLUS-mantra geworden, maar zolang het nodig is, blijf ik het herhalen: een overheid die wil dat haar burgers langer zelfstandig wonen, moet dit ook mogelijk maken. Die moet de randvoorwaarden regelen! En dit gebeurt wéér niet, ditmaal met de wijkverpleging. Afgelopen december bleek dat een zorgverzekeraar druk uitoefende op wijkverpleegkundigen om ouderen die meer dan 12 uur per week zorg ontvangen de Wet Langdurige Zorg in te dirigeren. Afwenteling in zijn zuiverste vorm. Waar blijft de regierol van de verpleegkundige waar iedereen de mond vol van heeft? Waar blijft de eigen regie, de autonomie van mensen in dit verhaal? Het is níet aan de zorgverzekeraar om op de stoel van de wijkverpleegkundige te gaan zitten, en het is ook níet de zorgverzekeraar die de indicatie voor de Wet langdurige zorg vaststelt! En de wijkverpleegkundige is níet degene die verantwoordelijk is voor de budgetten!”


Maak het mogelijk!

Er zijn situaties bekend waarbij mensen eenmaal in de WLZ minder zorg ontvangen dan vanuit de zorgverzekeringswet. “De reactie van staatssecretaris Van Rijn hierop is behoorlijk tam”, concludeerde Henk Krol. “50PLUS vraagt de staatssecretaris dringend om de zorgverzekeraars aan te spreken en te wijzen op hun verantwoordelijkheid! En nogmaals de oproep: maak het mogelijk! Zorg voor voldoende middelen, zodat er niet geknepen hoeft te worden, niet in zorguren én niet in de tarieven! Want zorgstops, die afgelopen jaar al in augustus plaatsvonden, zijn onbestaanbaar!”


Terminale patiënten zijn de dupe

Het debat ging ook over de palliatieve zorg. Voldoende beschikbare palliatieve zorg zeer belangrijk, daarom is het goed dat het Nationaal Programma Palliatieve zorg er is. 50PLUS vroeg staatssecretaris Van Rijn hoe het staat met het plan van aanpak dat Zorgverzekeraars Nederland zou opstellen inzake de directe financiering van hospices. Brancheorganisatie BTN signaleert dat zorgorganisaties nog steeds geen garanties hebben dat zij alle geleverde palliatieve zorg, na bereiken van het omzetplafond, vergoed krijgen. En dat terwijl dit wel zou moeten en beloofd is. “Communicatie met verzekeraars verloopt moeizaam en terminale patiënten zijn hier de dupe. Dat mag echt niet gebeuren! Ik wil een oplossing horen van staatssecretaris Van Rijn”, zei Henk Krol. “En de garantie dat palliatieve zorg nooit meer te lijden zal hebben van een zorgstop.”

> Lees hier de standpunten van 50PLUS over zorg en ons zorgstelsel

© 1 februari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!