Martin van Rooijen bij zijn maidenspeech op 12 april 2017 - Foto: (c) Adri van Esch

De Eurozone gaat ‘de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels’ onderzoeken. Dat kan consequenties hebben voor sterke stelsels als dat van Nederland, constateerde Kamerlid Martin van Rooijen. “Dat willen wij volstrekt uitsluiten!”

“Nederland heeft met zijn sterke pensioenstelsel weinig te winnen en heel veel te verliezen met Europese inmenging”, zei Martin van Rooijen in zijn maidenspeech in de Tweede Kamer (foto). Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaf eerder aan dat verdere aanvullende Europese wetgeving onnodig en onwenselijk lijkt. Van Rooijen vroeg tijdens het debat aan minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Klijnsma van SZW of klip en klaar bevestigd kan worden dat dit onwenselijk is. 50PLUS wil dat zowel de AOW als het pensioen een puur nationale aangelegenheid is én blijft! “Voor 50PLUS is dat de maat: Europa, handen af van ons gehele pensioenstelsel! Schoenmaker, blijf bij je leest!”, aldus Van Rooijen.


De fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels

De volledige maidenspeech van Martin van Rooijen: “De Eurozone gaat – zoals dat heet – ‘de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels’ onderzoeken. Hiervoor wordt op grond van zogenaamde ‘common principles’ een ‘benchmark’ ingevoerd.

Allereerst de cruciale vraag: waar gaat deze benchmark precies over? Gaat het alleen over de eerste pijler? Of gaat het over de eerste en tweede pensioenpijler samen? De nota van de Europese Commissie van 13 maart lijkt te doelen op beide! Een verduidelijking is dringend gewenst want in de stukken lopen deze zaken steeds door elkaar. Het is niet eenduidig. 

Een volgende vraag: is de discussie en de benchmark echt wel zo vrijblijvend als de minister ons wil doen geloven? Doel is primair ‘zwakke pensioenbroeders’ in de lidstaten aan te spreken, maar wíe garandeert dat sterke stelsels (zoals onze AOW en onze tweede pijler), gevrijwaard zullen blijven van inmenging? Wij hebben met ons sterke pensioenstelsel weinig te winnen en heel veel te verliezen met Europese inmenging. De benchmark heeft ook nadrukkelijk een relatie met de landenspecifieke aanbevelingen. Dat wijst toch in de richting van niet-vrijblijvendheid. Wij vragen de minister hier grondig op in te gaan.

> Blijf van mijn poen af, blijf van mijn pensioen af!  


Nationale aangelegenheid

Het kabinet lijkt te erkennen dat de pensioenregelgeving ‘een nationale aangelegenheid’ moet blijven, maar wat zijn de wettelijke waarborgen daarvoor? Kan de minister die zorgvuldig aangeven? De staatssecretaris van Financiën gaf in een eerder schriftelijk overleg aan dat verdere aanvullende Europese wetgeving op het vlak van de tweede pijler onnodig en onwenselijk lijkt. Kan gewoon klip en klaar bevestigd worden dat dit onwenselijk is? En dat zowel de AOW als de tweede pijler een puur nationale aangelegenheid zijn en blijven? Voor 50PLUS is dat de maat: Europa, handen af van ons gehele pensioenstelsel! Schoenmaker, blijf bij je leest!  

Graag krijgt mijn fractie ook een grondige toelichting op de opmerking in het verslag van de Eurogroep / Ecofinraad van 20 en 21 maart jl. dat het vergelijkende karakter van een benchmark lidstaten de mogelijkheid geeft om de houdbaarheid van de pensioenstelsels voor de overheidsfinanciën op de lange termijn ‘in Europees verband aan de orde te stellen’, maar dat dit onverlet laat dat dat pensioenregelingen – wij vatten dit nadrukkelijk op als eerste én tweede pijler – een nationale aangelegenheid moeten blijven, en niet bindend zijn. Wat wordt precies bedoeld met genoemde passage? Betekent dit louter dat ‘zwakke pensioenstelsels’ ter discussie kunnen worden gesteld? Of kunnen ook ‘sterke pensioenstelsels’ – of onderdelen – daarvan door lidstaten aan de orde worden gesteld? Dat is en blijft voor ons een cruciale vraag.


Volstrekt uitsluiten

Om met de minister te spreken: met het inzicht in de vraag welk land ‘een financieel houdbaar pensioenstelsel’ heeft, en welk land niet, is op zich niets mis. Inzicht kan inderdaad ‘het begin zijn van een goede verandering’ in een zwak pensioenstelsel. Maar het kan ook méér zijn, en consequenties hebben voor sterke stelsels als het onze. Dat laatste willen wij vandaag volstrekt uitsluiten!

In de laatste Eurogroep / Ecofinraad is over pensioen gesproken op basis van genoemde nota. 50PLUS kan alleen maar concluderen dat benchmarking toch grote gevolgen kan hebben, óók voor een pensioenstelsel (tweede pijler) als het onze.


Alarmbellen gaan rinkelen

Als ik woorden en zinssneden in de nota tegenkom als ‘economische convergentie’, ‘de mogelijke noodzaak en omvang van verdere hervorming’ dan gaan bij ons alarmbellen rinkelen.

Zeker ook de laatste zin van de notitie van de Europese commissie roept bij ons de nodige vragen op. Hier wordt als discussiepunt aan het eind van de benchmark-nota de vraag opgeworpen:

‘Wich policy outcomes do you envisage for the benchmarking exercise, alongside its feeding the preparation of the country-specific recommendations in the context of the European Semester?’


Ongelijk speelveld

50PLUS blijft van mening, ook na het arrest van de Hoge Raad, dat het verschil in BTW-behandeling van de kosten van beheer van pensioenfondsen die respectievelijk DC- en DB-regelingen uitvoeren, leidt tot een volstrekt ongewenst en ongelijk speelveld binnen Nederland en in vergelijking met omringende landen. Het tast het pensioenresultaat bij DB-regelingen onnodig aan. Is de minister bereid zich in te zetten voor een gelijk speelveld voor DC- en DB-regelingen?”


► Moties 

Martin van Rooijen diende namens 50PLUS drie moties in:

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Eurogroep op basis van een nota van de Europese Commissie – een ‘benchmarking oefening’ - discussie heeft gevoerd over de gevolgen van pensioenarrangementen voor de lange termijn houdbaarheid van overheidsfinanciën binnen het Eurogebied;

overwegende dat het doel van deze discussie onder andere is, ‘meer convergentie’ in de Eurozone te bereiken, maar dat de benchmarks ‘niet bindend’  zijn;

verzoekt de regering te bevestigen en in Europese gremia actief uit te dragen dat pensioenstelsels (1e,2e pijler) en betreffende pensioenregelgeving – afgezien van IORP-minimumvereisten - een puur nationale aangelegenheid zijn én blijven;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen

► Deze motie is verworpen

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Europese benchmarks het inzicht kunnen vergroten in de bijdrage van Europese pensioenarrangementen aan de houdbaarheid van overheidsfinanciën in de EU op lange termijn;

spreekt uit dat dit vergrote inzicht niet mag leiden tot inperking door Europa van de zeggenschap van individuele lidstaten over hun pensioenarrangementen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen

► Deze motie is aangenomen

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verschil in BTW-behandeling van de kosten van beheer van pensioenfondsen die respectievelijk DC- en DB-regelingen uitvoeren, leidt tot een ongewenst en ongelijk speelveld binnen Nederland en in vergelijking met omringende landen;

overwegende dat ook voor DB-regelingen het pensioenresultaat voor de deelnemers aan het fonds wordt bepaald door de beleggingsresultaten op de ingelegde premie, en dat daarbij iedere Euro aan bijkomende (beheer)kosten telt;

verzoekt de regering opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het ongelijke speelveld als gevolg van de verschillen in BTW behandeling van beheerkosten voor DC- en DB-regelingen en daarbij tevens aanbevelingen te doen om het ongelijke speelveld op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen

► Deze motie is verworpen

© 12 april 2017 – Foto: Adri van Esch