Foto:Harry Breugom

Voldoende aandacht voor mensen met dementie. Daar drong Léonie Sazias op aan in een debat met staatssecretaris Van Rijn. Het Kamerlid van 50PLUS pleitte ook voor het aanpakken van ondervoeding, voor voldoende dagbesteding en voor een gezonde leefstijl.

Aandacht. Alles draait om aandacht. Daarop hamerde Kamerlid Léonie Sazias in een debat over dementie met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. “In verpleeghuizen moet voldoende personeel zijn. Dat hoeven echt niet alleen hoogopgeleiden te zijn. Het gaat – zeker bij mensen met gevorderde dementie – om aandacht. Dat komen ouderen door korting op uren en oplopende administratie steeds meer tekort.”


25% is ondervoed

Het Kamerlid van 50PLUS haalde ook het probleem van ondervoeding aan. “Tot 25 procent van de thuiswonende ouderen met thuiszorg is ondervoed. Dat is al een groot probleem, dat wellicht procentueel nog groter is voor – met name alleenstaande – dementerenden. Zij vergeten vaak te eten, of weigeren dat. Ik zie dat als een hiaat in de zorgketen; ik krijg signalen van verpleegkundigen dat ondervoeding een zorgwekkende kwestie is.”


Betaalbare dagbesteding

50PLUS wil dat dat er voldoende en betaalbare dagbesteding voor dementerenden beschikbaar is en blijft. Dat geldt ook voor vervoer er naar toe. “De eigen bijdrage hiervoor moet beperkt worden, want de kosten mogen nooit de reden zijn om af te zien van zorg!”, aldus Léonie Sazias.


Inzetten op gezonde leefstijl

50PLUS pleitte tijdens het debat ook voor meer inzet op een gezonde leefstijl, in dit geval bij ouderen. “Het gaat hier niet om iets dat per plek of gemeente kan verschillen”, vond Kamerlid Sazias. “Gezond leven is goed voor iedereen!” Staatssecretaris Martin van Rijn draaide wat om de hete brij heen; er kwamen geen concrete voorstellen of oplossingen. Daarom komt er een voortgezet overleg waarbij Kamerleden moties kunnen indienen. •••

► De verdere inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het debat over dementie
met staatssecretaris Martin van Rijn:


“Om mensen met dementie en hun mantelzorgers de weg te wijzen in het oerwoud van de systemen en hen bovendien te ondersteunen zijn er speciaal opgeleide casemanagers. Om te bewerkstelligen dat er voldoende en passende casemanagement beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft, wordt gestreefd naar een eenduidig inkoopbeleid door zorgverzekeraars. Dat is gebaseerd op een inkoopenquête en de inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa. 50PLUS wil graag precies weten wat wordt verstaan onder eenduidigheid. Wie bepaalt dat? En hoe wordt geborgd dat er ook daadwerkelijk voldoende casemanagement wordt ingekocht, tegen een reëel tarief?


Casemanagement ‘op’

We hebben te vaak van wijkverpleging gehoord dat casemanagement ver voor het einde van het jaar al ‘op’ is. Voor cliënten en hun mantelzorgers moet er voldoende casemanagement beschikbaar zijn. Casemanagement is immers een specifieke, verpleegkundige deskundigheid waarop niet beknibbeld mag worden. 50PLUS wil dat staatssecretaris Van Rijn in gesprek gaat met verzekeraars om te bevorderen dat casemanagement voortaan tegen een reëel tarief wordt gecontracteerd, om de beschikbaarheid van casemanagement te borgen.


Passende dagbesteding

Passende en voldoende dagbesteding voor dementerende ouderen is haast letterlijk van levensbelang, ook voor hun mantelzorgers! Uit de Dementiemonitor blijkt dat door de bezuinigingen en door eigen bijdrage mensen minder hieraan (kunnen) deelnemen. 50PLUS wil dat de staatssecretaris borgt dat er voldoende en betaalbare dagbesteding, en vervoer ernaartoe, beschikbaar is en blijft. 50PLUS wil dat de eigen bijdrage hiervoor beperkt wordt, want de kosten mogen nooit de reden zijn om af te zien van zorg!


Gezond leven

Uit onderzoek blijkt, en niet voor het eerst, dat gezond leven voor vijftigers en zestigers de kans om dementie te ontwikkelen sterk verkleint. Ook nu blijkt wat preventie kan opleveren, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat het een kwestie van eigen schuld is. Maar ook bij een onderzoek naar diabetes type 2 zagen we hoeveel verschil preventie kan maken. Wat gebeurt er om dit soort onderzoek te bevorderen? 50PLUS pleit voor meer inzet op een gezonde leefstijl, in dit geval bij ouderen. Want het gaat hier niet om gemeentelijk maatwerk, om iets dat per plek kan verschillen. Gezond leven is goed voor iedereen!”

© 7 juni 2017