Red wet Hillen

De nieuwe staatssecretaris van Financiën Menno Snel wil de afschaffing van de wet Hillen nog snel in het bestaande Belastingplan wegmoffelen. “Terwijl de afbouw van de wet pas in 2019 ingaat”, zegt Martin van Rooijen. Volgens het Kamerlid van 50PLUS een bewijs dat de regeringspartijen bang zijn voor ‘de stem des volks’. Immers, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en een jaar later de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer. 

Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, zoals het nieuwe kabinet wil, treft haast 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen. Dat is een grof schandaal, stelt Tweede Kamerlid Martin van Rooijen, die de bewindsman voorrekende dat ook zo’n half miljoen ouderen de dupe worden. “50PLUS zal voor hen vechten en alles in het werk stellen om de aflosboete  te stoppen.”

Bij de behandeling van het Belastingplan 2018 besteedde Van Rooijen nagenoeg zijn hele spreektijd aan de voorgenomen afschaffing van de wet Hillen. Deze wet uit 2005 bepaalt dat mensen die hun hypotheek volledig of grotendeels hebben afgelost vrijgesteld zijn van het eigenwoningforfait. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) wil de afschaffing heel snel door de Eerste en Tweede Kamer jassen met als reden dat de Belastingdienst een jaar nodig heeft voor de invoering. Volgens Martin van Rooijen, die zelf oud-staatssecretaris van Financiën is geweest, is dat volstrekte onzin.

►‘Niet verstoppen in een verzamelwet’

“De wet Hillen beslaat uit nog geen A4’tje en aanpassing van het eigen woningforfait in het systeem van de Belastingdienst kan iedereen. Het nieuwe kabinet hoort de wetsaanpassing niet te verstoppen in een verzamelwet, maar als een eigenstandige maatregel voor te stellen aan de Eerste en Tweede Kamer. Het is een smoes dat afschaffing van de wet Hillen al dit jaar door de Kamer moet voor de uitvoerbaarheid.”

► ‘Zo zeker als een scheet in een netje’

Het plan om het financiële voordeel voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost in stappen af te schaffen vindt 50PLUS een onbegrijpelijke boete op aflossen. “De behandeling van dit voorstel mag in géén geval overhaast gebeuren”, stelt Van Rooijen. Om aan te geven dat toezeggingen in de politiek – zoals geformuleerd in de wet Hillen – kennelijk geen waarde hebben, citeerde het Kamerlid van 50PLUS PvdA-voorman Jaap Burger: beloftes zijn ‘zo zeker als een scheet in een netje’. “Dat geldt ook voor de aflosboete. Daaruit blijkt dat het kabinet Rutte III een anti-ouderenkabinet is dat ouderen als tweederangsburgers beschouwt.” 

► ‘Mensen zijn boos, verontwaardigd, woedend’

Martin van Rooijen doopte het voorstel tot afschaffen van de wet Hillen om tot ‘de aflosboete’. “Dat woord is inmiddels een gevleugeld begrip geworden, niet in het minst omdat het precies aangeeft wat het is: een boete op het aflossen van de hypotheek”, zei Van Rooijen. “Mensen zijn boos, verontwaardigd, woedend omdat zij het oneerlijk en onrechtvaardig vinden dat mensen die gevraagd  werd  hun hypotheek af te lossen nu worden gestraft in plaats van beloond. Het vrijstellen van de  bijtelling was beloofd en vastgelegd in de wet en zij dachten dat dat zeker was en bleef.”

►’Extra belasting om buitenlandse multinationals een cadeau te geven’

De 1,1 miljard euro die afschaffing van de wet Hillen moet opbrengen is het bedrag dat afschaffing van de dividendbelasting kost. Al vóór de behandeling van het Belastingplan heeft 50PLUS gesteld dat de dividendbelasting niet moet worden afgeschaft. “Je moet maar durven: je laat inwoners van Nederland – mensen die hun schulden hebben afgelost en daarvoor zuinig hebben moeten leven – extra belasting betalen om daarmede de buitenlandse beleggers en multinationals een ordinair cadeau te geven”, aldus Martin van Rooijen.

► Volg de strijd van 50PLUS tegen afschaffing van de wet Hillen op Twitter en Facebook onder #redwetHillen

► De volledige inbreng van Martin van Rooijen bij het wetgevingsoverleg Belastingplan 2018:

“We spreken vandaag over de wijze van behandeling Belastingplan 2018. Er komt een Nota van Wijziging met de al bekende voorstellen uit het regeerakkoord met betrekking tot Box 3: een verhoging van de vrijstelling en een aanpassing van de berekeningswijze voor het fictief rendement.
Allemaal tot uw dienst omdat het welkome lastenverlichtingen zijn en daar kan niemand  bezwaar tegen hebben, mits het nog uitvoerbaar is met een tijdige voorbereiding door de veel geplaagde Belastingdienst. Deze wijziging is blijkbaar uitvoerbaar.
De 50PLUS-fractie  heeft  een aantal vragen over de te volgen procedure met betrekking tot de Nota van Wijziging. De reden is dat er een geruchtmakend voorstel  is dat deel zou moeten uitmaken van het Belastingplan 2019 maar dat nu al ingediend wordt bij het Belastingplan 2018 terwijl het pas ingaat in 2019. En dat nu ook zou moeten worden behandeld bij  het plan dat wij nu bespreken: 2018.

Officieel weet de Tweede  Kamer nog van niets en kunnen we  het niet inhoudelijk behandelen. Toch wil  ik er nu over spreken omdat na indiening er nog nauwelijks tijd is om er nog fatsoenlijk over te spreken. 50PLUS wil nu weten wat ons te wachten staat in de komende weken, ja zelfs de komende dagen.
Er is al een tipje van de sluier opgelicht. Wat weten we dan zowaar wel? Na afloop van de eerste Ministerraad werd ons via de media het volgende kond gedaan. Ik citeer het ANP bericht:
‘De aflosboete voor huizenbezitters wordt niet eerder ingevoerd dan in 2019, zoals in het Regeerakkoord staat. Wel begint het kabinet al met de voorbereiding van de zogeheten wet Hillen, omdat de Belastingdienst er extra tijd  voor nodig heeft, aldus de Staatssecretaris vanmiddag na de Ministerraad.’

Dit is een drogreden en ik zal dat uitleggen. Ik heb nog nooit zo’n smoes gehoord! Elk jaar, ja elk jaar, moet de Eerste Kamer zich haasten om het Belastingplan, met daarin wat uitvoeringswijzigingen, voor de jaarwisseling af te doen, ergens half december. Dan heeft de Belastingdienst 2 weken  om de uitvoering ter hand te nemen. Voor de wet Hillen zou meer dan een jaar nodig zijn? Maar de wet Hillen beslaat nog geen A4’tje.
Het is juist een simpele wet. En daar zouden de  belastingcomputers een jaar voor nodig hebben om dat te kunnen verwerken? Kan de regering geen betere smoes bedenken, of gewoon toegeven dat men bang is voor de Stem des Volks, nu er volgend jaar Gemeenteraad verkiezingen zijn.

Wat gebeurt er met de wet Hillen? Komt  er een voorstel tot afschaffing en zo ja: is dat in de vorm van een Nota van Wijziging of een apart wetsvoorstel? Ik wijs er op dat de wet Hillen destijds met een eigenstandig wetsvoorstel tot stand is gekomen.
 
Dat betekent volgens de 50PLUS-fractie dat ook de afschaffing van de wet Hillen, de intrekking van de wet, met een eigenstandig wetsvoorstel moet worden geregeld. Dat is niet alleen de mening van mijn fractie maar ook in het algemeen het unanieme standpunt van de  Eerste Kamer. Omineus is dat dat standpunt vastgelegd in de motie-Hoekstra cs die met algemene stemmen is aanvaard in november 2015 (nr 34300 onder O). De motie-Hoekstra was mede ondertekend door mij.

Er is geen ontkomen aan: dit kan niet anders betekenen dan dat een voorstel inzake de wet Hillen bezien moet worden in het licht van deze motie. Het kabinet, minister Hoekstra en  staatssecretaris Snel zijn gehouden deze motie uit te voeren. 50PLUS vindt dit een eigenstandig voorstel in de zin van de motie-Hoekstra. Dit klemt temeer omdat in dit geval sprake is van een voorstel dat pas een jaar later ingaat. Afsluitend is mijn derde vraag: is de Staatssecretaris dat met ons eens? Graag een klip en klaar antwoord.

Wat is de betekenis van het woord voorbereiden? Het wekt de indruk dat  het louter voorbereiden is. Voorbereiden is  taalkundig iets anders dan het indienen van een definitief voorstel ter behandeling en goedkeuring door de Tweede Kamer in de komende twee weken in het kader van het  plan 2018. Of zie ik dat verkeerd?

Vooralsnog  vind ik dat hier staatsrechtelijk geen sprake is van een wijziging maar van een  nieuw voorstel dat als zodanig moet worden behandeld en dus geen onderdeel kan zijn van dit plan 2018.

Dan kom  ik nu op de inhoud van het te verwachten voorstel. Ik wijs op de extreem korte tijd die rest voor de noodzakelijke grondige behandeling. Het gaat hier immers om een lastenverzwaring van niet minder dan 1,1 miljard euro voor mensen die hun hypotheek hebben afgelost of bijna  hebben afgelost. Bovendien raakt  het een relatief  kleine groep  bezitters van een eigen woning: 900.000 op een totaal aantal bezitters van ruim 4 miljoen.
Die groep van een kleine 1 miljoen zou de extra belasting van ruim 1 miljard moeten opbrengen. Het is een grof schandaal. Waarbij veel meer dan de helft van die groep bestaat uit ouderen die zuinig hebben geleefd om hun oude dag in te gaan zonder hypotheekschuld.
Het zou gaan om 500.000 ouderen.

Kan de staatssecretaris meer precieze cijfers geven over de totale groep en de groep ouderen? KBO–PCOB sprak er zelfs over dat ouderen 2/3 deel uitmaken van de totale groep. Aanvankelijk bedroeg de lastenverzwaring zelfs 1,4 miljard voordat besloten werd tot verlaging van het eigenwoningforfait met 20% tot  0,6 %.

Ik heb kort voor het bekend worden van het regeerakkoord het voorstel tot afschaffen van de wet Hillen de ‘aflosboete’ genoemd en dat woord is inmiddels een gevleugeld begrip geworden, niet in het minst omdat het precies aangeeft wat het is: een boete op het aflossen van de hypotheek. Mensen zijn boos, verontwaardigd, woedend omdat zij het oneerlijk en onrechtvaardig vinden dat mensen die gevraagd  werd  hun hypotheek af te lossen nu worden gestraft in plaats van beloond. Het vrijstellen van de  bijtelling was beloofd en vastgelegd in de wet en zij dachten dat dat zeker was en bleef.

Het is een boete, een straf op het aflossen van hypotheek. De wet Hillen had immers tot doel  het aflossen te bevorderen door na aflossing  geen bijtelling op het inkomen meer toe te passen. Volgens de toelichting was de motivering van het voorstel vooral om te zorgen dat ouderen later beter in staat zouden zijn de stijgende zorgkosten te kunnen betalen. Ouderen zijn gaan aflossen met het vooruitzicht van geen bijtelling en hebben daarvoor zuinig geleefd. Zij  zijn veelal niet meer met vakantie gegaan, hebben geen nieuwe auto aangeschaft of andere grote aankopen zo lang mogelijk uitgesteld en hebben in het algemeen alles gedaan om de vaste lasten fors te verlagen voor de ingang van de verdiende oude dag. Zo voorzichtig zijn de meeste ouderen die ook nog de armoede van kort na de oorlog hebben gekend met veelal AOW, een klein pensioen maar gelukkig wel met een eigen huis. Het lijkt dat ze dat niet meer wordt gegund.

Hillen had een waarlijk vooruitziende blik: zelf spaarzaam zijn voor de toekomst. De wet Hillen heeft voortreffelijk zijn werk gedaan en doet dat nog steeds. De wet voldoet dus nog steeds aan het gestelde doel. 

Het getuigt van cynisme dat juist deze wet die goed werkt zou moeten worden afgeschaft. Rutte riep in Etten-Leur op een VVD-bijeenkomst de dag na het regeerakkoord dat de wet te duur wordt. Maar hij had de afschaffing niet zelf verzonnen. Het kwam niet van hem. Stoere taal. Hij weet niet waar hij over praat.

De eerste die garen spint bij het versneld aflossen is de schatkist doordat de aftrek van de hypotheekrente daardoor fors is gedaald en blijft dalen als de wet Hillen in stand  blijft. Wie heeft dit voorstel verzonnen?

Het kabinet Rutte III is door de 50PLUS-fractie al eerder het anti-ouderen-kabinet genoemd en dat wordt op de eerste dag al door de feiten gestaafd. Niet alleen Rutte II maar nu ook al Rutte III beschouwt ouderen als tweederangs burgers die wel moeten meebetalen aan het zuur maar niet mogen genieten van het zoet. De vrijstelling van het eigenwoningforfait wordt ze afgepakt.

Het voorstel wordt goedgepraat met de lange overgangstermijn, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden, een soort goedmakertje dat het schrijnende karakter van het voorstel niet kan verhullen. Het is een schaamlap.
Bovendien weten de mensen dat de politiek met een handomdraai de overgangstermijn weer kan verkorten van 30 naar 20 jaar of zelfs tot 10 of 5 jaar. Ik hoef slechts te verwijzen naar de verkorting van de overgangstermijn bij de verlaging van het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Door Rutte III, juist ja.

Zo’n toezegging van 20 of nu 30 jaar heeft de waarde van ‘een scheet in een netje’, een uitdrukking indertijd van PvdA-voorman Jaap Burger.

Grote woede bij de mensen en dat over een voorstel dat er nog niet eens is en pas zou ingaan over een jaar. Waarom doet men dit dan?, zo vraagt mijn fractie zich af. 50PLUS heeft met de aanval op de aflosboete een bom gelegd die het kabinet zo snel mogelijk wil demonteren met het oog op de verkiezingen van de gemeenteraden in maart 2018.

50PLUS mag er geen garen bij spinnen. De verlenging van 20 naar 30 jaar was al een vreselijke kniebuiging naar 50PLUS. En het verzet in de VVD- en CDA-achterban mag niet te lang duren en niet verder toenemen. Bovendien zou afschaffen van de wet Hillen bij het Belastingplan 2019 in november 2018, kort voor de verkiezingen van de Provinciale Staten al helemaal zelfmoord zijn met slechts een meerderheid van 1 zetel in de Senaat.

Dat perspectief moet nu al een gruwel zijn voor met name VVD en CDA. 50PLUS concludeert dat het nieuwe kabinet nu al bang is voor de kiezer. Alles is politiek zou ik willen zeggen, in dit geval is de wet Hillen daarvan de dupe.

De aflosboete is een gebroken verkiezingsbelofte rond de eigen woning. Het grote belang van de wet Hillen van 2003 is dat de politiek en de wetgever kozen voor de burger. De voorgenomen afschaffing van de wet Hillen getuigt van uitsluitend denken aan de schatkist. Niet meer aan de burger en dat is het meest zorgelijk aan de aflosboete.

Ik wijs op de volgende aspecten:
1. Schade voor burger
2. Onbetrouwbare overheid
3. Dubieuze berekeningen:
4. Discriminatie tussen aflossingsvrije hypotheken waarbij aflossing kan worden uitgesteld en hypotheken met verplichte aflossing waar dat niet meer mogelijk is. Hoe is dat te verdedigen?
5. Gevolgen voor de woningmarkt zijn niet in aanmerking genomen. Wat zijn die gevolgen?

Ik begin met het belang van het eigen huis, de eigen woning. Het eigen huis is om in te wonen, is bezit maar geen vermogen, zeker geen vrij vermogen. De vraag is of het eigen huis gedefiscaliseerd zou moeten worden: geheel uit de Inkomstenbelasting.
Zolang de eigen woning deel uitmaakt van de Inkomstenbelasting blijft de dreiging van steeds zwaardere belasting op de eigen woning.”
Het kabinet Rutte III is door de 50PLUS-fractie al eerder het anti-ouderen-kabinet genoemd en dat wordt op de eerste dag al door de feiten gestaafd. Niet alleen Rutte II maar nu ook al Rutte III beschouwt ouderen als tweederangs burgers die wel moeten meebetalen aan het zuur maar niet mogen genieten van het zoet. De vrijstelling van het eigenwoningforfait wordt ze afgepakt.

Het voorstel wordt goedgepraat met de lange overgangstermijn, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden, een soort goedmakertje dat het schrijnende karakter van het voorstel niet kan verhullen. Het is een schaamlap.
Bovendien weten de mensen dat de politiek met een handomdraai de overgangstermijn weer kan verkorten van 30 naar 20 jaar of zelfs tot 10 of 5 jaar. Ik hoef slechts te verwijzen naar de verkorting van de overgangstermijn bij de verlaging van het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Door Rutte III, juist ja.

Zo’n toezegging van 20 of nu 30 jaar heeft de waarde van ‘een scheet in een netje’, een uitdrukking indertijd van PvdA-voorman Jaap Burger.

Grote woede bij de mensen en dat over een voorstel dat er nog niet eens is en pas zou ingaan over een jaar. Waarom doet men dit dan?, zo vraagt mijn fractie zich af. 50PLUS heeft met de aanval op de aflosboete een bom gelegd die het kabinet zo snel mogelijk wil demonteren met het oog op de verkiezingen van de gemeenteraden in maart 2018.

50PLUS mag er geen garen bij spinnen. De verlenging van 20 naar 30 jaar was al een vreselijke kniebuiging naar 50PLUS. En het verzet in de VVD- en CDA-achterban mag niet te lang duren en niet verder toenemen. Bovendien zou afschaffen van de wet Hillen bij het Belastingplan 2019 in november 2018, kort voor de verkiezingen van de Provinciale Staten al helemaal zelfmoord zijn met slechts een meerderheid van 1 zetel in de Senaat.

Dat perspectief moet nu al een gruwel zijn voor met name VVD en CDA. 50PLUS concludeert dat het nieuwe kabinet nu al bang is voor de kiezer. Alles is politiek zou ik willen zeggen, in dit geval is de wet Hillen daarvan de dupe.

De aflosboete is een gebroken verkiezingsbelofte rond de eigen woning. Het grote belang van de wet Hillen van 2003 is dat de politiek en de wetgever kozen voor de burger. De voorgenomen afschaffing van de wet Hillen getuigt van uitsluitend denken aan de schatkist. Niet meer aan de burger en dat is het meest zorgelijk aan de aflosboete.

Ik wijs op de volgende aspecten:
1. Schade voor burger
2. Onbetrouwbare overheid
3. Dubieuze berekeningen:
4. Discriminatie tussen aflossingsvrije hypotheken waarbij aflossing kan worden uitgesteld en hypotheken met verplichte aflossing waar dat niet meer mogelijk is. Hoe is dat te verdedigen?
5. Gevolgen voor de woningmarkt zijn niet in aanmerking genomen. Wat zijn die gevolgen?

Ik begin met het belang van het eigen huis, de eigen woning. Het eigen huis is om in te wonen, is bezit maar geen vermogen, zeker geen vrij vermogen. De vraag is of het eigen huis gedefiscaliseerd zou moeten worden: geheel uit de Inkomstenbelasting.
Zolang de eigen woning deel uitmaakt van de Inkomstenbelasting blijft de dreiging van steeds zwaardere belasting op de eigen woning.”

 

“Rutte III heeft in het regeerakkoord ook het lef de dividendbelasting af te schaffen. Een ordinair cadeau voor multinationals en buitenlandse beleggers ter grootte van 1,4 miljard euro. Dat was nu precies ook het bedrag dat aanvankelijk ook de opbrengst was van afschaffing van de wet Hillen: 1,4 miljard euro. 50PLUS zal een amendement indienen op de Nota van Wijziging waarbij de wet Hillen wordt afgeschaft om de dividendbelasting niet af te schaffen. Wij willen niet dat spaarzame Nederlanders aan buitenlandse beleggers een cadeau van 1,4 miljard moeten geven.

50PLUS wil niet dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, die overigens ook in het buitenland wordt geheven en onderdeel is van onze belastingverdragen waarbij wij 15% mogen heffen op particuliere dividenden.

Je moet maar durven: je laat inwoners van Nederland, mensen die hun schulden hebben afgelost en daarvoor zuinig hebben moeten leven, extra belasting betalen om daarmede de buitenlandse beleggers een cadeau te geven. Wie verzint zo iets?

Ik wijs er op dat in geen enkel verkiezingsprogramma de afschaffing van de dividendbelasting stond. Welke duistere krachten hebben dat ingebracht, naast verlaging van de vennootschapsbelasting met 3%. De spaarzame Nederlandse burgers worden hier benadeeld voor Amerikaanse aandeelhouders. Fiscale cadeautjes aan multinationals. De Amerikaanse fiscus profiteert ook: er behoeft geen verrekening meer gegeven te worden voor de Nederlandse dividendbelasting van 15%.”

© 31 oktober 2017