HK APB Vak K

Bij de tweede termijn van de algemene politieke beschouwingen zei Henk Krol dat het onwenselijk is om spaarzame Nederlandse huiseigenaren te laten opdraaien voor een groots cadeau aan buitenlandse beleggers en multinationals. Krol constateerde ook dat de koopkrachtontwikkeling tussen mensen die werken en niet (kunnen) werken nog steeds onevenwichtig is.

De plannen van het nieuwe kabinet Rutte op het terrein van koopkrachtontwikkeling zijn niet evenwichtig en gelijkmatig voor werkenden, mensen die niet kunnen werken en mensen die gewerkt hebben. Sterker nog: 1 procent van de huishoudens die werken, 9 procent van de huishoudens met een uitkering en maar liefst 12 procent van de gepensioneerde huishoudens gaan er in deze regeringsperiode in koopkracht op achteruit! “12 procent zeggen de cijfers van het Centraal Planbureau, dat betekent dat ruim 220.000 gepensioneerde huishoudens koopkracht verliezen”, rekende Henk Krol het nieuwe kabinet voor en hij diende over deze zeer onwenselijke onevenwichtige koopkrachtontwikkeling een motie in.

MOTIE VAN HET LID KROL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het beleid van het kabinet Rutte III niet leidt tot een voldoende evenwichtige en gelijkmatige koopkrachtontwikkeling voor werkenden, mensen die niet kunnen werken en mensen die gewerkt hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


► AOW-leeftijd

Het tweede thema dat de fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer aansneed was de AOW-leeftijd. “Dit kabinet laat de AOW-leeftijd verder oplopen en negeert daarmee een zeer brede roep uit de samenleving van onder meer werkgevers, werknemers en Arbo-artsen”, zei Henk Krol. “De verhoging van de AOW-leeftijd zet de arbeidsmarkt onder druk, bevordert langdurige werkloosheid en verhoogt het beroep op sociale voorzieningen.”

50PLUS is duidelijk: breng de AOW-leeftijd terug naar 65. Henk Krol diende hierover samen met Emile Roemer (SP) een motie in.

MOTIE VAN HET LID KROL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om de AOW-leeftijd te verlagen naar 65 jaar,                  

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol
Roemer


► Wet Hillen en dividendbelasting

50PLUS vindt het onrechtvaardig om Nederlandse huiseigenaren te laten bloeden voor een groots cadeau aan buitenlandse beleggers en multinationals. “Een miljoen mensen, onder wie 500.000 ouderen, die keurig volgens de strekking van de wet hun hypotheek hebben afgelost – door zuinig te leven – worden nu gestraft met een aflosboete ter grootte van 1 miljard euro. We hebben het hier over een vertrouwensbreuk tussen politiek en burger. Die maatregel moet dan ook van tafel!”, aldus Henk Krol.

Henk diende een motie in om zowel de aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld (wet Hillen) als de dividendbelasting voor multinationals níet af te schaffen.  

MOTIE VAN HET LID KROL

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet Rutte III een boete op aflossen introduceert, door de aftrek wegens geen- of geringe eigen woningschuld (Wet Hillen) in 30 stappen af te schaffen;
constaterende, dat het kabinet Rutte III ook van plan is om de dividendbelasting af te schaffen, hetgeen in de CPB doorrekening wordt gekenmerkt als lastenverlichting aan het buitenland;

overwegende, dat het onwenselijk is om spaarzame Nederlandse huiseigenaren te laten opdraaien voor een groots cadeau aan buitenlandse beleggers en multinationals;

verzoekt de regering om zowel de aftrek wegens geen- of geringe eigen woningschuld (Wet Hillen) als de dividendbelasting niet af te schaffen, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol


► Wajong en Kamercommissie Ouderenbeleid

50PLUS steunde de motie van SP-leider Emile Roemer om de geplande korting op de Wajong te schrappen. Ook de door 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk ingediende motie van 5 oktober over dit onderwerp kwam in stemming. Henk Krol: “Deze onzalige maatregel moet van tafel en ik herinner de minister-president nog maar eens aan zijn uitspraak dat de deur van de Trêveszaal op een kier staat…”

Krol stelde ook vast dat er helaas geen coördinerend minister van of voor ouderenzaken komt. “Wat 50PLUS betreft is dat een gemiste kans. Het is in onze ogen noodzakelijk om integraal naar het ouderenbeleid te kijken, over beleidsterreinen en bewindspersonen heen.” De Kamer stemde wel over een motie om een speciale Kamercommissie ‘Ouderenbeleid’ in te stellen. Henk Krol riep alle fracties op om dit voorstel van groot maatschappelijk belang te steunen.

© 2 november 2017