CorrieScootmobiel02klein

Per jaar vallen er tot vijftig dodelijke slachtoffers onder scootmobielrijders. Vorig jaar waren er 38 doden te betreuren en in 2015 waren er liefst 2.700 ongevallen. Alle reden om eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel. “Dat komt de veiligheid van de bestuurder en van alle verkeersdeelnemers ten goede.”

Rond 2030 zullen er naar verwachting 600.000 scootmobielen zijn, ruim twee keer zoveel als nu. Het vervoermiddel waarvan veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn zich bedienen zal nog dominanter worden in ons straatbeeld. Nu al heeft de groep scootmobielrijders een relatief hoog ongevallencijfer. Dat cijfer wordt alleen nog maar schrijnender als er geen specifieke aandacht aan het veilig rijden met een scootmobiel wordt besteed.

“Het is geweldig dat mensen mobiel blijven, maar gezien het aantal ongelukken is er genoeg reden om meer aandacht aan veilig scootmobielgebruik te besteden”, zei Corrie van Brenk in de Tweede Kamer. Het Kamerlid van 50PLUS stapte onlangs zelf op een scootmobiel (foto) en ondervond dat het allemaal niet zo gemakkelijk is als het lijkt.

Corrie stelde dat het niet zo gek is om meer eisen te gaan stellen aan berijders van een scootmobiel. “Het voertuig kan zich met 30 kilometer per uur voortbewegen. Eisen stellen is niet alleen in het belang van de bestuurder zelf, maar ook van andere verkeersdeelnemers.” Het Kamerlid stelt een verplichte cursus scootmobielrijden voor, waarbij een certificaat van goed gevolg moet worden toegekend voordat iemand de scootmobiel daadwerkelijk mag gebruiken. Het certificaat zou uit de WMO betaald moeten worden. “Te overwegen is om met bepaalde intervallen een ‘opfriscursus’ te volgen. En het is goed om het gebruik van spiegels verplicht te stellen.”

Minister Van Nieuwenhuizen zegde toe dat veiligheid onder scootmobiels wordt meegenomen in een 'dieptestudie' die wordt verricht door het Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut Verkeersveiligheid SWOV. Op basis van de resultaten bekijkt de minister welke maatregelen er nodig zijn. Het onderzoek wordt medio 2018 afgerond; 50PLUS wacht er met spanning op!

> Veilig de weg op met een scootmobiel

► Gratis openbaar vervoer voor ouderen

50PLUS is te spreken over de proeven die in Amsterdam en Eindhoven worden gedaan met gratis openbaar vervoer voor ouderen. “Het kan niet zo zijn dat mensen thuisblijven omdat zij het buskaartje niet kunnen betalen”, vindt Corrie van Brenk. Om eenzaamheid onder 65-plussers tegen te gaan juicht 50PLUS de initiatieven als in Amsterdam en Eindhoven toe. 50PLUS pleit voor de invoering van een kortingskaart voor ouderen, buiten de spits, en gebonden aan inkomen. “Het is immers vooral belangrijk mensen die vanwege armoede de deur niet meer uitkunnen te ondersteunen.” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg aan minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga wat zij vindt van een bredere pilot, op meer plaatsen in het land, met als doel gratis of goedkoper OV voor ouderen landelijk in te voeren.

> Ouderen enthousiast over verplichte scootmobielcursus: "Je zit zo tegen auto aan"

 

► De volledige inbreng van Corrie van Brenk tijdens het begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat met minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven:

“Uit cijfers blijkt dat het aantal oudere verkeersslachtoffers toeneemt. Er is hier een veelheid aan oorzaken aan te verbinden, maar belangrijk is dat niet bij voorbaat van het negatieve wordt uitgegaan. Stereotypering ligt op de loer en dat moeten we echt vermijden. Zonder onze ogen te sluiten voor problemen die kunnen ontstaan. Want niet elke oudere is te traag voor het verkeer en niet elke beginnende bestuurder is roekeloos.
 
Het nieuwe Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 wordt in 2018 gepresenteerd, als opvolger van het huidige plan. Het is goed dat voor groepen met een relatief hoog ongevallencijfer specifieke aandacht wordt besteed.
Bijvoorbeeld voor de scootmobiel. Het aantal scootmobielen in het straatbeeld neemt sterk toe. In 2013 reden er al ca. 250.000 rond. Er bestaan schattingen dat dat er in 2030 misschien wel 600 000 kunnen zijn. Het is geweldig dat mensen mobiel blijven maar gezien het aantal genoeg reden om hier aandacht aan te besteden.

Scootmobielen worden toegewezen door gemeenten. Het ministerie heeft wel een handleiding scootmobielgebruik aan gemeenten ter beschikking gesteld, maar dit is echt te vrijblijvend. Ten eerste moeten we maar afwachten of gemeenten deze gebruiken, lang leve de beleidsvrijheid. En te vaak gebeurt het dat een scootmobiel bij wijze van spreken zo voor de deur wordt gezet. Hier is het sleuteltje, dit is de rem, dit is het gashendel en veel succes ermee!

Ten tweede worden mensen nergens op getoetst. Een scootmobiel kan zich met 30 kilometer per uur voortbewegen. Het is een machine die je moet kunnen bedienen, en er bestaan speciale regels voor. Het is dus helemaal niet gek om meer eisen te gaan stellen. Niet alleen in het belang van de bestuurder zelf, maar ook voor de veiligheid van andere verkeersdeelnemers.

Is het niet verstandig om een cursus scootmobielrijden te verplichten? Waarbij een certificaat van goed gevolg - betaald vanuit de WMO - moet worden toegekend voordat iemand de scootmobiel daadwerkelijk gebruikt mag worden. Te overwegen is om met bepaalde intervallen een ‘opfriscursus’ te volgen. Het is goed om het gebruik van spiegels verplicht te stellen, net als een hoor- en zichttest. Daarnaast valt te overwegen de zogenaamde ‘driewielers’ uit te faseren en vier wielen tot standaard te maken. Deze zijn veel stabieler en betrouwbaarder. Graag een reactie van de minister hierop.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is in februari 2015 een ‘diepgravend” onderzoek gestart naar de veiligheid van scootmobielen. Er zijn nog geen resultaten bekend; kan de minister ons informeren over de voortgang? Is zij het met 50PLUS eens dat hier meer prioriteit aan gegeven moet worden?

Openbaar vervoer

In Amsterdam gaat een proef plaatsvinden met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Ook in Eindhoven gebeurt dit al. Dat gebeurt in het kader van armoedebestrijding, dat inmiddels ook al op het bordje van gemeenten is geschoven. 50PLUS juicht deze proef toe. Het kan niet zo zijn dat mensen thuisblijven omdat zij het buskaartje niet kunnen betalen. Dat draagt bij aan eenzaamheid en die is toch al zo hoog onder 65-plussers. Dat weet de minister, want in het Regeerakkoord wordt klip en klaar gepleit voor bestrijding van eenzaamheid. Er is zelfs geld voor vrijgemaakt. 50PLUS denkt hierbij aan een kortingskaart, buiten de spits, en gebonden aan inkomen. Het is immers vooral belangrijk mensen die vanwege armoede de deur niet meer uitkunnen te ondersteunen. 50PLUS vraagt wat de minister denkt van een bredere pilot, op meer plaatsen in het land, met als doel dit landelijk in te voeren.

Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van de minder dicht bewoonde gebieden. Wij zien steeds vaker gebeuren dat men lokaal voor de keus komt te staan: óf vrijwilligers gaan de buurtbus bemannen, óf het openbaar vervoer vervalt helemaal uit de kernen. Juist door deze ontwikkeling verdwijnen er reguliere banen en worden mensen de auto weer ingejaagd. Of blijft men noodgedwongen thuis. Voor ouderen is dit rampzalig. 50PLUS vindt dit een slechte ontwikkeling en wil van de minister weten wat zij gaat doen om dit te verbeteren, zeker in het licht van eenzaamheidsbestrijding?

Om de laatste reden is openbaar vervoer ook belangrijk voor ouderen en mensen met een beperking. Hoe houdt de minister de toegankelijkheid (ook inzake het VN-verdrag) én betaalbaarheid van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in stand?

Schriftelijke vragen CBR

Enige weken geleden heeft 50PLUS de antwoorden ontvangen op vragen inzake een kwestie waaruit bleek dat het zonder medische onderbouwing mogelijk was bij het CBR een ‘geloofwaardige melding’ te maken van slecht rijgedrag. In dat geval wordt het rijbewijs opgeschort. Per direct.
Het is goed als er snel kan worden ingegrepen. Maar dit kan leiden tot misbruik van de regeling. Als iemand een slechte verhouding heeft met zijn bejaarde moeder, of gewoon iemand een hak wil zetten, kan dat dus. Er moeten duidelijk omschreven criteria vastgesteld worden op basis waarvan iemands rijbewijs kan worden opgeschort. Anders leidt het tot willekeur. Is de minister hiertoe bereid?

Daarbij geeft de Regeling rijvaardigheid een nogal brede visie op de bedrevenheid om aan het verkeer deel te nemen. Slecht kijkgedrag bijvoorbeeld. Een citaat uit onderdeel II, artikel 1: ‘Hanteren van een verkeerde kijktechniek en een slecht kijkgedrag al of niet met gebruikmaking van spiegels waardoor in gevaarlijke situaties niet of niet voldoende op het overige verkeer wordt gelet’. Zo bekeken kom je op een willekeurige ochtend in de file veel kandidaten voor opschorting tegen. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er doodleuk zitten te appen achter het stuur. Formeel mag dit niet, maar het neemt hand over hand toe, een regelrechte bedreiging voor de verkeersveiligheid. Hoe verbeteren we de handhaving op dit punt? Hoe maken we appen achter het stuur sociaal onacceptabel? En kan de minister aangeven welke aandacht er in de rijopleiding bestaat voor de gevaren hiervan?
50PLUS steunt ook het voorgenomen verbod op appen voor fietsers, en wat ons betreft kunnen we andere verkeersdeelnemers daaraan wel toevoegen. De vorige minister heeft een voorstel aangekondigd, wanneer kunnen we dit verwachten?

Luchtvaart

De luchtvaart loopt links en rechts tegen grenzen aan. Geluid, uitstoot, een overvol luchtruim. De dilemma’s zijn legio.

In het Regeerakkoord wordt de invoer van een vliegtaks als optie genoemd. Dat moet natuurlijk in EU-verband anders gaan Nederlandse passagiers naar Düsseldorf en Dortmund. In hoeverre acht de minister deze maatregel in EU-verband haalbaar? Is zij bereid hier eerder dan in 2019 mee te starten? Waarvan is een eventuele heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen afhankelijk?

In de luchtvaartparagraaf wordt verder gewag gemaakt van ‘slimmer en schoner vliegen’. Wat wordt met slimmer precies bedoeld? 50PLUS pleit in dit verband voor meer inzet op stillere en schonere methoden van vliegen, bijvoorbeeld elektrisch. Welke methoden ziet de minister om dit te stimuleren?
Daarnaast vraagt 50PLUS de minister dringend haast te maken met de herindeling van het luchtruim. Deskundigen laten ons weten dat dat echt niet tot 2023 hoeft te duren. Het kan ons heel veel winst opleveren in de geluidsbelasting.

Lelystad

Over Luchthaven Lelystad is het laatste woord nog niet gezegd. HoogOverijssel toonde opnieuw aan wat al langer aan het rondzingen was: er is veel misgegaan rondom de MER Lelystad. Sowieso geeft de hele gang van zaken rondom de uitbreiding van deze luchthaven een gevoel van ‘het moet en het zal’. Alsof de uitkomst al vaststaat en daar niet van afgeweken mag worden. Het lijkt erop dat er verkeerde gegevens wat betreft geluidsbelasting zijn gebruikt. De verschillen zijn zo groot dat een nieuwe Milieu Effect Rapportage wat 50PLUS betreft onvermijdelijk is. En deze keer moeten vanaf het begin alle relevante partijen daarbij betrokken worden. Deze grote beslissing met grote consequenties moet op de juiste feiten gestoeld zijn. Hoe is het mogelijk dat deze grote fouten gemaakt zijn, én dat dat zo lang onder tafel is gebleven? Graag reactie.

De Provinciale Statenfracties Zuid-Holland van D66 en 50PLUS hebben een motie ingediend die door de gedeputeerden besproken zou worden met de vorige staatssecretaris. Het gaat hierbij over het onderzoeken van de mogelijkheden voor een vliegveld voor de kust in zee. Kan de minister aangeven of zij bekend is met dit initiatief en hoe zij daarnaar kijkt?”

© 28 november 2017