MvR microfoon AD

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie. “We willen niet in allerlei ongewenste constructies gelubberd worden”, zei Martin van Rooijen, die in een debat aan de vooravond van een Europese top in Brussel premier Mark Rutte om een reactie op die ontwikkelingen vroeg.

50PLUS is uiterst verbaasd over de ideeën van de Duitse SPD-leider Martin Schulz. Hij droomt van een soort ‘Verenigde Staten van Europa in 2025’. En wie daar niet voor voelt, kan volgens hem beter de Unie verlaten. De partij van Schulz gaat mogelijk deel uitmaken van de Duitse regering en tegen die achtergrond wil 50PLUS van de premier weten of hij ook van mening is dat een Duits/Franse-combinatie te veel macht krijg binnen de Europese Unie. “De SPD-leider oreert over het praktisch opheffen van de Europese natiestaten. 50PLUS vreest dat de Duits/Franse-as in toenemende mate het beleid in de Unie gaat bepalen. Nederland moet zich hiertegen samen met andere landen mobiliseren”, aldus Martin van Rooijen (links op de foto). 

► Positie van Nederland veel duidelijker naar voren brengen

Ook zet 50PLUS vraagtekens bij de hardheid van de afspraken die vorige week zijn gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over het proces van de Brexit. Daarnaast wil 50PLUS een duidelijker standpunt van het kabinet over plannen van de Europese Commissie op financieel-economisch terrein, die in veel gevallen naar het oordeel van 50PLUS veel te ver gaan. “Moeten we als Nederland onze positie niet veel duidelijker naar voren brengen?”, vroeg Martin zich hardop af. “Lopen we niet het gevaar dat we geleidelijk aan in allerlei constructies worden gerommeld die we niet willen? Want in Brussel, Parijs en Berlijn zitten ze ook niet stil.” Martin zei dat 50PLUS premier Rutte nauwgezet zal volgen in dit proces. “Elke stap – hoe klein  ook –  moet eerst voorgelegd worden aan de Kamer. Wij willen er niet ingelubberd worden.” 

► De volledige inbreng van Martin van Rooijen in het algemeen Overleg over de voltooiing van de Europese bankenunie met Minister van Financiën Wopke Hoekstra op 31 mei 2018:

“De bankreserves waren veel te laag in 2008 en zijn naar de mening van mijn fractie vandaag de dag nog steeds laag. Maar hoeveel precies? Voorzitter de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij dat ook niet zeker weten.  Zoals gezegd, we hebben de kans laten lopen om de bankensector onder dwang te herkapitaliseren in 2008 – 2010. Ik wijs op het feit dat de Amerikanen destijds niet moeilijk deden over een semi gedwongen herkapitalisatie van de bankensector. 

Maar nu is er dan toch ineens een stap richting voltooiing van de Europese bankenunie. Alles bij elkaar genomen, zijn dit geen muizenstapjes meer. Mijn fractie is zeer verheugd om te lezen dat er een harde ondergrens komt van 8% van de balans, bestaande uit aandelen en achtergestelde leningen. Geen adviespercentage maar een harde eis. Het had nog iets meer mogen zijn. Maar 8% hard minimum is op dit punt geen slechte buit. Mits het ook echt hard is. Kan de minister reageren op de opmerking van Hans Hoogervorst dat de achtergestelde leningen nooit verbrand zullen worden en dat men dan altijd of meestal toch zullen kiezen voor preventieve herkapitalisatie?

Alle banken moeten nu 3% eigen vermogen aanhouden tegenover de hoogte van het uitgeleende geld. Wij vinden het essentieel dat er bij die leverage ratio een gelijk speelveld komt en dat voor iedereen de 3% verplicht gaat gelden.

Tot op zekere hoogte is deze discussie te vergelijken met dat andere belangrijke onderwerp: de rekenrente. Er bestaat niet zoiets als een optimale leverage ratio voor de bankensector net zoals er geen optimale rekenrente bestaat voor de pensioensector. Het gaat om subjectieve bepalingen. Wil de minister reageren op de waarschuwing van DNB dat te hoge kapitaaleisen niet alleen de hypotheekverlening maar ook pensioenfondsen in problemen kunnen brengen?

De gewogen leverage ratio’s zijn terecht veel hoger. Maar mijn fractie vraagt zich af of de volgende financiële of economische crisis wel genoeg rekening zal houden met de wegingsfactoren die we vandaag normaal en prudent vinden. Gerichte aanpak van risico’s vergt immers dat je weet of veronderstelt met welke risico’s je in de toekomst precies te maken krijgt. Wij stellen dan ook de vraag of de gewogen leverage ratio’s niet het risico in zich dragen dat we ons met veel complexe wiskunde voorbereiden op de vorige oorlog? Graag een antwoord op dit punt.

Tot slot de vraag wat de gevolgen zijn van het versoepelen van de Dodd-Frank-Reform and consumer Protection Act? Tijdens de Rondetafel van gisteren werd aangegeven dat dit het einde van Basel zou kunnen betekenen, omdat Europa en VS nu niet meer op 1 lijn zitten. Wat vindt de Minister daarvan en is hij van mening dat Europa nu zijn eigen Basel moet gaan invoeren. 

De rondetafel van gisteren leverde ook inzichten op in aanwezige risico’s. De heer Hoogervorst wees erop dat de schuldgraad van de hele wereld hoger is dan hij ooit geweest is. 225% schuld zonder de banken en 325% BBP inclusief de banken. Diverse sprekers gaven aan dat er onvoldoende sence of urgency is, om nu echt goed voorbereid te zijn op de volgende crisis en niet op de vorige. De kritiek van sommige sprekers op het ECB beleid was niet mals. Er is geen ruimte in het monetaire beleid om een toekomstige recessie te lijf te gaan. De rente is immers al 0%. Vraag: bent u van mening dat staatsobligaties een serieuze risicoweging moeten krijgen?

Vraag: Wellink en Hoogervorst houden de ECB ervoor verantwoordelijk dat Italië achterover kon leunen, hervormingen kon uitstellen. ”De onuitgesproken doelstelling van het ECB-beleid is Zuid Europa in de lucht houden”. 

© 31 mei 2018

 


► De volledige inbreng van Martin van Rooijen bij het debat over de Europese top met minister-president Rutte:

“Vanwege de beperkte spreektijd van mijn kant geen bespiegelingen, maar een serie vragen aan de minister-president.
Om te beginnen het onderwerp migratie. Hoe gaat de premier reageren op de suggestie van Raadsvoorzitter Donald Tusk om voortaan maar af te zien van de verdeling van migranten over de EU-landen? Volgens Eurocommissaris Timmermans zou dat alleen slaan op de toekomst. Klopt dat?

Dan de Europese defensiesamenwerking in het kader van PESCO en het EDF. Daar zullen de Britten uiteraard niet aan mee doen, maar zijn er wellicht ideeën over samenwerking op dat gebied. De Zweedse oud-premier Carl Bildt zei zaterdag in NRC dat een kwart van de Europese defensie-uitgaven Brits zijn. Europese coördinatie op het gebied van defensiesystemen en wapensystemen wordt volgens hem lastig en zeer beperkt zonder het Verenigd Koninkrijk.
 
Een paar vragen over de Brexit. Hoe beoordeelt de premier de uitspraken van de Britse onderhandelaar David Davis zondag bij de BBC? Davis ziet het akkoord van vrijdag slechts als een intentieverklaring. Volgens hem zullen de Britten de daarin vastgelegde afspraken pas nakomen als er ook een akkoord is over de toekomstige handelsrelatie en over een overgangsperiode van twee jaar. Deelt de minister-president deze interpretatie van paragraaf 96 uit het akkoord van vrijdag? En hoe beoordeelt de premier de voorzetten die Davis heeft gedaan voor de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, aangeduid als Canada plus plus plus?

Verbazing is er bij 50PLUS ook over de uitspraak van de Duitse SPD-leider Martin Schulz, die droomt van een soort Verenigde Staten van Europa in 2025. En wie daar niet voor voelt, kan volgens hem beter de Unie verlaten. De Premier en velen met hem, gingen er volgens mij vanuit dat Merkel ten opzichte van Macron wat naar het midden getrokken zou worden door de FDP en de hete adem van de AFD. Maar nee. Het tegenovergestelde is gebeurd. Merkel wordt juist snoeihard naar links getrokken door een SPD-leider, die oreert over het praktisch opheffen van de Europese natiestaten. Ook hierop graag een reactie van de minister-president. Deelt hij de vrees van 50PLUS dat de Duits/Franse as in toenemende mate het beleid in de Unie gaat bepalen? En wat gaat hij doen om andere landen hiertegen te mobiliseren?

Op de Eurotop  op vrijdagmorgen komt de toekomst van de EMU en de bankenunie aan de orde. Doel is te komen tot een tijdspad  voor besluitvorming. Formeel wordt vrijdag niet beslist over concrete wetgevende voorstellen, maar de minister-president kan ons niet wijs maken dat het geen belangrijke discussie wordt. Daarvoor staat er teveel op het spel: zie de wensen van de Europese Commissie en de Franse president Macron.

De kabinetspositie  over de EMU en de overige voorstellen van de Europese Commissie is in grote lijnen duidelijk. We zien de meer gedetailleerde reactie in de aangekondigde BNC-fiches tegemoet. is duidelijk. 50PLUS is het eens met het standpunt dat alle plannen om de muntunie te verdiepen overbodig worden als ook andere landen hun tekort onder de 3% en hun staatsschuld onder de 60% van het BBP brengen. Er moet voldoende risicoreductie zijn  alvorens onderhandeld kan worden over een  Europees  deposito garantie stelsel.
 
Maar wat is nu de strategie van het kabinet? Moeten we als Nederland onze positie niet veel duidelijker naar voren brengen? Lopen we niet het gevaar dat we geleidelijk aan in allerlei constructies worden gerommeld die we niet willen? Want in Brussel, Parijs en Berlijn zitten ze ook niet stil.

De Europese Commissie wil de Eurogroep en het noodfonds ESM die nu worden bestuurd door de 19 regeringen, onder het EU-dak brengen. Van intergouvernementeel naar Europese Unie. De onderbouwing van dat voorstel vinden wij uitgesproken zwak. Het lijkt erop dat de Commissie  de strijd  wil aangaan met de groep  noordelijke landen die vooral  vrezen dat de Commissie  de hand wil leggen op de 500 miljard  die de eurolanden via het ESM  aan elkaar garanderen. Deelt  de premier die indruk?

Volgens Raadsvoorzitter Tusk beginnen vrijdag de onderhandelingen die in juni moeten leiden tot een versterking van de muntunie. Wij zullen  de premier nauwgezet volgen in dit proces en 50PLUS stelt klip en klaar: elke stap – hoe klein  ook –  moet eerst voorgelegd worden aan de Kamer. Nogmaals: Wij willen er niet ingelubberd worden. 

Dus graag een visie van de premier over welke kant het op moet. Want Juncker, Macron, Merkel en Schulz zitten  nu aan de tekentafel van de EMU en het Nederlandse regeerakkoord is daarbij uitdrukkelijk niet het uitgangspunt. Nederland  zal  Duitsland en Frankrijk duidelijk moeten maken  dat het aan tafel wil om onze richting op te koersen, samen met  gelijkgestemde partners.

© 13 december 2017