Water SDG6

50PLUS vindt dat er in brede zin gewerkt moet worden aan draagvlak voor en bewustzijn van het belang van voldoende en kwalitatief goed drinkwater. “Zorg dat de lozingen door grote bedrijven beter in beeld komen, maar werk ook aan het bewustzijn van de individuele burger. Schoon drinkwater is van en voor ons allemaal”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk.

50PLUS legt grote waarde op de beschikbaarheid van schoon drinkwater en pleit voor het beter betrekken van drinkwaterbedrijven bij grote bouw- en infrastructurele projecten. 50PLUS streeft ook naar meer bewustwording. “We moeten ons niet alleen bezighouden met de grote zaken zoals lozingen op oppervlaktewater door bedrijven. Dat is belangrijk, maar ook van onderop moet aan kennis en draagvlak worden gewerkt”, zei Corrie van Brenk bij een debat over dit thema met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het Kamerlid van 50PLUS stelde een duidelijke publiekscampagne voor.

Duurzaam beheer

50PLUS pleit voor monitoring in Europees verband van onderzoek naar en aanpak van opkomende stoffen. Daarnaast wil 50PLUS weten hoe het staat met de mogelijke verlenging van de Green Deal Grondstoffen tussen het Rijk en de Unie van Waterschappen. “Ik heb doel 6 van de Sustainable Development Goals geadopteerd – Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen. Dat zegt iets over het blijvend belang dat ik en 50PLUS hechten aan schoon drinkwater. Er is nog veel meer te doen dan we in dit debat kunnen bespreken, dus: aan de slag!”, aldus Corrie van Brenk.

Corrie van Brenk overhandigt de minister een petitie

‘Naar welk onderste putje zijn we bezig af te glijden?’

Corrie van Brenk overhandigde de minister een petitie met een noodkreet uit de sector Waterbouw. Veel hoog opgeleide mensen – kapiteins en techneuten, veelal 50-plussers – die al jaren werken bij gerenommeerde bedrijven als Van Oord en Koninklijke Boskalis worden na 25 jaar ontslagen en mogen vervolgens via een uitzendbureau weer terugkomen. “Maar wél voor minder geld”, zegt een verontwaardigde Corrie van Brenk. Ze verhaalt over het ‘omvlaggen’ van schepen naar de Maltese vlag, alles om maar goedkoper te werken en meer winst te kunnen maken. “Boskalis heeft geen enkel schip meer dat onder Nederlandse vlag vaart! Er wordt in plaats van Nederlands personeel Filipijns of Chinees personeel aangesteld. Naar welk onderste putje zijn we aan het afglijden? Waar zijn deze bedrijven mee bezig? De mensen maken zich terecht zorgen over hun bedrijfstak, want jongeren die naar de zeevaartschool gaan kunnen straks geen stage meer lopen omdat er geen Nederlandse schepen meer zijn. Mag ik de minister aansporen om hier toch echt in gesprek te gaan met deze sector?”

De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het dertigledendebat over drinkwater met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat:

“In Kaapstad dreigt een totale droogval. Nu al is de bevolking op waterrantsoen gesteld, maar in de huidige situatie is het water rond 12 april gewoon op. Ik herhaal: het water is dan helemaal op! Een situatie zo alarmerend dat het vreemd is dat dit nieuws niet veel groter is. En wát een schril contrast met de situatie in Nederland. We hebben het beste drinkwater ter wereld en vinden het zó vanzelfsprekend dat er voldoende drinkwater uit de kraan komt, dat we er zelfs ons toilet mee doorspoelen...

Tijdens ons werkbezoek van mij aan drinkwaterbedrijf Dunea bleek dat niet iedereen drinkwater op zijn netvlies heeft. Of beter gezegd: het is in Nederland zo vanzelfsprekend dat er drinkwater uit de kraan komt dat niemand er bij lijkt na te denken dat hier wel degelijk iets voor nodig is. Enerzijds mogen we hier blij mee zijn, anderzijds kan dit ook problemen opleveren. In de regio Zuid-Holland bijvoorbeeld komen er de komende jaren 800.000 woningen bij. Dat is een forse uitbreiding van het verzorgingsgebied. Ook op bestuurlijk niveau had echter niemand eraan gedacht om het drinkwaterbedrijf hierbij te betrekken. Problematisch, want zowel logistiek als qua vergunning bleek dit in de bestaande situatie niet toereikend.

Onze vraag aan de minister: wat vindt zij van bovenstaande situatie? Herkent zij dit? 50PLUS stelt zich op het standpunt dat de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater een toenemende uitdaging vormt, op ieders netvlies moet staan en dat drinkwaterbedrijven standaard betrokken moeten worden bij grote bouwprojecten.

In 2011 is een Bestuurlijk Akkoord Water afgesloten. Dat verloopt in 2020. Er schijnt ingezet te worden op een vervolg, en dat juicht 50PLUS toe. Belangrijk is dan wel dat er concrete afspraken worden gemaakt met meetbare doelen (over inzet, middelen en toezicht), ter bevordering van de waterkwaliteit.

Bewustwording

We hebben het met name in groter verband over de beschikbaarheid van schoon drinkwater, bijvoorbeeld met de aanpak van medicijnresten in water of lozingen op het oppervlaktewater. En terecht want de gevolgen zijn groot. Maar ook de individuele burger moet zich bewust zijn van zijn/haar invloed op schoon drinkwater. Dat creëert meer begrip en draagvlak voor maatregelen. Door het gebruik van medicijnen, doucheschuim met scrubkorrels, frituurvet door de gootsteen spoelen, etc etc. Is de minister bereid een publiekscampagne te initiëren om het bewustzijn van het belang en de eigen invloed op schoon drinkwater te vergroten?

Op een vraag van Europarlementariër Schreijer-Pierik heeft de verantwoordelijke eurocommissaris een onderzoek aangekondigd naar de aanpak van de negatieve gevolgen van opkomende stoffen. Wat 50PLUS betreft goed nieuws, maar wij hopen dat dit niet te lang op zich zal laten wachten. Is de minister bereid om in Europees verband de vinger aan de pols te houden inzake dit onderwerp? Elke seconde telt immers!
 
De minister heeft bij het wetgevingsoverleg Water in november aangegeven dat zij met betrokken partijen kijkt naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een verlenging van de Green Deal-grondstoffen tussen het Rijk en de Unie van Waterschappen. Hierover hebben wij een aangehouden motie liggen. Kan de minister iets vertellen over de voortgang hiervan?”

© 22 februari 2018