Europese vlag boven water Flickr

50PLUS pleit voor bezuinigingen binnen de begroting van de Europese Unie in plaats van steeds meer geld uit te geven.

50PLUS verzet zich tegen voorstellen vanuit de Europese Commissie om meer geld uit te gaan geven omdat de Europese Unie met meer en nieuwe taken te maken krijgt.

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie betekent volgens 50PLUS niet dat het wegvallen van hun bijdrage gecompenseerd moet worden. Binnen de EU-begroting zijn volgen 50PLUS voldoende mogelijkheden om te bezuinigen met name op landbouwsubsidies en op de enorme bedragen die worden uitgetrokken voor projecten in de EU-landen waarvan nut en noodzaak vaak twijfelachtig zijn en waarop voldoende controle ontbreekt.

Hoeveel geld naar EU?

50PLUS Kamerlid Martin van Rooijen bracht dit naar voren in een debat met minister-president Rutte en minister Kaag van Buitenlandse Zaken. Daarbij was onder andere de voorbereiding van een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de Europese Unie aan de orde. In het MFK moet komen te staan hoeveel geld de Europese Unie kan uitgeven in de periode van 2020 tot 2026. Eind dit jaar moet daarover de definitieve beslissing vallen. Op 23 februari hebben de regeringsleiders van de EU daarover een eerste gesprek.

Minder geld, dus minder uitgeven

Moderniseren van het Meerjarig Financieel Kader door nieuwe taken en nieuwe prioriteiten kan niet automatisch leiden tot hogere bijdragen, vindt Martin van Rooijen. “Bezuinigen is ook een oplossing en daar kiest 50PLUS voor. En als door het vertrek van Engeland minder geld binnenkomt, dan geven we ook minder uit. Net zo goed als we het wegvallen van 73 zetels in het Europees Parlement ook niet voor een deel gaan compenseren. Met de kostenbesparing die 73 zetels minder opleveren, kunnen we in de EU nuttige dingen doen.”

Vergaderen in Straatsburg

Martin opperde nog andere opties voor de begroting van de Europese Unie: het verminderen van de bureaucratie, het afschaffen van Straatsburg als vergaderplek voor het Europees Parlement, de wel zeer royale beloning van de leden van dat parlement en de arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen van de ambtenaren bij de EU-instellingen. “Die leveren geen miljarden op, maar kunnen wel een positieve houding van de burgers ten opzichte van de Europese Unie stimuleren”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

► De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over de informele Europese top van 23 februari met minister Kaag van Buitenlandse Zaken:

“De Europese Commissie wil al op z’n laatst begin mei met een concreet voorstel komen voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader voor Europa. In soms ronkend proza geeft de Commissie in een vorige week verschenen notitie over het nieuwe MFK aan welke kant het in financieel opzicht met Europa op moet. Ronkend was ook de kop in de Volkskrant vanmorgen over het MFK: ‘Financiële veldslag zoals Europa nog nooit heeft gezien’.

Volgens de heer Juncker zal dit voorstel gebaseerd zijn op intensieve consultaties met de lidstaten en het Europees Parlement. Als het om de lidstaten gaat neem ik toch niet aan dat hier wordt bedoeld de op zijn zachtst gezegd merkwaardige recente bijeenkomst van de commissie Europese Zaken met commissaris Oettinger. Ik kon daar helaas niet bij zijn, maar ik heb dit gesprek met stijgende verbazing op Debat Gemist bekeken.

In de notitie van de Commissie worden per beleidsonderdeel verschillende opties weergegeven, waarbij de miljarden je om de oren vliegen. Zelfs al tel je de minst vergaande opties bij elkaar op, dan kom je al op een bedrag dat de huidige begroting van de Europese Unie ver te boven gaat. Maar ja, volgens Juncker en de rest van de Commissie moeten we wat over hebben voor ‘het Europa dat we met elkaar willen’. Dat laatste is een citaat uit de notitie. Is dat een tekst die de minister-president tot de zijne zou willen maken?

En wie zijn eigenlijk de ‘we’ waarover de Europese Commissie het heeft? Het is duidelijk dat Frankrijk en Duitsland iets anders willen dan Nederland, Polen of Bulgarije. De premier was maandag jl. in Berlijn, dus vraag ik hem meteen maar wat de verschillen zijn tussen de inzet voor het nieuwe MFK tussen Nederland en Duitsland. Zijn de berichten juist dat hij de Duitsers duidelijk te verstaan heeft gegeven dat van Nederland geen hogere bijdrage te verwachten valt? En gaat hij dat volgende week in zijn toespraak in Berlijn met kracht herhalen? 

Dat laatste zou goed aansluiten bij wat we in de geannoteerde agenda lezen en waarin de fractie van 50PLUS zich in grote lijnen kan vinden. Moderniseren van het MFK door nieuwe taken en nieuwe prioriteiten kan niet automatisch leiden tot hogere bijdragen. Bezuinigen is ook een oplossing, en daar kiest 50PLUS voor.  En als door het vertrek van Engeland minder geld binnenkomt, dan geven we ook minder uit. Net zo goed als we het wegvallen van 73 zetels in het Europees Parlement ook niet voor een deel gaan compenseren. Met de kostenbesparing die 73 zetels minder opleveren, kunnen we in de EU nuttige dingen doen. Gelukkig laat het kabinet zich niet lijmen met drie zeteltjes extra.

De voorzitter van de Raad bereidt een nota voor voor de discussie morgen. Een eerste versie ligt vertrouwelijk ter inzage voor de leden van de Tweede Kamer. Als het om bezuinigen gaat is de fractie van 50PLUS voorstander van het fors snijden in de landbouwsubsidies en in de cohesiefondsen. Die laatste moeten we reserveren voor de regio’s in de Unie die dat geld echt nodig hebben. Daarnaast moet de controle op de besteding van de cohesiegelden sterk worden verbeterd. Daar schort nog veel aan. De landbouwsubsidies moeten minder op inkomensondersteuning gericht zijn en meer op innovatie.

Maar er zijn nog andere opties. Die leveren geen miljarden op, maar kunnen wel een positieve houding van de burgers ten opzichte van de Europese Unie stimuleren. Als voorbeelden noem ik het verminderen van de bureaucratie, het afschaffen van Straatsburg als vergaderplek voor het Europees Parlement en de wel zeer royale beloning van de leden van dat parlement en de arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen van de ambtenaren bij de EU-instellingen. Is de minister-president bereid zich ook daarvoor hard te maken? 

Dan tot slot nog een vraag over een zin in de notitie van de Commissie als het gaat om sociaal beleid. Op pagina 7 lezen we , en ik citeer: Het budget van de Europese Unie moet het mogelijk maken dat de beloften die de leiders (met een hoofdletter!) op de sociale top in Göteborg hebben gedaan, worden nagekomen. Voorzitter, mijn fractie had toch sterk de indruk dat die sociale top ook informeel was. Maar blijkbaar worden daar bindende afspraken gemaakt. Klopt dat, vraag ik de minister president en zo ja, hoe informeel zijn die informele ‘Leaders-bijeenkomsten dan eigenlijk’?”

© 22 februari 2018