Foto: Karsten Wurth, unsplash

De vervuiler betaalt. “De kosten van de energietransitie moeten naar draagkracht opgebracht worden. Draagvlak is daarbij van levensbelang!”, aldus Léonie Sazias in het debat over de Nationale Energieverkenning.

Energietransitie is het overstappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Die overstap gaat geld kosten. “Heel veel geld”, zei Léonie Sazias in een debat hierover. “Niemand weet hoeveel het ombouwen precies gaat kosten, maar het gaat sowieso in de papieren lopen. En iedereen moet meebetalen.” Het Kamerlid van 50PLUS wil van minister Wiebes horen hoe de betaalbaarheid van de energietransitie voor de burger gegarandeerd wordt.

Naar draagkracht

50PLUS is bang dat de kosten voor de energietransitie niet altijd naar draagkracht zullen worden verdeeld. De energiebelasting is dit jaar fors gestegen, maar grote bedrijven ontvangen vaak flinke subsidies om te verduurzamen”, gaf Léonie als voorbeeld. “Dat is funest voor het draagvlak onder de bevolking. En dat moet uiteindelijk toch het uitgangspunt zijn!”

Aardgasvrij

50PLUS pleit ervoor mensen die in oude – vaak prachtige, maar ook verre van duurzame – woningen wonen financieel te helpen bij de ombouw. Léonie Sazias pleitte er ook voor alle nieuwbouw vanaf nu aardgasvrij te maken “Dan komen we ergens!”, zei ze. Het Kamerlid vroeg tevens de – vervuilende – lucht- en scheepvaart te betrekken bij de energietransitie. “Minstens zo belangrijk als duurzame opwekking is energiebesparing”, besloot Léonie haar inbreng bij het debat. “Zolang we nog gebruik maken van fossiele brandstoffen blijft besparing van groot belang!”

► De volledige inbreng van Léonie Sazias bij het debat over de Nationale Energieverkenning 2017 met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat:

“Deze transitie is zo grensoverschrijdend dat de overheid hier wel de regie MOET nemen. Gelukkig zien we dat langzamerhand vorm krijgen maar de vraag is of we het voor elkaar gaan krijgen.
 
In het regeerakkoord is een reductiedoelstelling van broeikasgassen van minimaal 49% opgenomen, maar dat bij voorkeur de 55% wordt gehaald. Er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat dat zover is. Het aantal ministeries dat aan dit beleid verbonden is maakt duidelijk dat de energietransitie alle zenuwen van de samenleving raakt. Iedereen is er zich inmiddels wel van bewust dat het moet gebeuren maar toch wordt er nog teveel een afwachtende houding aangenomen. Zowel in het bedrijfsleven als bij particulieren.
 
Hoe komt dat nou? Omdat ombouwen gewoon heel veel geld kost. Niemand weet hoeveel, ik lees er in de energieverkenning ook niets over terug, maar het gaat sowieso in de papieren lopen. En iedereen zal meebetalen!

50PLUS vindt het belangrijk dat dit naar draagkracht gebeurt. Maar we zijn bang dat dat niet altijd het geval zal zijn. De energiebelasting is dit jaar fors gestegen, maar grote bedrijven ontvangen vaak flinke subsidies om te verduurzamen. Dat is funest voor het draagvlak onder de bevolking. En dat moet uiteindelijk toch het uitgangspunt zijn.

Bij grootverbruikers kun je weliswaar grote stappen maken, maar de vele particulieren moet je daarin wel meenemen. Vele kleingebruikers maken ook een grootverbruiker.

Zo heeft het 50PLUS altijd verbaasd dat er alleen subsidies voor elektrische auto’s zijn voor zakelijk gebruik en niet voor particulieren. 50PLUS stelt zich op het standpunt dat ‘De vervuiler betaalt’. Waarom krijg je geen beloning als je extra groen leeft?

Hoever is de minister met het aanpassen van de salderingsregeling voor particulieren? Want als je flink je best doet om energie op te wekken en je stroomt dat terug dan mag dat best wat opleveren. Een aai over je bol stimuleert meer dan een klap op je rekening.

Hoe garandeert de minister de betaalbaarheid van de transitie voor iedereen, en juist voor de gewone mensen?

Eén van de grote uitdagingen is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Vooral die prachtige oude woningen zijn vaak verre van duurzaam en om die om te bouwen is een vermogen nodig. Voor menig woningbezitter is dat gewoon niet haalbaar. Is de minister het met ons eens dat we daar een financieel helpende hand uit moeten steken? Wat zijn de ‘toegesneden financieringsinstrumenten’ waar hij het over heeft in de brief van 23 februari?

Als het gaat om het voornemen om voor het eind van de kabinetsperiode 30 tot 50.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-klaar te maken, dan moet dat te doen zijn. Vorig jaar zijn er 62.000 woningen gebouwd. Als we er nu voor zorgen dat alle nieuwbouw vanaf nu aardgasvrij is, dan komen we ergens. Wat vindt de minister daarvan en is hij bereid dat af te spreken met zijn collega?

Recent verscheen een proefschrift waaruit bleek dat zonder een substantiële reductie van het vliegverkeer de Parijse klimaatdoelen eigenlijk buiten bereik zijn. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de zeer vervuilende scheepvaart. Op welke manier wordt de lucht- en scheepvaart betrokken bij het Klimaatakkoord?

Besparing is minstens zo belangrijk als duurzame opwekking. In de verkenning staat dat het grote belang van het afnemende verbruik van energie regelmatig wordt ondergesneeuwd. Zolang we nog gebruik maken van fossiele brandstoffen blijft besparing even belangrijk, ook voor de vermindering van de uitstoot. 50PLUS vraagt de minister dringend om daar ook op te blijven sturen.
 
Als het gaat om onze energievoorziening dan hebben we het over een vitale sector. De verkoop van de aandelen van Eneco aan de vrije markt is niet wat 50PLUS wil. Je kunt nog zoveel voorwaarden verbinden aan de verkoop, maar als het bedrijf wordt doorverkocht en nog een keer wordt doorverkocht dan verdwijnen je voorwaarden van duurzaamheid. Wat 50PLUS betreft blijven de aandelen van Eneco dus in publieke handen.”

© 8 maart 2018