Foto: Dan Gold (Unsplash)

Alle deelnemers in het verkeer hebben recht op veiligheid, de overheid moet zich daar maximaal voor inspannen. Maar van de verkeersdeelnemers mag ook een inspanning verwacht worden. Kamerlid Corrie van Brenk vroeg extra rekening te houden met voetgangers. “Want de benenwagen is ook een vervoersmiddel.”

In een debat over Wegverkeer en verkeersveiligheid dat in de Tweede Kamer werd gehouden vroeg Corrie van Brenk aandacht voor de voetgangers. “De benenwagen is immers ook een vervoersmiddel”, zei het Kamerlid van 50PLUS. “Maar in de beleidsrapporten van het ministerie komen voetgangers niet voor.” Corrie vroeg met name aandacht voor de inrichting van de woonomgeving. “Die moet goed begaanbaar zijn, uitnodigend en veilig, zodat ouderen en mensen met een beperking ook daadwerkelijk de deur uit kunnen en durven. Een goed verlicht en goed betegeld voetpad ontbreekt vaak, terwijl dat hard nodig is. Dat heeft alleen maar voordelen: het levert een bijdrage aan het bestrijden van eenzaamheid, zorgt voor meer lichaamsbeweging en daardoor minder afhankelijkheid.”

Vaardigheid

Voor de veiligheid van berijders van een scootmobiel, en ook voor andere weggebruikers, is het belangrijk dat scootmobielers goed met hun vervoermiddel om kunnen gaan. Zij moeten de vaardigheid beschikken om zonder gevaar met hun scootmobiel te kunnen rijden. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een rijbewijs voor scootmobielberijders. “Laat ik helder zijn: 50PLUS heeft het nooit gehad over een rijbewijs”, reageerde Corrie van Brenk. “We willen dat mensen die op een scootmobiel stappen ook aantoonbaar de vaardigheid hebben dit apparaat veilig te gebruiken. Want het aantal ongevallen onder scootmobielers neemt toe.” En dat is verontrustend, vindt het Kamerlid van 50PLUS.

Appen

Appen achter het stuur is levensgevaarlijk, dat staat als een paal boven water. Een rechter oordeelde echter onlangs dat automobilisten het scherm van hun mobieltje wel mogen aanraken. Zolang het maar geen vasthouden is… Ook aanraken zorgt echter voor afleiding en is dus gevaarlijk. Corrie van Brenk vroeg daarvoor aandacht van de verkeersminister. 

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid met minister Van Nieuwenhuizen van I&W: 

“Vorige week oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden dat automobilisten het scherm van hun mobiele telefoon wel mogen aanraken tijdens het rijden. Dit omdat aanraken niet gelijkstaat aan vasthouden. In juridische zin klopt dat natuurlijk, maar dat is niet de kern. Het gaat om de afleiding die deze handeling oplevert; dat is het gevaar. Wat is de reactie van de minister? Hoe gaat zij om met deze maas in de wet?

• Onderzoek en certificaat scootmobiel
Bij de begrotingsbehandeling afgelopen november heeft de minister toegezegd de gevolgen voor de verkeersveiligheid van een vorm van certificering van scootmobielgebruik mee te laten nemen in het onderzoek van de SWOV. Het betreft hier een dieptestudie naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer. Ergens tegen de zomer zouden de resultaten bekend worden. De minister heeft in haar brief van 7 december aangegeven geen voorstander zijn van een rijbewijs voor scootmobielers. Laat helder zijn: 50PLUS heeft het niet gehad over een rijbewijs. Wij willen wel graag dat mensen die op een scootmobiel stappen ook aantoonbaar de vaardigheid hebben dit apparaat veilig te gebruiken. Zoals zij zelf ook al aangeeft: het aantal ongevallen onder scootmobielers neemt immers toe! Voor de veiligheid van zichzelf én van anderen is dit echt belangrijk.

• Leefomgeving
In het vorige overleg begon GroenLinks al over de eenzijdige ongevallen van voetgangers die niet terug te vinden zijn in ongevalscijfers. De minister zou hiernaar kijken, kan zij hier al iets over zeggen?
50PLUS wil het graag ook hebben over een andere kwestie inzake de onderbelichte positie van voetgangers. De benenwagen is immers ook een vervoersmiddel, maar komt niet terug in de beleidsrapporten van het ministerie. Met de invoering van de WMO is de maatschappelijke ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking bij gemeenten komen te liggen. Van iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk uit te gaan van diens zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid. Veel aandacht wordt daarbij gelegd op mantelzorg, vrijwilligerswerk, woningaanpassingen en een vaak wat beperkte ondersteuning. De bedoeling van de WMO is wat 50PLUS betreft dat gemeenten de randvoorwaarden creëren voor mensen om ook daadwerkelijk zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Een factor die daarbij nog weleens wordt vergeten, is de inrichting van de omgeving van de woning. De woonomgeving moet goed begaanbaar zijn, uitnodigend en veilig, zodat ouderen en mensen met een beperking ook daadwerkelijk de deur uit kunnen en durven. Een goed verlicht en goed betegeld voetpad ontbreekt vaak, terwijl dat hard nodig is. Dat heeft alleen maar voordelen: het levert een bijdrage aan het bestrijden van eenzaamheid, meer lichaamsbeweging en daardoor minder afhankelijkheid. 50PLUS vraagt de minister om in samenspraak met de VWS en eventueel BZK in gesprek te gaan met de VNG om gezamenlijk tot een plan te komen hoe deze randvoorwaarde voor zelfredzaamheid en een zo goed mogelijke mobiliteit.

• Doortrappen
De minister heeft aangegeven in 4 gemeenten een pilot ‘Doortrappen gericht op de veiligheid van de oudere fietser uitgevoerd te hebben. Dank hiervoor! Zij gaat in overleg met betrokken organisaties en decentrale overheden hoe dit verder kan worden uitgerold. Kan zij hier al iets meer over vertellen?

• Fietsers
Fietspaden worden door de hoeveelheid fietsers wel heel erg krap. Heeft de minister hier oog voor? Vorige week klaagde een ontevreden Amsterdammer in de rechtbank over het gedrag van fietsers in de hoofdstad.  Voor wie daar weleens komt is dat wellicht te begrijpen. En inderdaad, handhaving is een probleem, en ook hier leidt dat tot gevaarlijke situaties. Wat vindt de minister?”

© 13 maart 2018