Plastic flesjes - Foto: Arshad Pooloo (Unsplash)

Het streven is om de Nederlandse economie volledig circulair te laten zijn in 2050. Dat kan onder meer bereikt worden door herwinning van grondstoffen, belangrijk om uitputting van onze aarde te voorkomen. “Nu al moeten er stappen in de goede richting worden genomen”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk, die onder meer haar steun uitsprak voor het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes.

Ruim vierhonderd lokale overheden, bedrijven en organisaties hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor de Statiegeldalliantie. De alliantie vraagt om statiegeld te gaan heffen op plastic flesjes en blikjes. “Dat kan een hoop zwerfafval schelen en de circulaire economie aanjagen”, zei Corrie van Brenk in een overleg met staatssecretaris Van Veldhoven. “50PLUS staat positief tegenover een snelle invoering van statiegeld op flesjes en blikjes, dus niet wachten tot 2021!”

Taskforce Herijking Afvalstoffen

Er komt een Taskforce Herijking Afvalstoffen die alle knelpunten die de overgang naar een circulaire economie bemoeilijken in kaart brengt. Heel goed, want de belemmeringen zijn nog lang niet de wereld uit, vindt Corrie van Brenk “Teveel herwinbare grondstoffen kunnen of mogen niet worden hergebruikt vanwege ontoereikende afvalwetgeving. En dat moet natuurlijk niet mogen.”

Plasticvrije supermarkt

Het Kamerlid van 50PLUS kwam met enkele specifieke voorbeelden die bijdragen aan een circulaire economie. Bij de vestigingen van de Kiosk op de NS-stations krijgen klanten die hun eigen koffiebeker meebrengen 25 cent korting. Corrie van Brenk wil graag dat de NS hier meer ruchtbaarheid aan geeft. “Het is een wereldidee lijkt me, want dat kan een onwaarschijnlijke hoeveelheid afval schelen.” Een ander goed plan is de plasticvrije supermarkt waar niet elke paprika of courgette per stuk wordt ingepakt in plastic. In Amsterdam is onlangs de eerste geopend. “Een heel goed initiatief dat navolging verdient”, aldus Corrie van Brenk.

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Circulaire economie met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: 

“50PLUS is verheugd met de transitieagenda’s die Nederland moeten brengen richting een volledig circulaire economie in 2050. Wij kijken uit naar de kabinetsreactie, maar verwachten een minimaal even groot enthousiasme en ambitie, gezien de achtergrond van deze staatssecretaris. Wel vragen wij ons af of bij al die andere departementen ook zoveel enthousiasme en prioriteit gegeven wordt aan de transitieagenda’s, heeft de staatssecretaris nu voldoende regie. Is het niet verstandiger dit anders in te richten bijvoorbeeld met projectorganisatie. 50PLUS is nog wel benieuwd naar de wijze van publiekscommunicatie. Net als bij de energietransitie is draagvlak en begrip immers van groot belang, voor het welslagen van dit geheel. Kan de staatssecretaris ook aangeven waar zij de grootste knelpunten ziet? Graag reactie.

Statiegeld
Ondanks het steeds breder wordende maatschappelijke draagvlak (Statiegeldalliantie!) komt de staatssecretaris met een optimistische brief maar als  je de inhoud goed op je in laat werken is hij teleurstellend. De staatssecretaris gaat voor een recyclingdoelstelling, waarvan kennelijk niet eens zeker is of die wel gehaald kan worden. En het wordt ook niet duidelijk hoe dat gaat worden ingezet. Als de recyclingdoelstelling niet gerealiseerd wordt dan is er een achtervang, namelijk een statiegeldsysteem, maar dat gebeurt dan pas in 2021. Dan zijn we toch heel veel flesjes in het milieu verder. Waarom zo lang gewacht en wat gaat de staatssecretaris met de blikjes doen? Er wordt al gewaarschuwd dat de aluminium flesjes zullen gaan toenemen als blik nu niet meegenomen wordt. Waarom niet voortvarend doorgepakt? Dat hadden wij van deze staatssecretaris verwacht! Is het omdat het wetstraject zo ontzettend lang in beslag moet nemen? Ligt ‘de sector’ dwars bij een snellere invoering? Waarom dit vertrouwen naar ‘de sector’, die toch ook haar geld wil verdienen met de verkoop van deze flesjes?

Green deal grondstoffen
50PLUS heeft in het wetgevingsoverleg Water 2 moties ingediend over de Green Deal-grondstoffen. Een daarvan vroeg om het verlengen van deze Green Deal, deze is immers eind 2017 verlopen. Eerder werd aangegeven dat er hierover eerst overlegd moest worden met betrokken partijen, wat natuurlijk logisch is. Daarom hebben wij de motie aangehouden. Graag hoort 50PLUS over de voortgang van deze gesprekken. Mogelijk brengen wij dan hierover onze aangehouden motie in stemming.

Op de agenda voor vandaag staat een brief inzake de uitvoering van mijn motie inzake het wegnemen van belemmeringen inzake het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Dank daarvoor. Wel hebben wij een aanvullende vraag. Op voorstel van de Unie van Waterschappen komt er een taskforce Herijking Afvalstoffen. Deze taskforce gaat alle knelpunten in wet- en regelgeving, die de overgang naar een circulaire economie bemoeilijken, in kaart brengen. Belangrijk, want de belemmeringen zijn alleen al voor de waterschappen nog lang niet de wereld uit. Teveel herwinbare grondstoffen kunnen of mogen niet worden hergebruikt vanwege ontoereikende afvalwetgeving. En dat moet natuurlijk niet mogen. Derhalve, ondersteunt de staatssecretaris deze taskforce? Op welke wijze?

Drinkwater
De ketenaanpak medicijnresten uit water. We hebben vorige keer gepleit om pilots te starten bij drinkwaterbronnen, hoe staat het hier nu mee? Hoe actief is de staatssecretaris in EU-verband met dit onderwerp? Staan de farmaceutische stoffen en andere microverontreiniging die van belang zijn voor drinkwater op de lijst met prioritaire stoffen?

Bij de NS, en meer specifiek in de Kiosken, loopt al sinds 2016 een proef met het meenemen van de eigen koffiebeker door de klant. Die betaalt dan 25 cent minder voor zijn kopje koffie. Een wereldidee lijkt ons, want dat kan een onwaarschijnlijke hoeveelheid afval schelen. Deze bekers zijn immers moeilijk te recyclen. Helaas zijn veel mensen niet op de hoogte van deze mogelijkheid, en de NS heeft ervoor gekozen om pas in 2019 meer ruchtbaarheid te geven aan deze mogelijkheid. Een gemiste kans. Wat denkt de staatssecretaris hiervan? Is zij bereid de NS te overtuigen dit naar voren te halen? En is het een idee om dit ook te gaan doen binnen de Rijksoverheid? Kijk eens hoeveel koffiebekers er alleen al hier in de Tweede Kamer doorheen gaan. Laten we hier het goede voorbeeld geven!

Plasticvrije supermarkt
In Amsterdam is recent de eerste plasticvrije supermarkt geopend. Wat 50PLUS betreft een heel goed initiatief, dat navolging verdient. Wat vindt de staatssecretaris? Bij willekeurige supermarkten gebeurt het immers nog steeds dat groenten als paprika’s of courgettes per stuk worden ingepakt in plastic. Totaal overbodig, wat ons betreft.”

© 15 maart 2018