Corrie van Brenk bij demonstratie

50PLUS vindt dat ook gehandicapte werknemers recht hebben op het minimumloon en is tegen de plannen van het kabinet om dat recht uit te hollen. “Het voorstel om loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking in te voeren moet van tafel”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk.

Het kabinet wil duurzame banen creëren voor mensen met een beperking door de bureaucratie van loonbetaling voor de werkgevers terug te dringen. Het regering wil dat verwezenlijken door het instrument van ‘loonkostensubsidie’ te vervangen door ‘loondispensatie’. Dat levert een besparing op van structureel 500 miljoen euro, die grotendeels ingezet wordt om bovenop de 30.000 geplande ‘beschutte werkplekken’ er nog eens 20.000 extra te realiseren. Van de oorspronkelijke 30.000 geplande banen zijn er nu slechts circa 800 ingevuld. Alléén VNO-NCW-MKB-LTO is vóór loondispensatie. De overige maatschappelijke organisaties en vakbonden zijn tegen.

Nauwelijks meer banen

Deze maatregel gaat nauwelijks meer banen opleveren, tonen cijfers van het Centraal Planbureau aan. Bovendien tast het de sociale rechten – waaronder pensioen – en economische zelfstandigheid van arbeidsbeperkten ernstig aan. Zij worden deels blijvend afhankelijk van een (bijstands)uitkering. Dit staat haaks op de ‘inclusieve arbeidsmarkt’. 50PLUS is daarom duidelijk: “Wij willen het voorstel om loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking in te voeren van tafel”, zei Corrie van Brenk. Het Kamerlid van 50PLUS verzocht staatssecretaris Van Ark het probleem van de bureaucratie voor werkgevers op een andere manier op te lossen. 

Ongelijke behandeling

“Loondispensatie resulteert in ongelijke behandeling en ongelijke beloning. Dat is een beschaafd en welvarend land onwaardig”, stelde Corrie van Brenk. “Het is ook strijdig met internationale mensenrechten- en gehandicaptenverdragen. Bovendien ontbreekt het benodigde brede draagvlak voor loondispensatie. Slechts de werkgeverskoepel is echt vóór. Ga op zoek naar een alternatief, zoek naar breed draagvlak maar dit kan en mag zo niet doorgeduwd worden!”

Actie en handtekeningen

Voorafgaand aan het debat werd vroeg FNV aan de rand van de Hofvijver in Den Haag aandacht voor deze ‘asociale maatregel’. “Loondispensatie moet van tafel. Het creëert tweederangs werknemers en discrimineert”, stelde de vakbond tijdens een actie bij het gebouw van de Tweede Kamer en met zich op het Torentje, de werkkamer van de minister-president. Corrie van Brenk was bij deze vroege demonstratie aanwezig (foto). Ook werden ruim 80.000 handtekeningen aangeboden onder de petitie ‘Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt’.

► De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Loondispensatie) met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“Wij zullen beginnen met onze eindconclusie en omdat de kracht van de boodschap in de herhaling zit, zullen we er ook mee eindigen!
 
50PLUS wil het voorstel om loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking in te voeren van tafel. De staatssecretaris wordt verzocht het probleem van de bureaucratie voor werkgevers op een andere manier op te lossen!

Het benodigde brede draagvlak voor loondispensatie ontbreekt. Alléén de werkgeverskoepel is echt vóór.
 
Wij vinden dat geen goede zaak, en wijzen er op dat in 2015 juist het gewenste brede draagvlak de doorslag gaf om te kiezen voor loonkostensubsidie. Het is voor ons ook veelzeggend dat 80% van de werkgevers die in de praktijk werken met loonkostensubsidie tevreden zijn.
 
De belangrijkste bezwaren die 50PLUS heeft tegen het voorliggende kabinetsvoorstel zijn, kort samengevat:
 
• Met loondispensatie laat je kwetsbare werknemers blijvend met één been in de bijstand staan. Van volwaardig werknemerschap is straks géén sprake meer. Dit staat haaks op de ‘inclusieve’ arbeidsmarkt. Dit is - ook moreel - een fout signaal.
 
• Je creëert kwetsbare werknemers die mínder pensioen en mínder sociale zekerheidsrechten opbouwen, en minder economisch zelfstandig zullen zijn. Grote groepen krijgen zelfs helemaal géén aanvulling via de bijstand;

• Administratieve lasten worden zo niet opgelost en aangepakt, maar verschoven van werkgevers naar kwetsbare werknemers, gemeenten en ander uitvoerders;
 
• De ingeboekte besparing van € 500 miljoen structureel – een grote hap uit de arbeidsvoorwaarden van kwetsbare mensen – biedt nauwelijks tot geen zicht op meer werkgelegenheid.
 
• En, niet in de laatste plaats: Loondispensatie is strijdig met internationale mensenrechten- en -gehandicapten verdragen en resulteert in ongelijke behandeling en ongelijke beloning. Dat is een beschaafd en welvarend land onwaardig!
 
Voorzitter, als het kabinet dan met loondispensatie banen wil creëren hebben wij een vraag: is bekend wat het netto werkgelegenheidseffect is van loondispensatie als looncompensatieinstrument? Het CPB noemt het werkgelegenheidseffect van loondispensatie niet voor niets naar verwachting ‘gering’. Dat moet toch te denken geven?
 
Cedris heeft concrete voorstellen gedaan om de bureaucratie terug te dringen en zaken makkelijker te maken, zoals een woonplaatsbeginsel. Wat vindt de staatssecretaris van deze suggesties? Is ze bereid serieus te kijken naar deze handreiking?

Tijdens de hoorzitting gaf dhr Vliegenthart namens de VNG aan dat op dit terrein meer uniformiteit en stroomlijning verstandig is! Wij moeten ons afvragen of de verregaande decentralisatie ons niet juist vérder heeft afgebracht van het creëren van één hanteerbare regeling voor de zogenaamde ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, een belangrijk doel van de Participatiewet! Is de staatssecretaris bereid om met de VNG hiernaar te kijken?

50PLUS vindt het principieel onjuist om mensen met een beperking, die naar vermogen werken, te behandelen als bijstandsgerechtigden die loon bijverdienen.

Tot slot: 50PLUS wil het voorstel om loondispensatie voor mensen met een arbeidsbeperking in te voeren van tafel. De staatssecretaris wordt verzocht het probleem van de bureaucratie voor werkgevers op een andere manier op te lossen! Ga op zoek naar een alternatief, zoek naar breed draagvlak maar dit kan en mag zo niet doorgeduwd worden!”

© 26 april 2018