Kamerlid Léonie Sazias bij de World Trade Organization in Genève

De Amerikaanse president Trump probeert door chaos zijn zin te krijgen op het gebied van de wereldhandel. Maar er zijn ook lichtpuntjes op het mondiale handelsfront, constateert Kamerlid Léonie Sazias.

50PLUS signaleert op het gebied van internationale handel zowel donkere wolken als lichtpuntjes, zo stelde Léonie Sazias (foto) in een debat met minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voor de donkere wolken zorgt de Amerikaanse president Trump die door het creëren van internationale chaos zijn zin probeert te krijgen. “De Verenigde Staten probeert de landen van de Europese Unie uit elkaar te drijven door sommige een status aparte te beloven”, constateerde het Kamerlid van 50PLUS, die wilde weten of de Amerikaanse minister Ross ook heeft geprobeerd Nederland los te weken van andere EU-landen.

Weinig samenwerking

Léonie Sazias concludeerde dat er nog niet veel schot lijkt te zitten in het afwerken van de onderhandelingsagenda van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO). “Tijdens een recent bezoek van de Commissie voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Genève kregen we te horen dat er erg weinig samenwerking is tussen de WTO en de internationale arbeidsorganisatie ILO”, zei Léonie. “Die samenwerking moet echt intensievere worden!”

Lichtpuntjes

Er zijn in de wereldhandel ook lichtpuntjes, zoals het feit dat in internationale handelsverdragen steeds meer aandacht komt voor zaken als duurzaamheid en dierenwelzijn. “Er zijn ook veel goede punten in de conceptovereenkomst met Mexico, bijvoorbeeld de mogelijkheid dat door eenvoudiger procedures ook ons midden- en kleinbedrijf daar kansen krijgt”, aldus Léonie Sazias.

 

► De volledige inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel met minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking:

“Donkere wolken, maar ook voldoende lichtpuntjes. Zo zou 50PLUS de situatie op het gebied van de wereldhandel willen kenschetsen. Die donkere wolken hangen vooral aan de overkant van de Atlantische oceaan. De onberekenbare president van de Verenigde Staten daagt de Europese Unie en andere landen voortdurend uit. Eerst door met veel bombarie algemene additionele importheffingen op staal- en aluminiumproducten aan te kondigen. Vervolgens komt er een fase van uitstel en uitzonderingen. Voor de EU geldt dat er nu uitstel is tot 1 juni.

President Trump probeert zijn zin te krijgen door chaos te creëren, las ik laatst ergens en de handelwijze op dit punt illustreert dat. In dat verband vraag ik de minister of de Verenigde Staten op dit punt proberen de landen van de EU uit elkaar te drijven door sommige een status aparte te beloven. Heeft minister Ross in het gesprek met deze minister in april ook geprobeerd Nederland los te weken van andere EU-landen?

President Trump verdedigt de heffingen met een beroep op de nationale veiligheid, wat we in de spreektrant van de president als ‘bullshit’ kunnen bestempelen. Gebruikt hij dat argument ook voor het blokkeren van de selectieprocedure voor de drie vacatures in het beroepslichaam van de WTO, of gelden daarvoor andere argumenten, zo vraag ik de minister.

Er lijkt nog niet veel schot te zitten in het afwerken van de onderhandelingsagenda van de WTO. Wij zijn benieuwd hoe de minister tegen de stand van zaken aankijkt.
Tijdens een recent bezoek van de commissie voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking aan Genève kregen we te horen dat er erg weinig samenwerking is tussen de WTO en de internationale arbeidsorganisatie ILO. Is de minister het met 50PLUS eens dat die samenwerking echt intensievere moet worden en zo ja, welke mogelijkheden ziet zij om daaraan bij te dragen? 

Dan het onderwerp ‘raadsconclusies totstandkoming handelsakkoorden’. In de geannoteerde agenda verzekert de minister ons dat het kabinet streeft naar maximale betrokkenheid van het Nederlandse parlement. En zij onderbouwt dat met de gebruikelijke geannoteerde agenda met kabinetsinzet en een verslag van de raad. Maar de minister moet toch weten dat deze Kamer meer wil! Ik verwijs kortheidshalve naar het door 26 Europese volksvertegenwoordigingen ondersteunde initiatief vanuit deze Kamer om tot veel meer transparantie te komen in de Europese besluitvorming, vooral als het om de raden gaat.

Kan de minister toezeggen dat zij zich ook op haar beleidsterrein daarvoor gaat inzetten, conform de toezegging namens het kabinet van minister Blok in een brief aan de Kamer van 23 februari? En blijft zij zich inspannen voor het consistent publiceren van onderhandelingsmandaten voor handelsakkoorden? Of gaat zij definitief mee in de procedure ‘van geval tot geval’? 

Ik noemde in mijn inleiding naast donkere wolken ook lichtpuntjes. Die ziet mijn fractie in de informatie over de stand van zaken in de diverse akkoorden die in de raad zullen worden besproken. Er is geen tijd om die een voor een door te nemen, dus ik pik er een paar punten uit. 

Het is goed dat Japan niet zijn zin krijgt om het ook door mijn fractie afgewezen ISDS-systeem op te nemen in een nieuw handelsakkoord. Mijn fractie ziet ook veel goede punten in de conceptovereenkomst met Mexico, bijvoorbeeld de mogelijkheid dat door eenvoudiger procedures ook ons midden- en kleinbedrijf daar kansen krijgt. Positief zijn we ook over veel aandacht voor duurzaamheid en het oprichten van een aparte werkgroep voor dierenwelzijn. Voor een uiteindelijk oordeel wachten wij op de appreciatie van het kabinet van de definitieve tekst van het akkoord.”

© 15 mei 2018 – Foto: Kamerlid Léonie Sazias bij de World Trade Organization in Genève