Bouwen Foto Tolu Olubode Unsplash

De wachttijden in de sociale huursector zijn absurd. In Den Haag wachten woningzoekenden 3 à 4 jaar, in Amsterdam zelfs 14 jaar. “Deze cijfers bewijzen maar één ding: we hebben een enorme achterstand in te halen. Er moet véél meer gebouwd worden! En dat moet snel!”, aldus Henk Krol.

Het kabinet wil de woningnood in de middenhuur oplossen ten koste van huurwoningen in de sociale sector. Volgens 50PLUS is dit alleen mogelijk en wenselijk als woningcorporaties boter bij de vis krijgen en door de overheid aangejaagd worden om nieuwe woningen te bouwen. “Honderdduizenden Nederlanders staan op de wachtlijst voor een nieuwbouwwoning. Maar het kabinet knijpt woningcorporaties fiscaal uit en de corporaties bouwen veel te weinig. Als je dan ook nog sociale woningen gaat overhevelen naar middenhuur, zal het ons niet verbazen dat dit kabinet de geschiedenis ingaat als het kabinet van de huisjesmelkers.”

Meer leeftijdsbestendige woningen

Een deel van de nieuw te bouwen huurwoningen in het middensegment moeten
seniorenwoningen zijn. Ouderen moeten tenslotte steeds langer thuis blijven wonen. “Het merendeel van de huishoudens van ouderen heeft een leeftijdsbestendige woning nodig in verband met een lichte tot zware mobiliteitsbeperking”, zei Henk Krol tegen minister Ollongren. “Meer aangepaste leeftijdsbestendige woningen zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.”

Noodknop

Daarnaast wil 50PLUS een tijdelijke noodknop om huurverhoging in het middensegment tegen te gaan. Want middenhuur is onbetaalbaar voor een grote groep middeninkomens. “De schaarste aan huurwoningen en het ontbreken van beschermende maatregelen in de geliberaliseerde sector leiden tot explosieve huurverhogingen. Dat moet stoppen. 50PLUS wil – net als de gemeente Amsterdam heeft – een noodknop inbouwen waarmee de prijsstijging in het middensegment tijdelijk gestopt kan worden”, aldus Henk Krol. •

 

► Volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol in het algemeen overleg Middenhuur met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken:
 
“Huurders in de middenhuur vallen buiten de woonsubsidieboot. Hun inkomen of de huurprijs is te hoog voor huurtoeslag. Het inkomen is te laag of te onzeker om te kopen. Het voordeel van de lage rente en de hypotheekaftrek gaan daarom ook aan hen voorbij.

Ruim een kwart van de middeninkomens kan een huur van 700 euro of meer helemaal niet betalen. Het is daarom goed dat het kabinet aandacht heeft voor deze specifieke groep huurders. Veel huishoudens onder de inkomensgrens voor een sociale huurwoning zijn wegens krapte toch aangewezen op een vrijesectorwoning. Ze betalen zich blauw. Kan de minister aangeven om hoeveel huishoudens dat gaat?

Tegengaan verdere verhoging in bestaande middensegment

De schaarste aan huurwoningen en het ontbreken van beschermende maatregelen in de geliberaliseerde sector leiden tot explosieve huurverhogingen. Dat moet stoppen. 50PLUS heeft op dit punt een tweetal vragen:
• Expats die vaak hoge huren kunnen betalen door bestaande belastingvoordelen drijven de huurprijzen op in de grote steden. Ziet de minister dit als probleem, en wat is eraan te doen?
• Wil de minister meewerken aan de oproep van de gemeente Amsterdam om een noodknop in te bouwen waarmee de prijsstijging in het middensegment tijdelijk gestopt kan worden?

Regeerakkoord over middenhuur en rapport Van Gijzel ‘Samen bouwen aan middenhuur’

Dit kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd om sociale huurwoningen over te hevelen naar de middenhuur om de krapte dáár op te lossen. Volgens mijn fractie is dit alleen mogelijk en wenselijk als corporaties boter bij de vis krijgen en door de overheid aangejaagd worden om ontzettend veel nieuwe woningen te bouwen. In dat geval kan de verkoop van een beperkt aantal sociale huurwoningen bijdragen aan het realiseren van de enorme nieuwbouwopgave waar honderdduizenden Nederlanders voor op de wachtlijst staan. Maar zonder boter bij de vis zal dat niet werken. Integendeel. Dan wordt slechts het ene gat gevuld met het andere en dan verwordt het bovendien tot een onfris en asociaal verdienmodel. Helaas lijkt dat precies wat het kabinet doet. Woningcorporaties worden fiscaal uitgeknepen en ze bouwen veel te weinig. Als je dan ook nog sociale woningen gaat overhevelen naar middenhuur, dan zal het ons niet verbazen als dit kabinet de geschiedenis ingaat als het kabinet van de huisjesmelkers. De wachttijden in de sociale huursector zijn absurd. In Den Haag wacht je 3 à 4 jaar, in Amsterdam zelfs 14 jaar. Deze cijfers bewijzen maar één ding: We hebben een enorme achterstand in te halen. Er moet veel meer gebouwd worden! En dat moet snel.

Ouderen en middenhuur

50PLUS vraagt bijzondere aandacht voor de senioren. Er ligt een gigantische opgave.
Het aantal ouderen groeit sterk en zij moeten langer zelfstandig wonen. Dat is prima zolang zij dit kunnen en zolang er woningen zijn, aangepast aan ouderen. Vijfentwintig jaar geleden woonde ongeveer 30 procent van de 80-plussers in een verzorgingsinstelling. Begin 2015 was dit teruggelopen tot 13 procent. In 2040 zal dat naar verwachting van het CBS nog maar 8 procent zijn. 92 procent van de 80-plussers woont dan dus zelfstandig.
Het merendeel van deze huishoudens heeft een leeftijdsbestendige woning nodig in verband met een lichte tot zware mobiliteitsbeperking. Meer aangepaste leeftijdsbestendige woningen zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.
50PLUS denkt daarbij ook aan nieuwe woonvormen voor ouderen. We gaan daar tijdens het plenaire debat over de beschikbaarheid van woningen uitgebreid op in.

Kan de minister aangeven hoeveel seniorenwoningen in de middenhuur nodig zijn en hoe zij zich gaat inspannen om dat te realiseren? Hoe staat deze minister tegen initiatieven als het Knarrenhof in Zwolle, waar senioren de mogelijkheid hebben langer zelfstandig te blijven door voor elkaar te zorgen? Ouderen hebben meer aan buren die naar elkaar omkijken dan aan mantelzorgers verder weg. Verdient deze vorm van participatiesamenleving dan ook geen brede steun van de Rijksoverheid? Wat is de minister concreet van plan op dit punt?

Aan een ‘Samenwerkingstafel middenhuur’ kun je niet eten, op een ‘Platform marktverkenning’ kun je je bed niet kwijt. Of, zoals Jan Schaeffer het formuleerde: ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Er is woningnood. De opdracht is nu: van praten naar bouwen. Kan de minister aangeven hoeveel woningen in het middensegment we tekort komen en hoeveel woningen haar voornemens opleveren? Lossen we de schaarste in de middenhuur echt op? Is de regelgeving niet te ver doorgeschoten? We geven haar het voordeel van de twijfel, maar de twijfel is er.”

© 17 mei 2018