Er is grote woningnood. En nood breekt wet. 50PLUS pleit daarom voor het afschaffen van de verhuurderheffing! Dat kan betaald worden door het behouden van de dividendbelasting. “Er is niet één econoom die kan onderbouwen dat het afschaffen van de dividendbelasting beter is voor Nederland dan het afschaffen van de verhuurderheffing”, aldus Henk Krol.
Appartementen wonen Foto Harry Breugom

De komende jaren zijn er een miljoen nieuwe woningen nodig om iedereen een onderdak te kunnen bieden. Die grote bouwopgave kan alleen gerealiseerd worden als er boter bij de vis komt, stelde Henk Krol in het debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen. De gewenste bouwgolf komt grotendeels op het bordje van woningbouwcorporaties. Die betalen echter vennootschapsbelasting en verhuurderheffing, oplopend tot 2 miljard euro per jaar! “Dat zijn miljarden die niet geïnvesteerd worden in woningen”, zei Henk Krol. Het Kamerlid van 50PLUS kwam met het plan de verhuurderheffing af te schaffen of op z’n minst op te schorten tot de wachtlijsten genormaliseerd zijn.

Geen verhuurderheffing, wel dividendbelasting

De dekking voor het afschaffen van de verhuurderheffing kan komen uit het behouden van de dividendbelasting. “Er is niet één macro-econoom die kan onderbouwen dat het afschaffen van de dividendbelasting beter is voor Nederland dan het afschaffen van de verhuurderheffing”, is de verwachting van Henk Krol. Zijn boodschap is duidelijk: schort de belasting voor woningcorporaties op en investeer dat geld in woningen!

Woonwensenonderzoek

Henk Krol pleitte ook voor meer geschikte seniorenwoningen, zoals hij al zes jaar lang doet. “Bij het wonen voor senioren ligt een gigantische opgave”, zei de fractievoorzitter van 50PLUS. “Het aantal ouderen groeit en zij moeten langer zelfstandig wonen. Dus moeten er voldoende woningen zijn, aangepast aan de noden van ouderen.” Henk bedankte minister Ollongren voor de toegezegde nota over wonen voor senioren en pleitte er voor vooral ook de ouderen te betrekken bij het onderzoek over hóe zij willen wonen. 50PLUS pleit voor een woonwensenonderzoek onder ouderen, voorafgaand aan de toegezegde nota.

Pleidooi voor goede seniorenhuisvesting

“Het schrappen van verzorgingshuizen door het kabinet Rutte 2 was echt een stap te ver”, zei Henk Krol bij het debat. “Gelukkig dat een wethouder in Amsterdam nu óók tot inzicht komt, nota bene van de VVD.” Henk Krol pleitte voor aandacht in de nota voor concepten als de Knarrenhof, voor familiehuizen waar meerdere generaties samenwonen en voor het buurtverpleeghuis. Vooruitlopend op de nota vroeg Henk Krol nú al een toezegging van minister Ollongren dat een proportioneel deel van de bouwopgave bestemd wordt voor seniorenhuisvesting. •

Kamerlid Henk Krol onderweg naar het debat in de Tweede Kamer over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen ▼

► De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol bij het debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken:

“Er is woningnood. Professor Primus schat dat er 85.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden. De minister streeft naar 75.000 woningen per jaar. De grote bouwers en projectontwikkelaars berekenen dat er in de komende jaren in totaal 1 miljoen woningen nodig zijn. We staan aan de vooravond van een grote bouwgolf, vergelijkbaar met de Wederopbouw. Er moet boter bij de vis.

Woningcorporaties zijn de belangrijkste partners als het gaat om sociale huurwoningen. Zij moeten woningen bouwen en betaalbaar houden. Helaas worstelen zij met een stapeling van belastingen. Aedes, de vereniging van woningbouwcorporaties, berekende dat zij door maatregelen van het kabinet jaarlijks 1 miljard extra moeten betalen aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen. Die heffing zou oplopen tot 2 miljard euro per jaar. Miljarden die niet geïnvesteerd worden in woningen.

50PLUS wil dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft, of althans wordt opgeschort tot de wachtlijsten genormaliseerd zijn. Koppel het aan een streng convenant voor woningbouw. De dekking kan gevonden worden in het behouden van de dividendbelasting. Wij verwachten dat er niet één macro-econoom is die kan onderbouwen dat het afschaffen van de dividendbelasting beter is voor Nederland dan het afschaffen van de verhuurderheffing.
 
Het woonbeleid is gedecentraliseerd. In gemeenten met grote woningnood wordt er ingebreid en uitgebreid waar mogelijk. Wellicht ten koste van het stedelijk leefmilieu. De ochtendspits leidt tijdens werkdagen tot een verkeersinfarct en het stadspark is op vrije dagen te druk om tot rust te komen.

Behalve overvolle steden, zijn er krimpgebieden. Gemeenten in noordoost Nederland en in Noord-Brabant kampen met teruglopende bevolking. Wordt Den Haag een ‘New York aan Zee’, terwijl honderd kilometer verderop zelfs het bakkertje op de hoek niet kan overleven?

Kunnen gemeenten het woonvraagstuk wel oplossen? Voorheen werkten we met planologische concepten als ‘gebundelde deconcentratie’. Is er niet weer zoiets nodig?
In de brief van de minister kondigt zij aan om in de Nationale Omgevingsvisie, de NOVI, het langetermijnbelang van voldoende woningbouw in de grote stedelijke gebieden te benadrukken, omdat daar de woningbehoefte het grootst is.
Maar, is dat wat we echt willen? Thuiswerken neemt een grote vlucht, winkelen vanuit je stoel ook. Het zijn onomkeerbare ontwikkelingen die de woonwensen op afzienbare termijn drastisch veranderen. Kan de minister inzicht geven in die nieuwe woonwensen en de gevolgen voor de woningbouw?

Nu is wonen aanbod-gestuurd. Je bent blij als je na jaren een betaalbare flat hebt, ook al woon je liever ergens anders, in de buurt van je moeder, of op fietsafstand van je werk, of in een recreatiewoning. Is de minister bereid die kwalitatieve woonwensen uitgangspunt te maken? En wil ze dat vertalen naar een landelijke visie, een kwalitatieve richtlijn?

Voorzitter, nieuwe woonvormen zijn de toekomst, van uiterst innovatief tot en met traditioneel in een modern jasje. Een voorbeeld van zo’n nieuwe woonvorm is het Erfdelen. Een leeggekomen boerderij wordt verbouwd tot meerdere wooneenheden. In Nederland verdwijnen er 5 boerderijen per dag. Dat zijn er 1.000 per jaar, ruimte voor duizenden huishoudens die alternatief willen wonen, met een eigen kippen en moestuin, en een eigen windmolen. Bestem die krimpgebieden tot ecologisch woongebied. Het heeft bovendien een gunstig neveneffect. Een boerderij die een meergezinswoning wordt, kan niet gebruikt worden voor criminele activiteiten.

Dan, het wonen voor senioren. Er ligt een gigantische opgave. Het aantal ouderen groeit en zij moeten langer zelfstandig wonen. Dat is prima zolang zij dit kunnen en zolang er woningen zijn, aangepast aan de noden van ouderen. Bij een eerder debat noemden we al de Knarrenhof, een woonhofje voor senioren waar goed noaberschap voorop staat. Wij danken de minister voor de toegezegde nota over wonen voor senioren, waar 50PLUS al zes jaar om vraagt.
Het schrappen van verzorgingshuizen door Rutte 2, was echt een stap te ver. Gelukkig dat een wethouder in Amsterdam nu ook tot inzicht komt, nota bene van de VVD. De rest van de partij ook?
Opvallend is dat iedereen precies weet hoe senioren willen wonen. Zullen we het ze eerst vragen? 50PLUS pleit voor een woonwensenonderzoek onder ouderen, voorafgaand aan de toegezegde nota.
Graag aandacht daarin voor concepten als de Knarrenhof, en voor familiehuizen waar meerdere generaties samenwonen, het buurtverpleeghuis, etc. Vooruitlopend wil 50PLUS graag nu al een toezegging dat een proportioneel deel van de bouwopgave bestemd wordt voor seniorenhuisvesting.

Ook de huisvesting van studenten moet veel beter afgestemd worden op hun wensen. Een student wil een betaalbare kamer dichtbij de collegezaal, een kamer die beschikbaar is als de studie begint. Waarom biedt de universiteit per studieplek niet ook een kamer aan? Kan er een plan komen om de studentencampus als norm te stellen?

© 24 mei 2018