Ronduit verbijsterend is de grote hoeveelheid toestemmingsmogelijkheden , maar liefst 160, die iedere patiënt moet aangeven om duidelijk te maken wie wel en wie niet inzage mag hebben in zijn medische gegevens. De patiënt raakt het zicht kwijt, met name huisartsen en apotheken zullen overbelast worden en de administratieve druk zal bij alle zorgverleners toenemen.

Dat meent 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay.  Als lid van de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport was zij dinsdag 12 juni aanwezig bij de technische briefing Programma Gespecificeerde toestemming gegevens door de Stuurgroep GTS. Zij sprak in de commissie naar aanleiding van wat zij noemde ‘een verbijsterende uitkomst van de aangenomen motie van Kamerlid Tan waarvan niet voorzien werd hoe deze uitwerkt in de praktijk’.

De toelichting in de Senaatscommissie bestond uit de praktische uitwerking van het recht van de patiënt om gespecificeerde toestemming te geven voor gegevensuitwisseling met bepaalde categorieën hulpverleners via een computerprogramma. De intentie van deze wet is dat de patiënt zelf aan iedere zorgverlener toestemming moet geven waardoor de patiënt de regie houdt. De wet moet per 1 juli 2020 van kracht worden.

Als 50PLUS-politicus heeft Martine Baay destijds voor de motie-Tan gestemd. Nu zegt zij naar aanleiding van de toelichting in de Senaatscommissie: “Ronduit verbijsterd is de grote hoeveelheid, maar liefst 160, toestemmingsmoglijkheden die iedere patiënt moet aangeven om duidelijk te maken wie wel en wie niet inzage mag hebben in zijn medische gegevens. Deze toestemming moet online verleend worden zodat zich meteen de vraag aandient hoe patiënten die niet de beschikking hebben over een computer of die daarvoor de vaardigheden missen, de toestemming dan moeten geven.”

Uit een testpanel bleek al dat de complexiteit en de hoeveelheid van vragen voor velen zo ontmoedigend  werken dat men veelal stopt met beantwoording waardoor de medische gegevens niet worden uitgewisseld. Met alle mogelijke gezondheidsrisico’s voor de patiënt, bracht Martine Baay naar voren.

Zij vreesde dat met name huisartsen en apotheken overbelast zullen worden en de administratieve druk bij alle zorgverleners zal toenemen, iets waartegen het huidige kabinet juist zegt te strijden.

Eerste Kamerlid Baay verder over dit onderwerp: “De dilemma’s die zich thans al voordoen roepen de vraag op of de burger – en met name de oudere of meer kwetsbare – überhaupt behoefte heeft aan dit doorgeschoten systeem van toestemmingsrecht en niet meer gebaat zou zijn bij een generieke toestemming voor uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners.”

© 13 juni 2018