Het nareizen heeft volgens het kabinet geen prioriteit om de migratiestromen in te perken. Als we het draagvlak voor echte vluchtelingen willen behouden, dan moet ook het nareisbeleid een plek krijgen in de integrale migratieagenda, juist omdat het om steeds grotere aantallen gaat, vindt 50PLUS. 

Koffers - Foto: Matthew Trow (FreeImages)

Als er een integrale migratieagenda wordt opgesteld, moeten álle fases aan bod komen, vindt Henk Krol. Ook de mogelijkheden van nareizen van familieleden van migranten. Het kabinet ziet weinig heil in het begrenzen van nareizen om de migratiestromen in te perken. “Maar als we het draagvlak voor echte vluchtelingen willen behouden, dan moet ook het nareisbeleid een plek krijgen in de integrale migratieagenda, juist omdat het om steeds grotere aantallen gaat”, aldus het Kamerlid van 50PLUS. 

50PLUS stelt een onderzoek voor naar de mogelijkheden om het nareizen te begrenzen. En dat zonder geweld te doen aan de restricties in internationaal verband. Daarvoor diende Henk Krol een motie in:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de juridische mogelijkheden voor het aanscherpen van het gezinsherenigings- en nareisbeleid, binnen de grenzen van de huidige internationale afspraken, objectief in kaart te brengen en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol


Minister-president Rutte stelde afgelopen weekend dat hij zich inzet voor een gezamenlijk EU-asielbeleid en dat hij streeft naar een eensgezinde koers. “Ik benadruk onze roep om van de Sahel de ‘Sahemel’ te maken”, zei Henk Krol. “Er is een Marshallplan van de Europese Unie nodig voor Afrika, met investeringen die goed terecht komen, deels in de vorm van leningen en met bijvoorbeeld dependances van onze topuniversiteiten als Wageningen en Delft.” Het Kamerlid diende een tweede motie in:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU jaarlijks 75 miljard euro besteedt aan ontwikkelingshulp,

overwegende dat de EU jaarlijks 35 miljard besteedt aan de opvang en begeleiding van asielzoekers,

overwegende dat het laatste bedrag alleen al voldoende is om 10 miljoen gezinnen van Afrikaanse middeninkomens te voorzien,

overwegende dat onder meer Nederlandse technologie antwoorden biedt om de Sahel leefbaar te maken,

verzoekt de regering om een verkenning voor een ‘EU-Marshallplan voor Afrika’ door geldstromen voor ontwikkelingshulp en asielzoekers gefaseerd om te buigen naar investeringen, deels in de vorm van giften, deels in de vorm van leningen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

© 28 juli 2018