50PLUS stelt dat ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ het gapende gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis kunnen dichten.

Leonie Sazias in gesprek

Het langer-thuis-wonen-beleid van de overheid heeft geleid tot de sluiting van veel verzorgingshuizen. Téveel, vindt 50PLUS, en bovendien zijn de verzorgingshuizen gesloten zonder dat er voldoende kleinschalige voorzieningen voor in de plaats zijn gekomen. “50PLUS pleit er dan ook voor om even pas op de plaats te maken wat het sluiten van verzorgingshuizen betreft. Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt”, zei Léonie Sazias (foto) tegen minister De Jonge van VWS.

Innovatieve ontwikkelingen

50PLUS denkt dat ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ het gapende gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis kunnen dichten. “Daar hebben ouderen hun eigen appartement, eigen regie, maar wel met de mogelijkheid een beroep te doen op voorzieningen zoals een keuken of restaurant en de mogelijkheid zorg in te kopen”, schetste Léonie. Het kabinet moet voorkomen dat dit soort voorzieningen uitsluitend is weggelegd voor hoger opgeleiden en mensen met een stevige portemonnee. “Wat gaat het kabinet doen om deze innovatieve ontwikkelingen ook mogelijk te maken voor mensen met een kleine beurs?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS. 

Extra personeel

50PLUS is blij dat er de komende jaren veel geïnvesteerd gaat worden in extra personeel voor de verpleeghuiszorg. Léonie Sazias waarschuwde om te waken voor nieuwe administratieve rompslomp rond de kwaliteitscontrole van verpleeghuizen. “Want op meer bureaucratie zit het zorgpersoneel natuurlijk niet te wachten”, aldus het Kamerlid. •

► Inbreng van Kamerlid Léonie Sazias met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“Laat ik beginnen met een compliment aan het adres van de minister. Het ontbreekt hem niet aan ijver. Hij is vanaf zijn aantreden al erg druk aan de slag met actieplannen zoals  ‘Een tegen eenzaamheid’ en ‘Thuis in het Verpleeghuis’. En vorige week kwam het derde deel van het drieluik, ‘Langer  Thuis’ daar nog bij. Samen vormen ze het ‘Pact voor de ouderenzorg’. Dat pact moet leiden tot een kwalitatief betere ouderenzorg die is voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Want die zijn door de toenemende vergrijzing niet gering.

De afgelopen jaren heeft het ‘langerthuiswonenbeleid’ van de overheid vorm gekregen. Daarbij zijn een aantal grote en groeiende problemen aan het licht gekomen.
Wat 50PLUS betreft zijn er teveel verzorgingshuizen gesloten zonder dat er voldoende kleinschalige voorzieningen, liefst op wijkniveau, voor in de plaats zijn gekomen. 50PLUS pleit er dan ook voor om even pas op de plaats te maken wat het sluiten van verzorgingshuizen betreft. Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt.

Tussen thuis wonen en het verpleeghuis is door het verdwijnen van veel verzorgingshuizen en het aanscherpen van de WLZ-indicatiecriteria voor verzorgings- en verpleeghuizen een gapend gat ontstaan. Een gat dat gevuld moet worden. Op kleine schaal gebeurt dit al. Je ziet nieuwe initiatieven die navolging verdienen. Verzorgingshuizen nieuwe stijl waarin mensen eigen appartementen hebben, eigen regie, maar wel met de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op voorzieningen zoals een keuken of restaurant en de mogelijkheid zorg in te kopen. Het probleem is dat dit soort initiatieven nu nog vooral is voorbehouden aan hoger opgeleiden die het zelf weten te organiseren en/of aan mensen met een flinke beurs. Wat gaat het kabinet doen om deze innovatieve ontwikkelingen ook mogelijk te maken voor mensen met een kleine beurs?

Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardig bestaan met meer aandacht, liefdevolle zorg en meer welzijnsactiviteiten. Zinvolle dagbesteding is voor 50PLUS minstens zo belangrijk als een goede medische verzorging. Ik vind het zo triest als ik mensen in het verpleeghuis zie die urenlang met hun handen in de schoot voor zich uit zie staren zonder iets te doen te hebben.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) meldde vorig jaar in het rapport ‘Gelukkig in een verpleeghuis’ dat 44 procent van de bewoners graag vaker naar buiten zou gaan. Een kwart (24 procent) van de bewoners komt NOOIT buiten omdat er niemand is om hen op te halen of weg te brengen. Dat vind ik mensonterend. Maakt het naar buiten kunnen ook deel uit van het kwaliteitskader?

Het streven om meer mensen aan de slag te helpen in de zorg is er al langer. Dit kabinet heeft veel extra geld uitgetrokken voor vooral de verpleeghuiszorg. In zijn brief van 25 juni meldt de minister dat hij blij is met de afspraken die ZN en ActiZ hebben gemaakt over het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Van de vele honderden miljoenen extra die de komende jaren naar de verpleeghuiszorg gaan, moet tenminste 85 procent worden bestemd worden ingezet voor de inzet van extra personeel. Maar wat nu als dat personeel niet beschikbaar is? En is er in die 85% ook ruimte voor stageplaatsen?

Last but not least: 50PLUS maakt zich zorgen over mogelijk substantiële tekorten op de tarieven voor de verpleeghuiszorg, zoals uit kostprijsonderzoek van KPMG blijkt. Als dat klopt, moeten die tarieven kostendekkend worden gemaakt. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ruim 400 miljoen euro extra die bedoeld is voor het aantrekken van personeel straks weer voor een deel weglekt naar het compenseren van tekorten in de tarieven.  

Door de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsmodellen kunnen we monitoren of de kwaliteit daadwerkelijk op orde komt. Hopelijk komt dat nu snel voor elkaar. Hoeveel jaar denkt de minister nodig te hebben voor dit systeem? Want waar wij ons wel een beetje zorgen over maken is of het maken van deze modellen niet gaan zorgen voor enorm veel nieuwe bureaucratie. Op meer bureaucratie zit het zorgpersoneel natuurlijk niet te wachten.
Graag een reactie van de minister.”

© 27 juni 2018