Water wordt in Nederland steeds duurder door het oplopen van de belastingen. Dat is ongewenst, vindt 50PLUS.

Kraan Drinkwater Foto David Turnbull Flickr 

De belastingdruk op drinkwater dreigt op te lopen tot 30 procent. De verhoging van de BTW is daar de reden van. “De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer”, vindt Corrie van Brenk. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg aan de minister of de lasten wel eerlijk verdeeld zijn en of die niet onevenredig zwaar bij de burgers komen te liggen.

Extra middelen

50PLUS wil spoedig extra middelen voor klimaatadaptatie. “Vanaf dit jaar zou het Rijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatiemaatregelen, maar de minister heeft nu aangegeven dat op haar begroting geen middelen beschikbaar zijn. Voor 2019 en 2020 gaat minister Van Nieuwenhuizen onderzoeken of er iets mogelijk is op haar eigen begroting. Maar dat is echt niet snel genoeg!”

VNG en UVW

Dat extra middelen voor klimaatadaptatie niet snel genoeg kunnen komen vindt niet alleen 50PLUS, maar ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UVW). “Actie is nu al nodig, gezien de snelle veranderingen die er optreden. Wat is er belangrijker dan het borgen van onze waterveiligheid?”, aldus Corrie van Brenk. •Overleg Waterschappen en Kamerleden
De Waterschapsleden van 50PLUS (op de foto bijeen voor overleg met de Tweede Kamerleden van 50PLUS) zullen oneerlijke lastenverzwaring richting burgers niet accepteren. Zij blijven dit thema kritisch volgen!

 

► Inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg ‘Water’ met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur & Waterstaat:

“De minister is bezig met het sluiten van een nieuw Bestuurlijk akkoord Waterkwaliteit (BAW). Rond de zomer zou dit gereed zijn. Kan zij hier al meer over vertellen? Het huidige BAW voldoet niet meer; alleen een actie over het behalen van Financiële doelmatigheidswinst loopt nog. Met de uitdagingen van deze tijd is er een continue, stevige samenwerking met dito afspraken nodig. Op welke wijze betrekt zij hierbij mijn aangenomen motie, om concrete en meetbare doelen hierin op te nemen?

• Rapport De Staat van ons Water

De afgelopen periode zijn er buien gevallen die sommige experts pas rond het jaar 2050 verwachtten. Een verontrustende situatie, die de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak in klimaatadaptatie aantoont. Provincies, VNG en Waterschappen hebben dan ook aan de bel getrokken. Vanaf dit jaar zou het Rijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatiemaatregelen. De minister heeft nu aangegeven dat op haar begroting geen middelen beschikbaar zijn, maar dat er hopelijk nog wat overblijft in de Regio-enveloppen (ik parafraseer maar even). Voor 2019 en 2020 gaat zij onderzoeken of er iets mogelijk is op haar eigen begroting.

Voorzitter, samen met de VNG en UVW wil ik aangeven: dat is echt niet snel genoeg. Actie is nu al nodig, gezien de snelle veranderingen die er optreden. Wat is er belangrijker dan het borgen van onze waterveiligheid? En riskeert de regering niet juist extra schade door niet bijtijds de juiste maatregelen te faciliteren?

• 50PLUS schrok van de bevindingen van de ILT omtrent Chemours. De minister noemt het zorgelijk, 50PLUS vindt de 3 constateringen van de ILT haast huiveringwekkend. De regering mag hier best wat steviger bovenop zitten. Het gaat hier uiteindelijk toch om gevaarlijke stoffen die in het milieu terechtkomen. Er kan wel gesteld worden dat de drinkwaterkwaliteit niet in gevaar is geweest, maar dat stelt allerminst gerust. Dat geldt zeker voor de omwonenden. Het beeld ontstaat dat Chemours én afvalbedrijven ofwel de regelgeving onvoldoende kennen ofwel onvoldoende toepassing. Ik weet niet welke optie ik erger vind.

• Er is een afspraak gemaakt dat drinkwaterbedrijven 1% van hun budget (te weten 15 miljoen) besteden aan internationale projecten om andere landen te helpen SDG6 te realiseren. Dit percentage wordt bij lange na niet gehaald, is de minister bereid deze organisaties hierop aan te spreken? 

• Als ambassadeur van SDG6 heb ik gevraagd om de Nederlandse inzet bij het High Level Political Forum. Aanvullend op de brief zou ik wat extra punten willen suggereren. Kan ik u die in een brief nu overhandigen, of geeft u de voorkeur aan een set schriftelijke vragen?
Het uitgangspunt is dat Nederland haar commitment waar maakt om 50 miljoen mensen van sanitatie en 30 miljoen mensen van drinkwater te voorzien waarbij zeker 50% terecht komt bij de allerarmsten van de wereld!

• Het Uitvoeringsprogramma Medicijnresten uit Water staat in de steigers. Er worden mooie vernieuwende acties ondernomen door veel betrokken partijen, en dat is goed. Bijvoorbeeld in Ede, waar door middel van filteren van wc-papier uit afvalwater uiteindelijk medicijnresten uit water gehaald kunnen worden

Maar de aanpak moet verder reiken, want het probleem stopt niet bij de grens. Met alle plannen en maatregelen die er zijn, blijft 50PLUS pleiten voor dé maatregel aan de voorkant: vermindering van onnodig medicijngebruik. Bijvoorbeeld door het tijdig stoppen van een bepaald medicijn, artsen die bewuster voorschrijven, of het voorlichten van burgers over zelfzorgmedicatie. Want het is al eerder gezegd: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. De Rijncommissie en de Maascommissie hebben dit op hun takenlijstje staan, en doen mooie dingen. Toch is er nog meer resultaat nodig. Dat geldt overigens voor meer dan alleen de medicijnresten.

Een internationale aanpak is dus nodig. Eerder werd bericht dat de Europese Commissie ten langen leste deze zomer haar strategie inzake medicijnresten zou presenteren. Weet de minister of dit nog op schema ligt?  Is zij bereid dit aan te jagen, indien nodig?

• Door de verhoging van BTW op drinkwater dreigt de belastingdruk op drinkwater tot bijna 30% op te lopen.
Daar komt  het “Rapport Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) nog eens bij. De kosten voor waterbeheer moeten eerlijker, duidelijker en duurzamer verdeeld worden over iedereen die belang heeft bij goed waterbeheer. Zal het beginsel de vervuiler betaalt toegepast worden? Dit was immers de eis van de OESO. En wordt de doelstelling 'transparant en eenvoudig' wel gehaald? Is de minister al op de hoogte van de inhoud?
Zijn de lasten eerlijk verdeeld en komen ze niet onevenredig zwaar bij de burgers te liggen? Misschien zijn wij te voorbarig maar 50PLUS wil nu al het signaal afgeven dat zij dit dossier kritisch zal volgen!

• Wij willen de minister vragen waarom het zo moeilijk is om het drinkwatercriterium op te nemen in REACH. Het is van groot belang dat we in het belang van onze veiligheid dit punt realiseren. Is de minister het met ons eens?

• Hoogwatergeul Varik Heesselt
50PLUS kan zich vinden in de gekozen oplossing: verhoging van de bestaande dijken en ruimte zoeken in de uiterwaarden. Mooi dat de minister deze oplossing ondersteunt. De overheid dient zorg te dragen voor veiligheid, voor alle burgers. De minister geeft aan dat de BARRO (besluit algemene regels ruimtelijke ordening) niet wordt opgeheven. Kan de minister toelichten waarom dit noodzakelijk is?

• Opnieuw bereiken ons signalen over de ondiepe vaargeul bij de Waddeneilanden waardoor de boot naar Ameland regelmatig uitvalt. Wat kan de minister betekenen voor de eilanders?

• Verder begrijpen wij dat de samen werking tussen Rijkswaterstaat en gemeente Urk over de maritieme service haven niet van een leien dakje gaat. Kan de minister kijken of ze dit dossier vlot kan trekken zeker voor het economische belang voor Noordelijk Flevoland?

• Een slotopmerking: 50PLUS is ter ore gekomen dat de Taskforce Herijking Afvalstoffen nog niet gestart is. Wij zijn hier teleurgesteld over. Zou de minister dit willen en kunnen aanjagen?”

© 28 juni 2018