Gepensioneerden zijn dubbel gepakt: eerst door de lage rente en daarna door de oplopende inflatie. 50PLUS wil daarom een éxtra verhoging van de AOW-uitkering met 2 procent plus verhoging van de ouderenkorting. 

De AOW moet omhoog - Foto: Jungwoo Hong (Unsplash)

Eerst worden gepensioneerden gepakt door het beleid van de Europese Centrale Bank dat bedoeld is om de inflatie aan te jagen. Nu de inflatie inderdaad toeneemt, worden gepensioneerden met alle gestegen prijzen wéér gepakt. “Dat kan en mag niet zo zijn!”, zei Martin van Rooijen in het debat over de Voorjaarsnota met minister Hoekstra van Financiën. Het Kamerlid van 50PLUS vindt dat de hogere inflatie van dit jaar gecorrigeerd moet worden door een extra verhoging van de AOW met 2 procent. “Wij roepen het kabinet bovendien op om de ouderenkorting extra te verhogen en minder snel af te bouwen ten opzichte van de huidige plannen.”

Anti-ouderenmaatregelen

Martin van Rooijen toonde glashard aan dat ouderen – naast last van de lage rente op spaargeld en pensioenen – nog veel meer narigheid over zich heen hebben gekregen. Het Kamerlid van 50PLUS noemde liefst negen recente anti-ouderenmaatregelen:  

1. Indirecte fiscalisering van de AOW
Gepensioneerden moeten elk jaar een groter deel van de AOW zelf opbrengen!

2. Invoeren van de Bosbelasting
Gepensioneerden komen eerder in een hogere belastingschijf dan werkenden!

3. Inkomensafhankelijke Zorgpremie
Gepensioneerden betalen 5,65 procent inkomensafhankelijke zorgpremie, werknemers niet!

4. De Wet Uniformering Loonbegrip
Gepensioneerden werden niet gecompenseerd voor de 4 procent verhoging van de eerste belastingschijf, werkenden wel!

5. Niet meedelen in het 5-miljard-pakket
De grote belastingverlaging van 5 miljard is bijna geheel naar werkenden gegaan!

6. Afschaffen van de ouderentoeslag
De toeslag in Box 3, voor ouderen met een heel laag inkomen, is gewoon afgeschaft!

7. Ouderenkorting achterstellen bij arbeidskorting
De arbeidskorting is maximaal 3249 euro, terwijl de ouderenkorting maximaal 1418 euro is!

8. Ouderenkorting extreem snel afbouwen
De Ouderenkorting wordt drie keer sneller afgebouwd dan de Arbeidskorting!

9. De aflosboete  / Afschaffen Wet Hillen
In plaats van een beloning voor aflossen van de hypotheek, krijgt u van het kabinet een boete!

De anti-ouderenmaatregelen: zo kwam het…

Martin van Rooijen schetste glashelder hoe en waarom al die anti-ouderenmaatregelen tot stand kwamen. Het begon zes jaar geleden. “Weet u het nog?”, vroeg Martin aan minister Wopke Hoekstra van Financiën. “Er stond een boete van de Europese Commissie op stapel wegens ons buitensporige tekort. Wekenlang werd er intensief vergaderd in het Catshuis. Alle bespreekbare en onbespreekbare onderwerpen lagen op tafel. Er heerste toen echt een crisissfeer en wij weten allemaal, in crisistijden wordt alles vloeibaar. En dat werd het ook. Onder Europese druk die ik nooit – in elk geval nog nooit op dezelfde wijze – tot uiting heb zien komen tegen bijvoorbeeld Frankrijk en Italië. Zo’n beetje op de bodem van de economische cyclus werd de perfecte storm gecreëerd voor draconische maatregelen. Ik vroeg mij toen af en dat doe ik nog steeds: zou de Europese Commissie ook zo streng voor Nederland zijn geweest in 2012 als er geen gedoogconstructie met de PVV was geweest? Die verdenking raakt de Europese Commissie niet zomaar kwijt.” 

Economisch onverantwoorde crisispolitiek

Het werd  het een lange hete zomer met het Kunduz-akkoord en een verkiezingscampagne. Vele economen hebben betoogd dat de ingrepen in 2013 zowel in substantie als in vertrouwen meer kwaad dan goed hebben gedaan. “Het was economisch onverantwoorde crisispolitiek die ten koste is gegaan van de welvaart in het land en in het bijzonder van de inkomens en de zekerheden van ouderen en gepensioneerden”, stelt Martin van Rooijen. “De reden dat ik deze geschiedenis aanhaal is tweeledig. Ten eerste is de ontstaansgeschiedenis van mijn partij voor een niet onbelangrijk deel verbonden met deze geschiedenis. En ten tweede zegt het iets over de macht van Brussel, waar we ons in het heden, met een geldhongerige EU, heel bewust van moeten zijn. Met het Kunduz-akkoord gingen de lasten met bijna 10 miljard omhoog en de AOW-leeftijd werd geslachtofferd. In totaal is de lastenverzwaring in die periode opgelopen tot meer dan 16 miljard, waarvan jaren later 5 miljard is teruggesluisd, maar – u raadt het al – vrijwel niet naar de gepensioneerden.” 

Hongerig Brussel

Nu we weer wat te besteden hebben, vraagt Brussel om extra miljarden voor de nieuwe meerjarenbegroting en daarnaast ook om een extra, aparte begroting voor de eurozone. “Dat laatste vinden wij heel onverstandig! Nu de Nederlandse overheid eindelijk weer wat te besteden heeft, wordt het geld opgeëist door dezelfde instantie die ons in 2012 nog onder zware druk zette om de parel van onze sociale verworvenheden op te geven”, aldus Martin van Rooijen, die actie van 50PLUS op dit punt aankondigde.

 

► Verdere debatinbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij de behandeling van de Voorjaarsnota met minister Hoekstra van Financiën:

“Eindelijk neemt de inflatie toe. Tenminste daar ziet het naar uit. Contractloonstijging is volgens de voorjaarsnota afgenomen t.o.v. het centraal economisch plan.

• Is de kleine afname van de contractloonstijging in de voorjaarsnota t.o.v het CEP een schijnbeweging?

• Als de CAO voor rijksambtenaren maatgevend is voor wat ons te wachten staat voor de hele economie, dan zal de loonstijging toenemen van bijna 2% naar ongeveer 3%. Kan de minister dat bevestigen?

• Dat is natuurlijk een goede zaak voor de burgers, de hardwerkende Nederlander. Maar wanneer zien niet-werkenden iets terug van deze ontwikkeling en hoeveel blijft er onder aan de streep over, nu we zien dat de inflatie toeneemt?

• Is het kabinet bereid om hiertoe in te grijpen en zo nee waarom niet?

• Het kan toch niet zo zijn dat gepensioneerden eerst gepakt worden door het ECB-beleid wat bedoeld is om de inflatie aan te jagen, om daarna nog een keer op achterstand te worden gezet als de inflatie eindelijk omhoog gaat?

Voor dit jaar willen wij de hogere inflatie corrigeren door middel van een extra verhoging van de AOW met 2 procent en wij roepen het kabinet ook op om de ouderenkorting extra te verhogen en minder snel af te bouwen ten opzichte van de huidige plannen.

De OESO heeft in haar tweejaarlijkse rapport over de Nederlandse economie gesteld dat in geen enkel land het aantal zelfstandigen zo sterk is gegroeid als in Nederland. In 15 jaar is volgens de OESO het aandeel van flexwerk gestegen van 4% van de arbeidsmarkt naar 17%. De genereuze belastingvoordelen voor de zelfstandigen dragen bij aan grote verschillen in belastingheffing voor werkenden. Het IBO-rapport in 2015 waarschuwde voor deze ontwikkeling en daar is tot grote teleurstelling van mijn fractie tot op heden helemaal niets mee gedaan. Dat blijkt ook uit het regeerakkoord. De OESO concludeert dat beperking van de belastingprikkels om als zelfstandige aan de slag te gaan, noodzakelijk is en dat flexwerkers verplicht deel moeten nemen aan de sociale zekerheid. Ik wil graag een reactie van de minister. Welke verwachtingen heeft het kabinet t.a.v. de ontwikkeling van het aantal zelfstandigen wanneer de fiscale prikkels worden beperkt? Is het volgens de minister mogelijk om een koppeling te leggen tussen het gebruik van fiscale regelingen voor ondernemers en deelname aan de sociale zekerheid. Waarbij wij met name denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en uiteraard een pensioenvoorziening.”

© 4 juli 2018