Werkgevers discrimineren regelmatig ouderen in personeelsadvertenties. “We mogen best wel wat verontwaardigder zijn over de vanzelfsprekendheid waarmee jongeren de voorkeur krijgen”, zegt hoogleraar rechten Nicola Jägers. 50PLUS wil dat het kabinet concrete stappen zet om het verbod op leeftijdsdiscriminatie – waaronder in vacatureteksten – steviger te handhaven en leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie krachtiger tegen te gaan.

Onderzoek discriminatie

Werkgevers gaan nog steeds keer op keer de fout in met vacatureteksten. Ze sluiten ouderen in vacatures uit of zijn nadrukkelijk op zoek naar ‘schoolverlaters’, ‘beginnend personeel’ of mensen met maximaal drie jaar werkervaring. Leeftijdsdiscriminatie is verboden, ook in personeelsadvertenties. Toch zijn vorig jaar liefst 60.000 gevallen van leeftijdsdiscriminatie in vacatures ontdekt, meldt het College voor de Rechten van de Mens, gebaseerd op onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Vragen over discriminatie

Op Indeed, een website die van over het hele web vacatures verzamelt, stonden afgelopen week nog ruim 1300 vacatures met het woord ‘beginnend’, een woord dat niet in de vacaturetekst mag staan. 50PLUS tilt zwaar aan leeftijdsdiscriminatie. De Kamerleden Henk Krol en Corrie van Brenk stelden vragen over deze discriminatie in vacatureteksten aan de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Topje van de ijsberg

Henk Krol en Corrie van Brenk vroegen aan de bewindslieden of de bevindingen van het College voor de Rechten van de Mens een representatief beeld geven van de mate van voorkomen van leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten. “Het College meent dat het hier nog maar gaat om ‘het topje van de discriminatie-ijsberg’. Deelt u die mening?”, vroegen de Kamerleden van 50PLUS aan de ministers en ze informeerden meteen of de Nederlandse overheid ook zelf onderzoek verricht, bijvoorbeeld via de Inspectie SZW, en wat daarvan dan de bevindingen zijn.

Woekert welig voort

Hoogleraar internationale mensenrechten professor Nicola Jägers zegt in De Telegraaf dat de problemen in vacatures ‘relatief eenvoudig’ aan te pakken zijn. Henk en Corrie vragen de bewindslieden waarom deze vorm van leeftijdsdiscriminatie in deze omvang dan zo welig voortwoekert en waarom werkgevers er nog steeds voor kiezen om regels aan hun laars te lappen?

Handhaving aanscherpen

“Is de hardnekkigheid van leeftijdsdiscriminatie – in dit geval in vacatureteksten – te verklaren uit de geringe ‘pakkans’ bij overtreding en de beperkte sancties die verbonden zijn aan het overtreden van het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie?”, wil 50PLUS van de ministers Koolmees, Grapperhaus en Ollongren weten. Corrie van Brenk en Henk Krol vragen ook hoe handhaving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie plaatsvindt. “Gaat u de handhaving van het leeftijdsdiscriminatieverbod aanscherpen? En gaat u daarbij ook aandacht schenken aan vacatureteksten die weliswaar in juridische zin geen leeftijdsdiscriminatie opleveren, maar in hun uitwerking toch weldegelijk een uitsluitende werking kunnen hebben?”

Verontwaardigder zijn

Van alle werklozen die méér dan een jaar thuiszitten is 60 procent ouder dan 45 jaar. Collegelid en hoogleraar rechten Nicola Jägers stelt in De Telegraaf dat we best ‘wat verontwaardigder mogen zijn over de vanzelfsprekendheid waarmee jongeren de voorkeur krijgen.” 50PLUS vraagt het kabinet een omslag in het denken bij werkgevers te realiseren, zodat niet langer gediscrimineerd wordt op leeftijd bij werving en selectie. “Een cultuuromslag is noodzakelijk en daarvoor moet nú het momentum gepakt worden, nu werkgevers staan te springen om werknemers en daarbij oudere werknemers nog steeds te veel buiten beschouwing laten”, aldus Henk Krol en Corrie van Brenk.

© 16 juli 2018