In de WaterStraat in Delft wordt gezocht naar praktisch toepasbare oplossingen om de stad klaar te maken voor steeds extremere weersomstandigheden. Tweede Kamerlid Corrie van Brenk liet zich in de WaterStraat en bij Flood Proof Holland informeren.

Corrie van Brenk in de WaterStraat in Delft

De Tweede Kamer is met reces. De Kamerleden genieten niet alleen van een welverdiende vakantie, ze ondernemen ook allerlei activiteiten waar ze gedurende de weken dat de Tweede Kamer vergadert niet aan toekomen. Kamerlid Corrie van Brenk bezocht samen met haar beleidsmedewerkster Petra van Veeren de WaterStraat op het terrein van de Technische Universiteit en Flood Proof Holland, beide in Delft.

Innovatieve producten

De WaterStraat, een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village, is een proeftuin voor experimenten, studies en demonstraties. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan nieuwe, innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad als gevolg van het veranderende klimaat in Nederland. In de WaterStraat worden concepten en producten getest, verder ontwikkeld en gedemonstreerd.

Nuttig en nodig, want we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes voelt de stad benauwd aan. En tijdens piekbuien in combinatie met de vele verharding, asfalt en tegels kan de riolering de hoeveelheid water niet meer verwerken. Iedereen krijgt daar dan mee te maken: bewoners, bedrijven en overheden.

WaterStraat Delft

Toepasbare oplossingen

In de WaterStraat wordt gezocht naar praktisch toepasbare oplossingen om de stad toekomstbestendig te maken en daarmee overlast en schade van water te beperken en de leefbaarheid te optimaliseren. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld wegen met waterpasseerbare verhardingen zijn of waterbuffers onder woningen, slimme regentonnen tegen gevels en waterbergingen op daken.

“Ik heb heel interessante zaken gezien”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk over haar bezoek aan de WaterStraat. “Mooie innovaties over klimaatadaptatie in steden, zoals een eenvoudige vorm van wateropslag onder de grond die na een eerste zuivering ingezet kan worden in periodes van droogte, zoals nu. Of waterafvoer en zuivering met behulp van schelpen en mineralen. Duidelijk werd dat er nieuwe problemen te tackelen zijn door gemeenten, provincies, het Rijk en ondernemers, zoals wateroverlast door zware buien en hittestress.”

“Bij Flood Proof Holland in Delft, een testsite voor ondernemers met innovatieve concepten voor deltaoplossingen, spraken we samen met iemand van de TU Delft enthousiaste ondernemers, onderzoekers en studenten over drie projecten: de Tubebarrier, de BoxBarrier en de Vlotterkering”, vertelt Kamerlid Corrie van Brenk. “Alle drie haast verbluffend eenvoudig en de vraag oproepend waarom er in geval van overstroming nog steeds met zandzakken wordt gewerkt.”

1. De Tubebarrier

De Tubebarrier is – zoals de bedenkers zeggen – ‘een dijk van een oplossing voor overstroming en wateroverlast’. De Tubebarrier is een tijdelijke waterkering die als alternatief voor zandzakken kan dienen. De tijdelijke dijk kan zonder gebruik te maken van stroom, pompen en of veel mankracht geïnstalleerd worden.

Meer info

2. De BoxBarrier

De BoxBarrier is een effectief waterkeringssysteem dat gebruikt kan worden voor het tijdelijk ophogen van een dijk of voor het creëren van een tijdelijke dijk op een vlak terrein. De BoxBarrier kan overstroming van het achterliggend terrein voorkomen. De BoxBarrier maakt gebruik van zijn eigen tegenstander: het keert water met water.

Meer info

3. De Vlotterkering

De Vlotterkering is ontworpen als tijdelijke waterkering, geïntegreerd in een dijk of kade, die de leefomgeving beschermt tegen extreme wateroverlast. De Vlotterkering is een flexibele zelfsluitende kering die bestaat uit een betonnen bak en een drijvend onderdeel – de vlotter – met daarop een stalen paneel als deksel die als kering dient.

Meer info

© 19 juli 2018