De sluiting van de sociale werkplaatsen is volgens Corrie van Brenk een cruciale fout die gerepareerd moet worden. “11.000 mensen op de oude wachtlijst werden willens en wetens overgeleverd aan de grillen van de arbeidsmarkt. Een staaltje van liberaal wensdenken en kostbare bezuinigingsdrift”, aldus het Tweede Kamerlid van 50PLUS.

Kamerlid Corrie van Brenk

“Toen PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma de sociale werkvoorziening de nek omdraaide, wíst je dat er niet veel goeds uit zou voortkomen”, zei Corrie van Brenk (foto), “ondanks prachtige beloften als ‘niemand achter de geraniums’, ‘niemand valt tussen wal en schip’ en ‘iedereen een baan’.” Het Kamerlid van 50PLUS noemt het sluiten van de sociale werkplaatsen ‘een staaltje van liberaal wensdenken en kostbare bezuinigingsdrift’.

Buitengewoon onverstandig

In het debat met staatssecretaris Van Ark over de Participatiewet stelt Corrie dat het buitengewoon onverstandig is geweest de structuur van sociale werkplaatsen te laten uitsterven zonder een degelijk en goed bekostigd alternatief. “Hoe gaat u de vele mensen die nu zonder werk thuis zitten helpen?”, vroeg het Kamerlid aan de bewindsvrouw.

Complimenten

Meer lof had Corrie van Brenk voor het besluit van de staatssecretaris af te zien van loondispensatie, en het instrument van loonkostensubsidie te optimaliseren. “Prachtig, mijn complimenten”, zei het Kamerlid. “Betekent dit dat het instrument nergens meer ingezet wordt? Ook niet bij Wajongeren? Dat hopen wij!”

Oververtegenwoordiging

50-plussers zijn nog steeds oververtegenwoordigd bij de langdurig werklozen. Er moet actief beleid op gezet worden om dit aan te pakken. “De oververtegenwoordiging van ouderen in WW en bijstand gaan wij niet alleen terugdringen met bijvoorbeeld het oproepen van een excuus-senior-sollicitant per vacature, of werken aan de beeldvorming, hoe belangrijk ook. Naast het aanpakken van beeldvorming en harde bestrijding van leeftijdsdiscriminatie moet het kabinet vooral ook gaan voor duurzame inzetbaarheid van ouderen!”, aldus Corrie van Brenk. •
 

Lees de volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk tijdens het overleg over de Participatiewet met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

“Dit is de dag waarvan je wíst dat die zou komen. Op het moment dat de toenmalig staatssecretaris van de PvdA, mevrouw Jetta Klijnsma, de sociale werkvoorziening de nek omdraaide, wíst je dat er niet veel goeds uit voort zou komen. Ondanks prachtige beloften, ‘niemand achter de geraniums’, ‘niemand valt tussen wal en schip’. ‘Iedereen een baan’; anders zou er een quotum ingevoerd gaan worden. Nú zien we waar dat alles toe geleid heeft.

De sluiting van de sociale werkplaatsen voor nieuwe instroom heeft desastreuze gevolgen voor werkgelegenheid van mensen met een arbeidsbeperking. Een zeer kwetsbare groep.

De 11.000 mensen op de oude WSW-wachtlijst werden willens en wetens overgeleverd aan de grillen van de (arbeids)markt. Een staaltje van liberaal wensdenken en kostbare bezuinigingsdrift.

De sociale werkplaatsen waren immers daarvóór nog een mooie springplank om mensen te begeleiden naar gewoon werk. Had je voorheen 50% kans op een baan, nu na de sluiting van de WSW-instroom nog maar 30%.

50PLUS vindt het beschamend dat baankansen en duurzaamheid van banen zijn gedaald, en dat uitkeringsafhankelijkheid is toegenomen. Voor 55-plussers en mensen met een migratieachtergrond geldt dat helaas nog in versterkte mate.

Kan de staatssecretaris verklaren dat zelfs ondanks toegenomen re-integratie-inspanningen baankansen juist zijn afgenomen?  

Deelt zij verder onze mening dat het buitengewoon onverstandig is geweest de WSW-structuur te laten uitsterven, zonder degelijk en – niet te vergeten! - goed bekostigd alternatief? Hoe gaat zij de vele mensen die nu zonder werk thuis zitten helpen?

Wij putten enige hoop uit de nieuwe brief van de staatssecretaris. Deze heeft een constructieve toon, en wijst in een goede richting. Wij zien een opening naar verstandiger beleid voor de doelgroep. Wél de oproep om alle betrokkenen en de vele goede concrete suggesties van organisaties ter harte te nemen. Kan de staatssecretaris daarop reageren?

Gelijkwaardig werknemerschap, méér werk dat loont, één eenvoudiger regeling voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt, en zeker ook goede voorlichting daarover: dát moet het centrale doel worden. 50PLUS is benieuwd naar de uitwerking van de voorstellen van de staatssecretaris.

De staatssecretaris wil verder méér werk maken van beschut werk en ‘simpel switchen in de participatieketen’, vooral door kennis, ervaring en werkwijzen uit te wisselen. Dat is natuurlijk mooi, maar lijkt ons niet genoeg. De onzalige bezuiniging op de sociale werkvoorziening zal grondig moeten worden heroverwogen. Graag een reflectie van de staatssecretaris.

Ondanks de hoogconjunctuur is nog steeds circa de helft van alle ww-ers en mensen in de bijstand 50-plus.

De oververtegenwoordiging van ouderen in WW en bijstand gaan wij niet alleen terugdringen met bijvoorbeeld het oproepen van één excuus-senior-sollicitant per vacature, of werken aan de beeldvorming, hoe belangrijk ook.

50PLUS vindt dat het kabinet – afgezien van aanpakken van beeldvorming en harde bestrijding van leeftijdsdiscriminatie – vooral moet gáán voor duurzame inzetbaarheid van ouderen, dus een Leven lang Leren en ontwikkelen, óók voor 55-plussers, en nieuwe, en meer middelen voor scholingsvouchers voor oudere werkzoekenden. Ook hier gaat de kost voor de baat uit!

Er moet - tot de AOW-leeftijd - een individuele leerrekening komen voor iedereen, ongeacht startkwalificatie. 

Uit de Nieuwsbrief voor gemeenten - waar de staatssecretaris onder meer spreekt over de regeling Loonkostenvoordeel oudere werknemer 56+ - krijgen wij de indruk dat gemeenten instrumenten nog niet optimaal benutten, en ouderenwerkloosheid nog niet maximaal aanpakken. Is die indruk juist, en zo ja, wat is daarvan de reden?

Voorzitter tot besluit, 50PLUS vindt de conclusies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) over de raming van het macrobudget voor bijstandsuitkeringen zorgelijk. Wij vinden dat gemeenten gecompenseerd moeten worden voor de opgelopen tekorten in de afgelopen twee jaar, en dat de raming echt beter moet.”
 
© 12 september 2018