Openbaar vervoer moet goed toegankelijk voor iedereen zijn, vrij van marktwerking en betaalbaar! De BTW-verhoging, die ook het OV duurder maakt, draagt daar niet aan bij, vindt 50PLUS.

Bus in Leiden - Foto: FaceMePLS (Flickr cc)

Openbaar vervoer moet goed toegankelijk en betaalbaar zijn. 50PLUS is tegen marktwerking in het openbaar vervoer en wil blijvende inzet op sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Tijdens een overleg over het OV vroeg Kamerlid Corrie van Brenk aan Stieneke van Veldhoven wat de staatssecretaris bijdraagt aan het oplossen van het (dreigende) chauffeurstekort. Ook stelde Corrie een vraag over kleine bussen die niet onder de wet openbaar vervoer vallen, wat gevolgen kan hebben voor toegankelijkheid.

BTW-verhoging voor OV

“50PLUS kan het niet vaak genoeg zeggen: toegankelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer, van bus tot spoor, zijn van het grootste belang”, hield Corrie van Brenk de staatssecretaris voor. “50PLUS vraagt zich ernstig af of de voorgenomen BTW-verhoging, die OV-gebruik duurder maakt, wel bijdraagt aan het overheidsbeleid dat mensen wat vaker uit de auto te krijgen.” •


Lees hier de volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het Algemeen Overleg OV, OV-chip en Taxi met staatssecretaris Van Veldhoven van I & W:

“Er zijn de afgelopen zomer meerdere berichten geweest over uitval van busritten. Bijvoorbeeld in Utrecht. Het aantal beschikbare chauffeurs was zo krap dat de dienstregeling niet rond te krijgen was. Het AD sprak over 2 op de 10 ritten die niet werden gereden! Over service gesproken. De staatssecretaris kan zich hier makkelijk vanaf maken door te verwijzen naar de provincie, maar ik hoop dat zij de moeite neemt om hier inhoudelijk op in te gaan.
De komende jaren zullen veel oudere buschauffeurs uitstromen, dus daar wordt het niet beter op. Ook het imago van het beroep laat te wensen over. Laatst was er een ‘ladies day’, om vrouwelijke chauffeurs te werven. Dat vinden we een mooi initiatief. Het is belangrijk dat openbaar vervoer een volwaardig alternatief is naast het gebruik van bijvoorbeeld de auto. Dat is ook het beleid van deze staatssecretaris. Voldoende personeel is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Op welke wijze draagt de regering hieraan bij? Is er een plan van aanpak?
 
Ontwikkelagenda toekomstbeeld openbaar vervoer: de staatssecretaris zou dit uitwerken. Hoe staat het daarmee?
 
Marktwerking in het OV

50PLUS ziet problemen met aanbestedingen: Het grote verschil tussen theorie en praktijk. De theorie is mooi: je kunt gewenste situaties en verbeteringen opnemen in het aanbestedingstraject, zodat het OV er alleen maar op vooruit gaat. Dat heeft de VVD ook al eens naar mij betoogd. Maar de praktijk is helaas anders. Daar gaat het vaak toch voornamelijk om de prijs. Voorzitter, marktwerking en aanbestedingen gaan in de ogen van 50PLUS niet samen met een belangrijke maatschappelijke voorziening als het openbaar vervoer (en overigens niet alleen daar). Dat moet publiek geregeld zijn. Dat voorkomt ook nog eens veel administratief geregel, verschillende voorwaarden, moeizame aansluitingen en vervallen dienstregelingen.
 
Onderaanbestedingen met kleinschalig vervoer, om maar niet te spreken van buslijnen die gerund worden door vrijwilligers. Alle goede afspraken en intenties ten spijt. Bij Connexxion was de vraag aan gepensioneerde chauffeurs of ze als vrijwilliger wilden komen rijden, ze zochten in de regio Amersfoort 150 vrijwilligers! 150! Hoe bestaat dat toch, waar zijn die echte banen? Ik hoor voornamelijk over tijdelijke inhuur met slechtere arbeidsvoorwaarden. Fatsoenlijk werk met volwaardig loon zorgt dat mensen er wel willen komen werken. Er zijn zoveel langdurig werkloze 50-plussers, daarvan is er ongetwijfeld een behoorlijk aantal bereid om zich om te laten scholen tot buschauffeur. Het is toch een mooi beroep! En is de staatssecretaris het met ons eens dat de inzet van vrijwilligers sterk beperkt moet worden? Desnoods via de door ons zo verafschuwde aanbestedingen?
 
Daar komt nog eens bij dat, niet voor het eerst, uit het veld de waarschuwing komt dat de steeds vaker gebruikte 8-persoonsbussen niet onder de Wet openbaar vervoer valt, maar onder de Wet personenvervoer. Waardoor er geen toegankelijkheidseisen hoeven worden gesteld. Dit kan mensen met een beperking terug het doelgroepenvervoer injagen, en dat gaat er ook niet op vooruit.
 
Toegankelijkheid OV

In de brief van 3 juli over de toegankelijkheid van het OV lees ik voor het overige veel positieve dingen. Er rest nog 1 vraag: wanneer kunnen we het actieprogramma doelgroepenvervoer verwachten? Dat zou er rond de zomer zijn. Het is belangrijk dat knelpunten die gebruikers zelf ervaren ook worden opgepakt. Ik heb nog steeds het beeld op mijn netvlies van de CU-wethouder in Veenendaal die een zeer onvriendelijke en onbehulpzame buschauffeur trof; dat mag echt niet meer gebeuren!
 
Sociale veiligheid in het openbaar vervoer De staatssecretaris heeft een (weliswaar kleine) peiling gehouden inzake subjectieve veiligheid in het OV, waarvoor dank. Deze veiligheidsbeleving wordt ook de komende jaren meegenomen, en dat is belangrijk. Want het gaat niet alleen om cijfers en om categorieën incidenten, maar ook om het gevoel dat mensen hierbij hebben.

Zorgwekkend is dat volgens RET het aantal zware incidenten weliswaar daalt, maar in ernst toeneemt. Graag uw reactie. En wat gebeurt er om het publiek te blijven betrekken bij sociale veiligheid, in de vorm van campagnes? Bijvoorbeeld voor sociaal gewenst gedrag? Graag uw reactie.
 
Mobility as a service

De pilots staan in de steigers en ook dit klinkt allemaal veelbelovend. Het is ook iets dat past in deze tijd, waarin mensen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven. Maar nu gaat het vooral digitaal. Maar hoe houden we het aantrekkelijk en vooral hanteerbaar voor minder digi-vaardigen?
 
OV-chipkaart

Kan de staatssecretaris ons bijpraten over de OV-chipkaart? De laatste proef was mislukt hoe staat het er nu voor? Het NOVB heeft gemeld dat de prijs van een OV-chipkaart vooralsnog niet naar beneden kan. Een korte brief met uitleg kwam mee met de voortgangsrapportage. Kan de staatssecretaris die nog eens nader toelichten? Want érg duidelijk vond ik hem niet.
 
Gisteren bepleitte de ombudsman meer aandacht voor toiletten in de trein en op stations. Er is natuurlijk wel het een en ander gaande, maar kan de staatssecretaris hierop reflecteren? Dat heeft voor velen invloed op de toegankelijkheid van het OV!

Tot slot, en 50PLUS kan het niet vaak genoeg zeggen: toegankelijkheid en betaalbaarheid van het openbaar vervoer, van bus tot spoor, zijn van het grootste belang. Mede daarom vraagt 50PLUS zich ernstig af of de voorgenomen BTW-verhoging, die OV-gebruik duurder maakt, wel bijdraagt aan het overheidsbeleid dat mensen wat vaker uit de auto te krijgen. Om diezelfde reden moet er echt aandacht besteed worden aan treinvervoer tussen Europese steden, zoals nu tussen Amsterdam en Berlijn. Pas als prijs en reistijd meer in verhouding komen met vliegverkeer, kunnen we effect verwachten.

© 20 september 2018