50PLUS is blij met de aftrap van de campagne MONO: ongestoord onderweg. Kamerlid Corrie van Brenk pleitte bij deze campagne tegen onveilig gedrag in het verkeer wel voor een goede handhaving. 50PLUS vroeg ook aandacht voor senioren in het verkeer, onder meer door een goed wegontwerp en extra aandacht voor oudere fietsers.

Campagne MONO

Er is een nieuwe verkeerscampagne om te bevorderen dat weggebruikers ongestoord op pad zijn: MONO. Doel is om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Dit door te voorkomen dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. 50PLUS is tevreden met deze nieuwe campagne. Kamerlid Corrie van Brenk pleitte in een algemeen overleg over verkeersveiligheid wel voor een betere handhaving. 

Seniorvriendelijk

Corrie vroeg tijdens het overleg aandacht voor een goed wegontwerp dat ook seniorvriendelijk is. Dat zou ook recht doen aan het toenemend aantal ouderen in het verkeer de komende jaren. “Bovendien, extra aandacht voor een duidelijk en overzichtelijk wegontwerp is voor iedereen goed!”, zei het Kamerlid van 50PLUS. Corrie vroeg tevens om een verdere uitrol van het project Doortrappen, gericht op oudere fietsers. “Wij kijken reikhalzend uit naar het nieuwe strategisch plan verkeersveiligheid en de resultaten van het onderzoek naar scootmobielen in het verkeer”, aldus Corrie van Brenk.

 
Lees de volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Verkeersveiligheid met de ministers Van Nieuwenhuizen (I&W) en Grapperhaus (V&J):

“Ten eerste wil ik een compliment maken. De campagne tegen afleiding in het verkeer, zoals appen achter het stuur, is van start gegaan, onder aanvoering van de minister. Broodnodig helaas, want afleiding is de oorzaak van veel ongemak in het verkeer. Van ergernis tot zware ongelukken. Hopelijk gaan er heel snel heel veel mensen MONO! Maar hoe blij ik hiermee ook ben, toch wil ik graag een kanttekening maken. Veel mensen zijn zich wel bewust van het belang van veilig gedrag in het verkeer. Het is ook één van de grootste ergernissen . Er zou ook meer ingezet moeten worden op handhaving, zodat er ook een reële kans is dat je betrapt wordt. En wie het in zijn portemonnee voelt, past zijn gedrag vaak wel aan…

En ligt u op schema met het invoeren van het appverbod (“handheld telefoongebruik”) op de fiets?

In het vorige AO hebben we het gehad over het Charter for walking, waar al meerdere gemeenten in Nederland hun handtekening onder hebben gezet. Ook hebben we het toe gehad over voetgangers in de ongevallenregistratie. De minister zou bezien in hoeverre en op welke manier diverse bronnen, zoals ambulancedata of die van Veiligheid.nl, gebruikt zouden kunnen worden om deze registratie te verbeteren. De minister geeft aan dat zij meer registratie dan die nu plaatsvindt, niet nodig vindt. Niet duidelijk wordt echter waarom niet. Zou meer inzicht hierin geen preventieve werking kunnen hebben?

Een motie van mijn hand om voetgangersbeleid terug te laten komen in de Nationale Omgevingsvisie werd aangenomen. Daar is 50PLUS blij mee, want dit is in het belang van jong en oud. En prettige, toegankelijke omgeving is immers prettig voor iedereen. Het bevordert woongenot, veiligheidsgevoel, stimuleert lichaamsbeweging…alleen maar positief!
In het verlengde hiervan vraag ik graag de aandacht van de minister voor het rapport “Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen”, opgesteld door adviesbureau Tridee, dat zich bezighoudt me duurzame mobiliteit.

Seniorvriendelijk wegontwerp kan gezien worden als aanvulling op de Richtlijnen voor wegontwerp, die de wegbeheerder in de praktijk kan hanteren. Of dit gebeurt en in welke mate, kan sterk verschillen. De nieuwe EU-richtlijn, die ook in dit AO voorligt, heeft hier ook mee te maken. Die richtlijn voorziet onder meer in een wegennetbeoordeling. Omdat dit niet alleen voor Rijkswegen geldt, maar ook voor regionale en lokale wegen, twijfelt de regering aan de proportionaliteit. Maar kan een uniforme regeling niet juist veel opleveren?

Het aantal ouderen in het verkeer zal gezien de bevolkingsopbouw de komende jaren alleen maar toenemen. Het aantal ouderen in ongevalscijfers is ook reden tot zorg . Is de minister bereid om in haar overleg met wegbeheerders deze richtlijnen onder de aandacht te brengen, met name de seniorenrichtlijn? Het is immers goed rekening te houden met hun eventuele beperkingen, en die van andere relatief kwetsbare weggebruikers. En trouwens, een wegindeling met extra aandacht voor overzichtelijkheid, zichtbaarheid, voorspelbaarheid etc.. Dat komt elke weggebruiker ten goede!
 
In het verlengde daarvan, de Kamer ontving in juli de rapportage over het programma “Doortrappen”, gericht op de oudere fietser. Aangegeven werd ook dat er meerdere gemeenten mee verder gaan. Prima! Is de minister bereid hier een stimulerende rol in te spelen, om een verdere uitrol aan te jagen? Oudere fietsers hebben we immers in het hele land!

De minister heeft de Kamer laten weten hoe er strenger gehandhaafd kan worden op rijden zonder geldig rijbewijs. Ook verscheen in de media het bericht dat er gerichter op verkeershufters gehandhaafd kan worden  . Dat lijkt mij prima. Denkt zij dat dit ook mogelijk is bij mensen die al eens bestraft zijn op overmatig alcohol- en drugsgebruik in het verkeer? Graag reactie!

Graag reactie van de minister op het bericht van EénVandaag dat er steeds meer automobilisten doorrijden na ongevallen!

Tot slot: 50PLUS kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe Strategisch plan verkeersveiligheid 2018 - 2030, dat ons binnenkort zal bereiken. Natuurlijk is 50PLUS met name benieuwd naar de acties en visie gericht op ouderen. Dan praten we graag verder!”

© 25 september 2018 – Beeld: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat