De verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent mag niet zorgen voor een lastenstijging voor huishoudens. Daarom vraagt 50PLUS om een compensatie van 800 miljoen euro.

Portemonnee - Foto: Wanlapa W (Reshot)

50PLUS vindt dat een extra compensatie voor de BTW-verhoging absoluut noodzakelijk is! Martin van Rooijen diende bij de tweede termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen daarvoor een motie in waarin 50PLUS de regering verzoekt om in 2019 de compensatie voor de BTW-verhoging uit te breiden met minimaal 800 miljoen euro. “Er mag geen sprake zijn van lastenstijging voor huishoudens”, vindt het Kamerlid. Van Rooijen diende ook een motie in die moet leiden tot het afschaffen van de schenk- en erfbelasting.

► ‘De vermogensrendementsheffing is een dikke melkkoe’

De vermogensrendementsheffing – de belasting op spaargeld – is een gedrocht, vindt 50PLUS. “De rente op spaargeld komt bijna nergens meer boven de 0,5 procent uit. Maar mensen moeten wel rekenen met een fictief rendement oplopend tot bijna 6 procent. Dat is volslagen belachelijk en bovendien zeer schadelijk voor de belastingmoraal! De vermogensrendementsheffing is een dikke melkkoe geworden. Er moet sowieso een aparte behandeling komen van spaargeld, want van rente is op dit moment gewoon geen sprake!”, aldus Martin van Rooijen. Namens 50PLUS diende hij een motie in om in box 3 een aparte regeling voor spaargeld te introduceren, waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit van extreem lage spaarrente.

► ‘Jaar eerder met pensioen lost een groot maatschappelijk probleem op!’

Vanzelfsprekend kwam tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen ook de door 50PLUS verfoeide afschaffing van de dividendbelasting ter sprake. Met de twee miljard (!) die die regeling ons gaat kosten kunnen we fantastische andere dingen doen, hield Martin van Rooijen het kabinet Rutte III voor. “We weten bijvoorbeeld dat woningcorporaties lange wachtlijsten hebben en dat zij twee miljard euro extra per jaar zullen omzetten in tientallen miljarden aan investeringen in Nederland. Of een jaar eerder met pensioen, dat is een ander voorbeeld. Dat levert weliswaar geen investeringen op, maar het lost wel een groot maatschappelijk probleem!” •

Lees ook: Pensioenstelsel, van vertrouwensanker naar speelbal


De complete inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij de tweede termijn van de Algemene Financiële Beschouwingen – met onderaan de volledige tekst van de vier ingediende moties:

“De Minister is in zijn eerste termijn niet in gegaan op mijn uitvoerige betoog over de brief van Klaas Knot over de relatie tussen de rekenrente en de mate van zekerheid.

Net als velen van u heb ik met belangstelling de brief van de heer Knot van DNB gelezen. Ik moet zeggen dat na de lezing van deze brief mijn verwarring alleen maar verder is toegenomen. Als ik het goed begrijp worden we nu door de DNB verrast met een heel nieuw actuarieel leerstuk op het gebied van pensioenen. Volgens DNB is plotseling iedere nominale toezegging onvoorwaardelijk en moet die toezegging dan ook tegen de risicovrije marktrente worden gewaardeerd. Of dat lukt hangt dan weer af van de hoeveelheid buffer die wordt aangehouden. Althans volgens DNB.

Dit is natuurlijk actuariële onzin. Net als bij obligaties, dat weten we maar al te goed, heb je bij pensioenen harde en zachte nominale toezeggingen. Bij obligatieleningen komt dat in de rente tot uitdrukking en bij pensioentoezeggingen in de discontovoet. Die moet bij een voorwaardelijke toezegging simpelweg omhoog. Dat weet iedere actuaris en iedere accountant. Zie ook de internationale accountancy regels van de IASB. Allemaal gezochte, rare redeneringen om coûte que coûte de discontovoet maar laag te houden. Gebaseerd op de wens van onvoorwaardelijke toezeggingen om het de pensioenfondsen zo moeilijk mogelijk te maken. Een benadering die het vertrouwen van de burgers in ons pensioenstelsel volledig heeft ondergraven. Door deze benadering zijn burgers op papier steeds zekerder geworden van hun pensioen. Maar in werkelijkheid krijgen ze steeds minder. Steeds zekerder van een steeds lager pensioen.  En dan maar klagen over de pensioenfondsen. Waar de pensioenpotten steeds voller en voller worden.

Ik wil de minister er ook op wijzen dat de opvatting van Knot tot gevolg heeft dat ook bij zachtere aanspraken de rekenrente laag blijft waardoor de kans op kortingen zeer groot blijft en er geen indexatie plaats zal vinden. Dat heeft, grote gevolgen voor de koopkracht van gepensioneerden.

Voorzitter ook het dossier dividendbelasting kan wat ons betreft nog lang niet dicht. Na het antwoord van de Minister blijft mijn fractie van mening dat het voorstel inzake de afschaffing van de dividendbelasting een zelfstandig wetsvoorstel moet zijn. Ik zal ook, naast het amendement wat ik met mevrouw Leijten heb ingediend, een tweede amendement indienen waarmee ik het voorstel tot afschaffen van de dividendbelasting
onderbreng in 1 van de 6 andere belastingwetten.

Een gok is het al genoemd, zowel door alle tegenstanders als door Rutte zelf. Maar er is nog maar heel weinig gezegd over de zekerheidjes die het kabinet laat liggen, in ruil voor de gok die we volgens hen moeten wagen. Laura van Geest maakte onverwijld duidelijk dat de vennootschapsbelasting meer economisch verstorend is dan de dividendbelasting. Maar we weten bijvoorbeeld ook dat woningcorporaties lange wachtlijsten hebben en dat zij een extra cash flow van 2 miljard per jaar zullen omzetten in tientallen miljarden aan investeringen in Nederland. Achterstallige investeringen mag ik wel zeggen. Een jaar eerder met pensioen is een ander voorbeeld. Dat levert weliswaar geen investeringen op maar het lost wel een groot maatschappelijk probleem op met een enorm sociaal dividend. En over sociaal dividend hoef je in Nederland sowieso geen belasting te betalen

Wat ik heb overgeslagen in mijn eerste termijn is Box 3. De vermogensrendementsheffing. Dat is inmiddels ontegenzeggelijk een gedrocht geworden. De gewone burger kan dat echt niet meer overzien. Maar het principiële argument weegt net zo zwaar: De rente op spaargeld komt bijna nergens meer boven de 0,5% uit. Maar mensen moeten wel rekenen met een fictief rendement oplopend tot bijna 6%. Voorzitter dat is toch volslagen belachelijk en bovendien zeer schadelijk voor de belastingmoraal? De vermogensrendementsheffing is een dikke melkkoe geworden waar de spreadsheet van een overijverige ambtenaar is omgezet in beleid. Sowieso zijn wij van mening dat er een aparte behandeling moet zijn van spaargeld, want van rente is op dit moment gewoon geen sprake.

Voorzitter ik rond af. Ik zou nog uren kunnen doorgaan met beschouwen. Over de trojka, het pensioenstelsel, de AOW en over de belastingdienst. U weet dat. Maar het is nu tijd om te proberen nog iets binnen te halen. 50PLUS heeft 4 moties. Wij willen extra compensatie voor de BTW verhoging. Een apart regime voor spaargeld in box 3 en wij willen verduidelijking over de brief van Knot. Tot slot willen wij conform ons verkiezingsprogramma de schenk- en erfbelasting afschaffen na 2019.

In tegenstelling tot de tegenbegroting van de drie linkse partijen zetten wij niet in op het terugdraaien van alle fiscale maatregelen van het kabinet. Dat zou per saldo geen verstandige keus zijn. Maar 50PLUS vindt wel dat extra compensatie voor de BTW-verhoging absoluut noodzakelijk is. Met zoveel fiscale aanpassingen in aantocht, balanceert het kabinet volgend jaar binnen een te krappe marge.

Alle andere belastinghervormingen die ik mij kan herinneren, de laatste was in 2001, gingen gepaard met netto lastenverlichting. Dat was de smeerolie om de directe gevolgen voor alle burgers te optimaliseren. Maar als wij nu goed kijken naar de beleidsmatige lastenontwikkeling dan is er volgend jaar sprake van lastenverzwaring van 800 miljoen. Dat vinden wij niet logisch en niet wenselijk in een fiscaal hervormingsjaar. Ik sprak daar vanmiddag al even over met de Minister. Wij zoeken oprecht naar verbinding, en daarom de volgende motie:

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS)

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in 2019 voornemens is om grote fiscale hervormingen door te voeren;

overwegende, dat er volgens de beleidsmatige lastenontwikkeling van het CPB volgend jaar per saldo sprake is van een lastenstijging van 800 miljoen euro voor huishoudens;

overwegende, dat de koopkrachtontwikkeling al meerdere jaren achter elkaar is tegengevallen;

overwegende, dat lastenstijgingen in fiscale hervormingsjaren buitengewoon ongebruikelijk zijn omdat er dan per saldo geen “smeerolie” is ;

verzoekt de regering om in 2019 de compensatie voor de BTW-verhoging generiek uit te breiden met minimaal 800 miljoen euro, zodat er geen sprake meer is van lastenstijging voor huishoudens;

en gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen

 

Moties van het lid Van Rooijen (50PLUS)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de belasting op spaargeld in box 3 niet in verhouding staat tot de realiteit van extreem lage spaarrentes;

verzoekt de regering in box 3 een apart regime voor spaargeld te introduceren, waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit van extreem lage spaarrente

en gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat President van De Nederlandsche Bank op 19 september een brief heeft  geschreven aan de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over de rekenrente bij pensioencontracten  waarin de President een standpunt  inneemt over  de rekenrente  bij zachtere  nominale en reële aanspraken;

overwegende, dat een standpunt over de rekenrente en de buffers van grote invloed is op alle verdere onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord;

verzoekt de regering haar visie te geven op de standpunten van de President van De Nederlandsche Bank over rekenrente en buffers bij zachtere nominale en reële aanspraken;

verzoekt de regering die visie aan de Kamer te zenden ruim voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken & Werkgelegenheid;

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen

--

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Verzoekt de regering de nodige voorbereidingen te treffen om de schenk- en erfbelasting na 2019 af te schaffen;

en gaat over tot de orde van de dag

Van Rooijen

© 4 oktober 2018