De overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen en meer geld uittrekken voor Leven Lang Ontwikkelen, vindt 50PLUS.

“Het kabinet ziet ‘Leven Lang Ontwikkelen’ vooral als een verantwoordelijkheid van mensen zelf, in het bijzonder van werknemers en werkgevers. De overheid ‘schept randvoorwaarden’. Is die rol niet te begrensd”, zo vroeg Henk Krol tijdens het Algemeen Overleg Leven Lang Leren aan de ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Van Engelshoven (Onderwijs).

Wat 50PLUS betreft is het antwoord op die vraag duidelijk. Een overheid die Leven Lang Ontwikkelen serieus neemt, moet daarbij een sleutelrol willen spelen en er ook genoeg geld voor willen uittrekken. Veel meer dan nu het geval is. Het huidige kabinetsbeleid is volgens 50PLUS niet ambitieus genoeg. Er moet veel meer gedaan worden om kwetsbare groepen zoals ouderen, arbeidsbeperkten, laaggeletterden en zzp’ers ook de kans te geven om mee te doen.

De volledige inbreng van Kamerlid Henk Krol in het algemeen overleg over Leven Lang Leren met de ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen):

“In verband met een griepje van collega Corrie van Brenk sta ik hier voorzitter. Jammer want Corrie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hadden een goed gesprek bij het overhandigen van Corrie’s boekje ‘Vertel uw verhaal’.

Herinnert de minister zich Koos nog? Hier ziet u een foto van hem. Koos was laaggeletterd en heeft veel moeten overwinnen om te leren lezen. Het was en is nog steeds vechten om een scholing vergoed te krijgen vanuit de UWV. Koos wil dóór en meer. Mensen als Koos mogen we niet opgeven want als ze het zelf niet kunnen bekostigen - en dat geldt voor velen - dan moet de overheid daar voor zorgen! Hóe gaat het kabinet dat doen? Wat gaat het extra doen voor de ruim twee miljoen laaggeletterden?

Het kabinet ziet ‘Leven Lang ontwikkelen’ vooral als een verantwoordelijkheid van mensen zelf, in het bijzonder van werknemers en werkgevers. De overheid ‘schept randvoorwaarden’. Is die rol niet te begrensd, zo vraag ik de minister?

Leven Lang ontwikkelen is een onmisbare maatschappelijke diepte-investering: het is een investering in menselijk kapitaal en de houdbaarheid van onze welvaartsstaat, nú en in de toekomst. Zonder levenslange ontwikkeling is ‘zelfredzaamheid’, en ‘participatie’ niet te realiseren. Een leven lang ontwikkelen is óók belangrijk voor de bestrijding van ouderenwerkloosheid.

Om ál deze redenen móet de rijksoverheid volgens 50PLUS niet minder dan een sleutelrol spelen bij het realiseren van een ‘Leven Lang ontwikkelen’, en haar financiële verantwoordelijkheid navenant serieus nemen. In de brief die nu voorligt mist 50PLUS een samenhangende ambitieuze investeringsagenda. Ook missen wij de inzet op flexibel, modulair onderwijs over de volle breedte, en voor álle onderwijsniveau’s.

We hebben nu wel een mooie brief, maar vooral met lopende actiepunten. 50PLUS waardeert het gevoel van urgentie dat spreekt uit de brief, maar wát voor nieuws heeft het kabinet concreet te bieden, afgezien van het optuigen van een individueel, digitaal ‘portaal’ dat inzicht biedt in mogelijkheden en middelen voor scholing en ontwikkeling? Wát gebeurt er, afgezien van het combineren van bestaande scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar wát gebeurt er bijvoorbeeld – zeker ook budgettair – extra om kwetsbare groepen, zoals ouderen, niet werkenden, arbeidsbeperkten, laaggeletterden en zzp’ers mee te nemen in een leven lang ontwikkelen? Graag een overzichtelijke uiteenzetting.

Júist kwetsbare groepen als ouderen, werklozen en flexwerkers kunnen immers nauwelijks profiteren van de gevulde O&O-fondsen, die de minister wil meekrijgen voor het realiseren van één individuele leerrekening.

Onderzoek wijst uit, dat met name ouderen, lager opgeleiden, en flexwerkers de weg naar blijvende scholing en ontwikkeling relatief moeilijker vinden. Dát zijn dus de groepen die extra ondersteuning van de overheid nodig hebben.

Er zijn bestaande instrumenten voor deze groepen, denk bijvoorbeeld aan scholingsinstrumenten van de sociale zekerheid. De € 200 miljoen van de fiscale scholingsfaciliteit zal óók helpen, maar gaat het kabinet daarmee de grote  ‘doorbraak’ voor elkaar krijgen? Hoeveel mensen met een startkwalificatie denken de ministers te bereiken met de ‘individuele leerrekening”, die de fiscale scholingsaftrek gaat vervangen?   

Voorzitter, 30% van de mensen in de WW hééft géén startkwalificatie. Is de minister het met ons eens dat de individuele leerrekening gelijkelijk toegankelijk moet zijn voor álle mensen – dus óók die zonder startkwalificatie – ? Als dat niet kan moet mensen die er buiten vallen een andere scholingsfaciliteit geboden worden. Zijn bewindslieden dat met ons eens?

Van mensen in de WW - om maar iets te noemen - kan toch niet worden verwacht dat zij € 1100 betalen voor deelname aan het VAVO? Zo vindt 50PLUS het verder een totaal verkeerd signaal, dat het levenlangleren-krediet er voor iedereen is, maar tót 55 jaar oud. Alsof het werkende leven daarna is afgelopen. Wat heeft het kabinet déze mensen te bieden? Hoe gaat het kabinet ouderen tót de AOW-leeftijd gelijke en gelijkwaardige toegang tot om-, bijscholing en ontwikkeling geven?

Kunt u verder bevestigen dat er géén bekostigingsdrempels bestaan voor bijvoorbeeld het volgen van een diplomagerichte mbo-opleiding aan een mbo-instelling, en dat iedereen – ongeacht startkwalificatie -  een publiek bekostigde diplomagerichte mbo-opleiding kan volgen, ook ongeacht leeftijd?

Is de minister van SZW verder bereid, zich er voor in te zetten dat bedrijven via CAO’s en en O&O-fondsen méér middelen gaan in zetten voor duurzame ontwikkeling van met name oudere werkenden via individuele leer- en ontwikkelbudgetten? Het accent ligt nu vooral op de jongere werknemers. Hier ligt een uitdaging.

50PLUS ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor het kabinet om samenwerking tussen sectoren waar tekorten zijn en UWV voor de WW en gemeenten voor de Bijstand te versterken: Om- en bijscholing zijn onontbeerlijk voor het bij elkaar brengen van vraag naar, en aanbod van arbeid! Scholing specifiek vanuit de WW is nog min of meer een ‘witte vlek’, en zeker niet structureel geregeld.  Hoe wil de minister zich hiervoor gaan inzetten?

Is de minister het – samenvattend – met 50PLUS eens, dat dáár waar economische motieven werkgevers terughoudender maken om scholing aan te bieden, júist voor de overheid een cruciale taak is weggelegd om mensen massaal mee te nemen?  Hoe gaan de ministers invulling geven aan díe verantwoordelijkheid?

50PLUS is tot slot ook voorstander van een hechte landelijke infrastructuur voor VAVO en VE, en het ontschotten van budgetten voor volwassenenonderwijs, de scholingsbudgetten voor de sociale zekerheid, en de budgetten voor integratie en inburgering. Is dat ook de denkrichting van deze ministers? Hoe gaan zij stakeholders begeleiden en actief betrekken bij dit proces?”

  

© 9 oktober 2018