50PLUS wil dat het kabinet alles in het werk stelt om te voorkomen dat Nederland in de Europese begroting méér moet gaan betalen.

Geld - Foto: Annette Fischer (Unsplash)

De rekening van de Europese begroting loopt voor Nederland te hoog op. Daarom wil 50PLUS dat het kabinet alles in het werk stelt om te voorkomen dat Nederland in de Europese begroting voor de periode 2021-2027 meer moet gaan betalen. “Aan het voorgenomen schrappen van kortingen en bijzondere bepalingen kleeft één groot en onacceptabel nadeel,  namelijk dat Nederland fors meer zal moeten gaan betalen aan de Europese Unie. Wij zijn niet het rijkste land van Europa maar we zijn naar verluidt wél de grootste nettobetaler van de EU in het lopende Meerjarig Financieel Kader”, rekende Martin van Rooijen voor. 

Systematiek

Het Kamerlid van 50PLUS stelde dat het welvaartsniveau van Nederland een hoge afdracht rechtvaardigt. Maar wel met één kanttekening: “Landen als Zweden, Denemarken, Ierland en Luxemburg hebben een nog hoger BBP per hoofd van de bevolking. Korting of geen korting, deze landen zouden in de visie van 50PLUS duidelijk méér moeten betalen per inwoner dan Nederland. Als dat wederom niet het geval is, dan schort er iets aan de systematiek!”

Nederlandse afdracht

In het debat met de ministers Hoekstra (Financiën) en Blok (Buitenlandse Zaken) vroeg Martin van Rooijen hoe kan worden voorkomen dat Frankrijk en Duitsland hun zin gaan doordrijven als het om de Europese begroting gaat. “Tot nu toe is het beeld dat Duitsland als het om de Europese begroting gaat relatief veel wil weggeven en toegeven. Dat is natuurlijk hun goed recht. 50PLUS vindt dat dit er niet toe mag leiden dat de Nederlandse afdracht per inwoner straks wéér hoger uitvalt dan de Duitse. Voor mijn fractie is dat onverteerbaar en wij overwegen ook politieke actie op dit punt”, aldus Martin van Rooijen. •


De inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het overleg over het Meerjarig Financieel Kader met minister Hoekstra van Financiën en minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“Op 2 mei van dit jaar heeft de Europese commissie een voorstel gepresenteerd over hoe de Europese begroting, het zogenoemde Meerjarig Financieel Kader, er in de periode 2021-2027 uit moet komen te zien. Ik citeer de minister president als ik zeg dat ‘dit voorstel voor Nederland geen acceptabele uitkomst is’. Nederland vindt dat met het voorstel van de commissie de rekening voor Nederland te hoog op loopt. Ook andere landen worden hierdoor geraakt. Een kleinere EU als gevolg van Brexit moet ook een kleinere begroting betekenen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen.

Tot zover het standpunt van de Nederlandse regering. Het is een standpunt dat wij delen, maar het is ook een standpunt dat in de rest van de Europese Unie niet heel erg breed gedragen wordt. Er lopen ook zoveel dossiers door elkaar: MFK, Bankenunie, Eurozonebegroting, kapitaalmarktunie, Brexit en ga zo maar door. Het is voor ons als parlementariërs volstrekt onmogelijk om te anticiperen op de uitkomsten.

Uit de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van volgende week wordt duidelijk dat het hele proces niet erg opschiet. Er moeten op ambtelijk niveau nog voorstellen worden uitgewerkt voor de inkomstenkant van het MFK – het Eigen Middelenbesluit. 50PLUS steunt het standpunt van het kabinet zoals dat is vastgelegd in de brief van gisteren. De vraag blijft natuurlijk wat de minister uiteindelijk kan binnenhalen. Wat zijn de verwachtingen?

Er is ook nog overleg over het door de commissie voorgestelde rechtsstaatmechanisme. Daarbij kunnen in het voorstel van de Europese Commissie lidstaten financieel gekort worden als ze een loopje nemen met de rechtsstaat. Vorige week verschenen er echt berichten in de media – onder andere Politico en Agence Europe – dat er twijfels bestaan of een dergelijk maatregel juridisch voldoende kan worden onderbouwd. Kan de minister van Buitenlandse Zaken daar wat meer over zeggen?
  
Ik zei het al: 50PLUS heeft de indruk dat het allemaal niet erg opschiet. En wij zijn niet de enigen. Vorige week doken in de Volkskrant niet met name genoemde diplomaten op die zeiden rekening te houden met een totaal vastlopen van de onderhandelingen over het MFK. In dat geval zou de Europese Unie vanaf 2021 niet meer dan een minimale noodbegroting hebben. Hoe groot achten beide ministers de kans op een dergelijke doemscenario? Die vrees was gekoppeld aan het feit dat de positie van Duitsland door het aangekondigde vertrek van bondskanselier Merkel onmiskenbaar is verzwakt. Wat zullen volgens deze ministers de consequenties daarvan zijn als het om de Duitse positie binnen de MFK-onderhandelingen gaat? 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om mijn collega’s Renske Leijten en Anne Mulder te bedanken voor het werk dat zij als co-rapporteurs MFK voor deze commissie hebben gedaan. Zij komen in hun rapportage tot de conclusie dat het erg lastig is om het nieuwe MKF te vergelijken met het huidige. Mijn vraag aan de minister van Financiën is: heeft hij daartoe een poging gedaan en wat zijn de resultaten? Voor ons is dat belangrijk om een goed beeld te krijgen van veranderingen in de Nederlandse financiële positie. En aanvullen daarop: wat zou een no deal Brexit voor effect hebben op die positie? Dan houden de Britten immers de hand op de knip.

De stapeling van inhoudelijke en politieke kortingen hebben de afdracht systematiek voor de EU-begroting over de jaren heel erg ingewikkeld gemaakt. Op principiële gronden is het schrappen van kortingen en bijzondere bepalingen in de afdrachtssystematiek nog wel te billijken. Hoe eenvoudiger hoe beter. Maar aan dit principe kleeft één groot en onacceptabel nadeel. Namelijk Nederland zal fors meer moeten gaan betalen aan de Europese Unie. Wij zijn niet het rijkste land van Europa maar we zijn naar verluidt wél de grootste nettobetaler van de EU in het lopende Meerjarig Financieel Kader.

Ons welvaartsniveau rechtvaardigt een hoge afdracht. Maar landen zoals Zweden, Denemarken, Ierland en Luxemburg, hebben een nog hoger BBP per hoofd van de bevolking. Korting of geen korting, deze landen zouden in de visie van 50PLUS duidelijk meer moeten betalen per inwoner dan Nederland. Als dat wederom niet het geval is, dan schort er iets aan de systematiek. Is de minister van Financiën dat met ons eens en hoe gaat hij dat inbrengen in de onderhandelingen?
Ik verwees eerder al naar de positie van bondskanselier Merkel. Tot nu toe is het beeld dat Duitsland als het om de Europese begroting gaat relatief veel wil weggeven en toegeven. Dat is natuurlijk hun goed recht. Maar zijn de ministers het met 50PLUS eens dat dit er niet toe mag leiden dat de Nederlandse afdracht per inwoner straks wéér hoger uitvalt dan de Duitse? Voor mijn fractie is dat onverteerbaar en wij overwegen ook politieke actie op dit punt.

Tot slot nog een vraag aan minister Hoekstra. Wat is naar zijn verwachting het effect van de brief over die hij samen met zijn collega’s uit negen andere landen vorige week heeft gepubliceerd?”

© 8 november 2018