50PLUS wil dat minister Bruins zijn ambitie waarmaakt en zorgdraagt voor een volwaardige afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad.

Spoedeisende hulp - Foto: DennisM2 (Flickr cc)

50PLUS wil dat minister Bruins zijn ambitie waarmaakt en zorgdraagt voor een volwaardige afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad. De bewindsman gaf een dag eerder aan dat er geen doorstart van de Spoedeisende Hulp zou komen. “Uitermate teleurstellend en slecht voor de inwoners van die regio”, zei Simon Geleijnse, die de minister betichtte van het doen van een loze belofte. De reden van het mislukken van een doorstart is volgens de minister het ontbreken van gespecialiseerd personeel. Maar dat had de minister kunnen zien aankomen toen hij in het debat zijn ambitie uitsprak, vond het Kamerlid van 50PLUS.

‘De minister moet zijn hoofd niet te snel buigen’

“50PLUS vraagt de minister zijn ambitie om een volwaardige afdeling Spoedeisende Hulp in Lelystad open te houden alsnog waar te maken”, zei Simon Geleijnse tijdens een overleg over specialistische en ziekenhuiszorg. “De minister moet zijn hoofd niet te snel buigen en alles op alles zetten om met voldoende gespecialiseerd personeel dit alsnog te regelen.” Het Kamerlid van 50PLUS diende samen met collega Van Gerven van de SP een motie in om te bewerkstelligen dat de afdeling Spoedeisende Hulp en Verloskunde in Lelystad daadwerkelijk blijft.

‘Niet iedereen heeft een dikke portemonnee’

Het 50PLUS-Kamerlid vroeg minister Bruins ook of hij kan aangeven of zorgverzekeraars bereid zijn de onverwachte extra reiskosten van patiënten te vergoeden. “Onverwachts moeten mensen nu een behoorlijke afstand overbruggen en vaak frequent. Forse kosten dus en niet iedereen heeft een dikke portemonnee”, zei Simon Geleijnse. De minister heeft toegezegd hierover in overleg te treden.

‘De begrippen ‘markt’ en ‘zorg’ matchen niet’

Simon Geleijnse vroeg minister Bruins expliciet aandacht voor de rol van de marktwerking in de zorg. 50PLUS diende eerder een motie in om een evaluatie uit te voeren naar die marktwerking. De motie werd door 69 Tweede Kamerleden ondersteund. “De situatie rondom de faillissementen maakt meer dan duidelijk dat zo’n onderzoek écht nodig is”, zei Kamerlid Geleijnse. “De begrippen ‘markt’ en ‘zorg’ matchen niet. We zien te vaak schimmige constructies, winsten die niet ten goede komen aan de zorg en een heel circus rondom aanbestedingen.”

‘Een hotelkamer boeken is makkelijker dan een leeg ziekenhuisbed zoeken’

Simon Geleijnse vroeg de bewindsman op Medische zorg of ziekenhuizen goed voorbereid zijn op extra opnames, bijvoorbeeld vanwege een winterse griepgolf. Vaak is het moeilijk voor een ziekenhuis om er achter te komen in welk ander ziekenhuis er nog een bed beschikbaar is. Daarvoor zou een eenvoudig systeem moeten bestaan, opperde het Kamerlid. “Om te voorkomen dat men vanuit een afdeling Spoedeisende Hulp het hele land moet bellen op zoek naar het juiste beschikbare bed. Het lijkt er soms op dat het makkelijker is een bed te boeken op de vierde etage van een hotel aan de andere kant van de wereld – dichtbij de liften en met zeezicht – dan het vinden van een geschikt bed met de juiste zorg in eigen land! 50PLUS wil dat de minister in gesprek gaat met ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat dit voortaan gemakkelijker na te gaan is.” Minister Bruins zei tijdens het debat toe binnenkort schriftelijk op dit verzoek te reageren. Kamerlid Geleijnse besloot daartoe de motie die hij hierover indiende in afwachting van de brief aan te houden. 


Lees de volledige inbreng van Kamerlid Simon Geleijnse bij het overleg over medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg met minister Bruno Bruins voor Medische zorg:

“Mijn collega Léonie Sazias zei het al op 31 oktober: de faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen zijn een drama! Een drama voor patiënten en medewerkers en het zorgt voor veel onzekerheid en onrust in de betreffende regio’s. Er is al veel informatie uitgewisseld tussen Kamer en kabinet, maar na de beantwoording van gisterenavond heb ik nog wel een aantal vragen.

• Gisterenavond liet de minister weten dat de doorstartpartijen geen mogelijkheden zien om op een verantwoorde wijze een volwaardige SEH-afdeling en een afdeling acute verloskunde in Lelystad operationeel te krijgen. Uitermate teleurstellend en slecht voor de inwoners van die regio. En de eerder uitgesproken ambitie van deze minister daarover blijkt een loze belofte. De reden die wordt aangegeven is vooral het ontbreken van gespecialiseerd personeel. Had de minister dat niet kunnen zien aankomen toen hij in het debat zijn ambitie uitsprak? In hoeverre was de minister er echt van overtuigd dat een volwaardige SEH-afdeling mogelijk was? En heeft het niet alles te maken met het feit dat er zo lang sprake is van onzekerheid en er tot op heden geen definitief besluit is? 50PLUS vraagt de minister om zijn ambitie alsnog waar te maken en zorg te dragen voor een volwaardige afdeling. De minister moet zijn hoofd niet te snel buigen en alles op alles zetten om met voldoende gespecialiseerd personeel, met een beschikbaarheidsbijdrage, dit alsnog te regelen.

We maken ons daarbij ook zorgen als het gaat om de wettelijke norm van 45 minuten, bijvoorbeeld voor Urk. De theorie zegt 39 – 41 minuten, maar ons bereiken veel signalen dat de praktijk echt anders is. Ook in het afschalingsdocument staat dat de praktijk vaak anders is. Graag een uitgebreide reactie van de minister hierover.

• We zijn blij met het nieuws dat de afdeling Ouderengeneeskunde van het Slotervaart haar praktijk voortzet bij het OLVG. De continuïteit van deze zorg in Amsterdam is hiermee gewaarborgd. Is de minister bereid zich welwillend op te stellen bij mogelijke problemen bij de deze voortzetting? Er is helaas nog geen duidelijkheid over de locatie waar de grote groep bariatrische patiënten kunnen worden ondergebracht. Heeft de minister daar nog laatste nieuws over?

• Kan de minister aangeven of zorgverzekeraars bereid zijn de onverwachte extra reiskosten van patiënten te vergoeden? Onverwachts moeten mensen nu een behoorlijke afstand overbruggen en vaak frequent. Forse kosten dus en niet iedereen heeft een dikke portemonnee.

• Wanneer zijn er resultaten te verwachten van het externe en onafhankelijke onderzoek en heeft de Kamer nog inspraak in de samenstelling van het team? In de schriftelijke beantwoording die we ontvingen was de minister daar wat mij betreft niet geheel duidelijk over.

Het kabinet heeft aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid om een onderzoek gevraagd naar de betaalbaarheid van de zorg. Ook heeft zij de Sociaal Economische Raad gevraagd om een verkenning over de ontwikkeling van de zorguitgaven op de lange termijn.
Dat heeft uiteraard onze steun. Maar één belangrijk element ontbreekt: de rol van de marktwerking in de zorg.

Onze motie om een diepgaande evaluatie uit te voeren naar de marktwerking in het zorgstelsel kreeg de steun van 69 Leden. De reactie van de minister op deze motie was dat het zorgstelsel een paar jaar geleden al is geëvalueerd. Wat ons betreft heeft de situatie rondom de faillissementen meer dan duidelijk gemaakt dat zo’n onderzoek echt nodig is. In de ogen van 50PLUS matchen de begrippen ‘markt’ en ‘zorg’ niet en zien we te vaak schimmige constructies, winsten die niet ten goede komen aan de zorg en een heel circus rondom aanbestedingen.

En ook de volgende quote van de bestuursvoorzitter van het Rode Kruis Ziekenhuis is veelzeggend: ‘de zorginkoop ziekenhuiszorg is helemaal geen markt.
Is deze minister bereid om het ‘evalueren van de marktwerking in het zorgstelsel’ te betrekken bij het onderzoek van de WRR en/of de verkenning van de SER? Of is de minister alsnog bereid een apart onderzoek uit te voeren? Graag reactie.

Tot slot nog een aantal andere onderwerpen die vandaag ook op de agenda staan.

50PLUS maakt zich zorgen over de vele signalen die we ontvangen over lange wachtlijsten bij specialistische zorg. Het AD kopte onlangs ook: ‘Langer wachten, langer pijn’: wachttijden zorg frustreren patiënt én arts’. In dat artikel staat een voorbeeld van een vrouw die 19 weken moest wachten op een nieuwe heup, terwijl de norm 7 weken is.

De minister geeft in zijn brief van 13 november aan dat voor de meeste specialismen die de Treeknorm overschrijden een passend en tijdig alternatief in de regio beschikbaar is. Kan de minister aangeven wat hij in dit verband verstaat onder regio? Hoever moeten mensen extra reizen en is dit alternatief dan ook beschikbaar voor mensen die de reiskosten niet kunnen betalen? En is er wat betreft het vergoeden van reiskosten bij wachttijdbemiddeling een verschil in bemiddeling naar België /Duitsland en bemiddeling binnen Nederland?

Voorzitter, de winter komt er weer aan. Sterker nog, vanmorgen op de fiets dacht ik, het is al winter. En mogelijk staat ons dan weer een griepgolf te wachten. Een periode met veel extra ziekenhuisopnames, veelal oudere patiënten. Zijn de ziekenhuizen hierop goed voorbereid?
En in hoeverre is er een eenvoudig systeem om te zien waar nog bedden beschikbaar zijn met de juiste zorg? Dit om te voorkomen dat men vanuit een afdeling spoedeisende hulp het hele land moet bellen op zoek naar het juiste beschikbare bed. Het lijkt er soms op dat het makkelijker is een bed te boeken op de 4e etage van een hotel aan de andere kant van de wereld -dichtbij de liften en met zeezicht - , dan het vinden van een geschikt bed met de juiste zorg in eigen land! Graag een uitgebreide reactie van de minister, dit ook in relatie tot het bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg. Op pagina 5 staat namelijk dat het doel is om zo snel mogelijk een landelijk werkend netwerk te realiseren om gegevens tussen ziekenhuizen onderling digitaal uit te wisselen. Als het ‘uitwisselen van informatie over beschikbare bedden’ hier niet wordt bedoeld, is de minister dan bereid hierover het gesprek aan te gaan?”

© 21 november 2018