Waterveiligheid blijft voor ons landje onder zeeniveau van groot belang, daar mogen we de aandacht niet op laten verslappen.

Waterkering Hagestein - Foto: A.v.Z. (Flickr cc)

De dreigende stijging van de zeespiegel is een grote bedreiging. We zullen alles op alles moeten zetten om één en ander voor te blijven. Daarom is klimaatadaptatie zo belangrijk, zei Corrie van Brenk tijdens een overleg vandaag in de Tweede Kamer over water. “Klimaatadaptatie moet Nederland waterrobuust en -bestendig houden.” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg ook aan minister Van Nieuwenhuizen hoe zij het toenemende probleem van dumpingen van drugsafval en de invloed daarvan op de waterkwaliteit en drinkwatervoorziening ziet.

Geen enkel risico

Er ligt voor 744 miljoen aan uitgesteld onderhoud. “De omstandigheden veranderen snel, denk aan de lange droogte van afgelopen zomer. Geen enkel risico is toegestaan. Wie bepaalt dan wanneer het moment is om dat onderhoud wél te gaan uitvoeren?”, vroeg een bezorgde Corrie van Brenk aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het wetgevingsoverleg Water met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat:

“Als eerste wil ik graag dank uitspreken aan afzwaaiend Deltacommissaris, de heer Wim Kuijken. Hij heeft de afgelopen jaren grote inzet en betrokkenheid getoond en heeft de begrippen waterveiligheid en watermanagement een bekend gezicht gegeven. Mede door hem staat dit alles hoog op de agenda en dat is erg belangrijk. En natuurlijk een woord van welkom aan de nieuwe Deltacommissaris, de heer Glas. We hopen en verwachten een goede voortzetting van de relatie!

Op het Deltacongres, waar ook de minister aanwezig was, realiseerde ik me eens te meer hoe hoog de urgentie eigenlijk is. We kunnen niet wegkijken! De waterveiligheid van ons land moet hoge prioriteit krijgen én houden. Tijdens de begrotingsbehandeling stelde ik de vraag al aan de orde hoe de minister deze veiligheid ziet in relatie tot het feit dat er voor 744 miljoen aan uitgesteld onderhoud ligt. Een zorgpunt dat ook de Algemene Rekenkamer heeft uitgesproken. 50PLUS is niet gerustgesteld door het antwoord van de minister. Het verschil tussen uitgesteld en achterstallig snap ik. Maar er is een punt dat het een in het ander overloopt. En dat punt moeten we ruim, héél ruim, voor blijven. Onderhoud op de lange termijn wordt immers niet voor niets gepland! Waarom wordt het dan toch weer uitgesteld?

Niets ten nadele van Rijkswaterstaat, maar de omstandigheden veranderen snel, denk aan de lange droogte van afgelopen zomer. Geen enkel risico is toegestaan. En wie bepaalt dan wanneer het moment is om dat onderhoud wél te gaan uitvoeren? Graag een gedegen toelichting. 

Graag hoort 50PLUS van de minister hoe het de Taskforce Herijking afvalstoffen vergaat. Ook willen wij weten of het rapport van Berenschot, dat in opdracht van de Unie van Waterschappen de knelpunten voor de Waterschappen in kaart heeft gebracht, als uitgangspunt is genomen. In de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water worden de belemmeringen wel aangestipt, maar heel summier. 50PLUS heeft dit rapport al meerdere malen onder de aandacht gebracht, maar er is nog niets mee gebeurd. 50PLUS stelt dat dit prioriteit zou moeten hebben! Als het te lang duurt, overwegen wij dit zelf ter hand te nemen.

In de schriftelijke vragenronde hebben wij enkele vragen gesteld over innovaties bij acute wateroverlast. De antwoorden vond ik niet allemaal even duidelijk. Zo is 50PLUS benieuwd welke innovaties zijn gebruikt bij hoogwateroefeningen. Ziet de minister de voordelen van innovaties ten opzichte van de huidige methode: de zandzakken? Bijvoorbeeld wat betreft de arbeidsintensiviteit? Graag reactie, ook op mijn amendement!

Het onderzoek van Deltares naar een mogelijk snellere zeespiegelstijging in de toekomst geeft stof tot nadenken. Het kan consequenties hebben voor de zoetwatervoorziening, de waterveiligheid en het kustfundament. Belangrijk genoeg om nu al over na te denken. Dat bevelen zij ook aan. Zou de minister willen reflecteren op het rapport en de aanbevelingen?

Wij maken ons zorgen over het onderdeel Watermanagement en beheer en onderhoud watersysteem: vanaf 2022 wordt er een jaarlijks tekort van 20 miljoen verwacht. Hoe gaat de minister dit oplossen?

Daarnaast enkele losse vragen die echt bij ons leven:

- Hoe staat het met de Blue deal? Deze vangt officieel in 2019 aan, wat gaan wij daarvan merken, ligt alles op schema?

- Wij hebben kennis genomen van de aanvullende afspraken op het Bestuursakkoord Water. Mooi, een nieuwe ambitie Mijn overgenomen motie uit februari van dit jaar vroeg om concrete afspraken in dit bestuursakkoord, maar niet alles is even concreet. Zie bijvoorbeeld de paragraaf over de knelpunten bij afvalwaterzuivering, die ik al noemde. Wat is de visie van de minister? Gaan we de ambitie nu realiseren? En wat is de investering?

- Hoe verloopt het onderzoek naar legionella bij bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties? Wanneer kunnen we meer informatie verwachten? Waar blijft het afwegingskader voor de LTAR- lange termijn ambitie riviermanagement? Wat betekent dit voor alle verkenningen?

- Wat vindt de minister van het voorstel van VEWIN om lozingsvergunningen debietsafhankelijk te laten zijn om hiermee waterkwaliteitsproblemen bij winningen voor drinkwaterproductie in periode van droogte en lage rivierafvoeren te voorkomen?

- Bij droogte en bij veel regelval nemen onze buurlanden Duitsland en België maatregelen, maar u begrijp voorzitter dat dit ook voor ons gevolgen heeft. In hoeverre stemt de minister dit af, want wij liggen iets verder stroomafwaarts en voelen de maatregelen aan den lijve…”

© 26 november 2018