50PLUS steunt de Klimaatwet, een initiatief van zeven politieke partijen. “Jong en oud, samen op weg naar een schonere en veiligere wereld”, zei Kamerlid Simon Geleijnse.

Hartje voor boom - Foto: Rawpixel (Unsplash)

50PLUS steunt de Klimaatwet, een initiatief van zeven politieke partijen. “We wensen die brede samenwerking ook graag op andere onderwerpen”, zei Simon Geleijnse in zijn maidenspeech in de Tweede Kamer, en met een knipoog: “Mijn collega Martin van Rooijen droomt er wel eens van om zeven partijen achter zijn initiatiefwet over de rekenrente te hebben staan.”

Leefbaarheid

50PLUS had – naast VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie – ook zijn handtekening onder deze klimaatwet willen zetten. “Dat had best gekund, want in ons verkiezingsprogramma staat letterlijk: ‘Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid van de volgende generaties’. 50PLUS gaat nog wat verder: wij willen een speciale minister voor Duurzaamheid en Innovatie.”

Naar draagkracht

Kamerlid Geleijnse vroeg vooral ook aandacht voor het kostenaspect. “Dat we niet weten wat het gaat kosten, dat is wat mensen zo huiverig maakt. Hoe worden de kosten verdeeld tussen burgers, bedrijven en overheden? In hoeverre wordt rekening gehouden met het principe ‘de vervuiler betaalt’? 50PLUS blijft hameren op een evenredige verdeling van de kosten, naar draagkracht!”

Veiligere wereld

50PLUS ziet dat, met steun voor deze wet, een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de partij omgezet gaat worden in wetgeving. 50PLUS roept op de uitvoering van deze wet en vervolgwetgeving samen te doen, met begrip voor elkaar en voortdurend in gesprek te blijven. “Ouderen willen de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. Voor henzelf, voor kinderen en kleinkinderen. Men ziet hoe het klimaat de afgelopen decennia veranderd is en maakt zich zorgen over de wereld waarin nieuwe generaties opgroeien. 50PLUS steunt deze initiatiefwet: jong en oud, samen op weg naar een schonere en veiligere wereld”, aldus Simon Geleijnse.


Lees de volledige inbreng van kamerlid Simon Geleijnse bij het debat over het wetsvoorstel van de Kamerleden Klaver (GroenLinks), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (ChristenUnie), Yeşilgöz-Zegerius (VVD)en Agnes Mulder (CDA) houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken
(Klimaatwet):

“Het is me een eer om juist vandaag mijn maidenspeech te houden. Namens de kiezers die in 2017 hun stem toevertrouwden aan 50PLUS. Over een initiatiefwet van maar liefst zeven partijen. Over een zeer belangrijk onderwerp wat iedereen raakt.

Deze Klimaatwet is wat mij betreft een prachtig voorbeeld van hoe ons parlement kan werken. Het begon met twee partijen, maar uiteindelijk slaan liefst zeven partijen de handen ineen om gezamenlijk een doel te bereiken. Dat zouden we toch op meer onderwerpen moeten hebben. Mijn collega Van Rooijen droomt er wel eens van om zeven partijen achter zijn initiatiefwet over de rekenrente te hebben staan.

En bij deze Klimaatwet hadden het ook acht partijen kunnen zijn, want 50PLUS steunt deze initiatiefwet. De indieners hebben vast hun redenen, maar we vinden het toch wat teleurstellend dat wij niet gevraagd zijn. Dat had best gekund, want in ons verkiezingsprogramma staat letterlijk: ‘Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid van de volgende generaties’. Mag ik de indieners vragen om een reactie hierop?

Verder wenst 50PLUS zelfs een speciale minister voor Duurzaamheid en Innovatie. Wat vinden indieners en de minister van dit idee? Kan dit in een volgend kabinet behulpzaam zijn bij het realiseren van de doelen?
 
Voorzitter, een aantal vragen over de wet. Vorige week kwam de Europese Commissie met een strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaat-neutrale economie tegen 2050. Kunnen de indieners en de minister hierop reageren? Overwegen de indieners hiertoe nog wijzigingen? En kunnen zij nogmaals ingaan op de échte meerwaarde van deze wet, gezien het feit dat Nederland het Klimaatakkoord heeft ondertekend?

Deze wet is een wet op hoofdlijnen. Met een hoofddoel, een tussendoel en een nevendoel. De manier waarop de voortgang verloopt wordt tussentijds vastgelegd door de regering van dienst in een vijfjaarlijks Klimaatplan, een tweejaarlijkse voortgangsrapportage en een jaarlijkse Klimaatnota. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt jaarlijks met een Klimaat- en energieverkenning. Is dat niet wat veel?, vraag ik de indieners.
  
Wat duidelijk wordt uit de wet is dat de zittende regering het elke vijf jaar eens moet worden over het plan voor de volgende periode. Zien de indieners daar met 50PLUS ook een mogelijk knelpunt? Immers, zoals u daar met zeven partijen zit, bent u het niet eens over de manieren waarop en hoe de doelen verwezenlijkt moeten worden. Het feit dat de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord aan de klimaattafels stroef lijkt te verlopen, is een angstig voorteken. Dat geldt ook voor het nieuws van gisteren dat Nederland bij lange na niet de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020 haalt.

Zien indieners het gevaar dat partijen het niet eens zullen worden of compromissen moeten sluiten, waardoor de doelen niet gehaald worden? Is dit ook de reden om geen vijfjaarlijkse tussendoelen te stellen? Zijn we op deze manier niet tot 2050 bezig met soebatten hoe we de doelen moeten behalen? Wie is afrekenbaar als het doel niet gehaald wordt? En is het toch niet het overwegen waard om eerder dan 2050 één of meerdere doelen mét resultaatsverplichting op te nemen?

Dit gezegd hebbende, deze wet gaat over de hoofdlijnen die heel abstract klinken, maar voor de mensen thuis is het iets heel concreets. Wat gaat er wanneer gebeuren? Wat moet ik doen? En vooral ook: wat gaat het kosten? Dat weten we gewoon niet, en dát is wat mensen zo huiverig maakt. Het blijft vaag, want volgens de Nota van wijziging ‘is een volledige jaarlijkse doorrekening niet wenselijk’ en de indieners laten weten dat het bijsturen van koopkracht en inkomenspositie geschiedt via de jaarlijkse begrotingscyclus. Dat stelt 50PLUS allerminst gerust, voorzitter. We hadden dat net als de Raad van State liever anders gezien.

50PLUS blijft bij het standpunt dat de kosten van het klimaatbeleid evenredig en naar draagkracht verdeeld moeten worden. Hoe gaan we dat borgen met deze wet, is onze vraag aan de minister? En als we dat niet borgen in deze wet, kunnen indieners en de minister dan aangeven hoe zij tegen dit vraagstuk aankijken? Kunnen zij mensen geruststellen? Hoe worden de kosten verdeeld tussen burgers, bedrijven en overheden? In hoeverre wordt rekening gehouden met het principe ‘de vervuiler betaalt’?

Voorzitter, Nederland is maar een klein land, dus in absolute zin is onze rol beperkt. Maar wat 50PLUS betreft mag dat geen excuus zijn om stil te zitten en niets te doen. Laat onze rol een voortrekkersrol zijn. Je kunt anderen immers niet aanspreken, als je zelf achteroverleunt. Laten we gezamenlijk blijven werken om de rest van de wereld te overtuigen van de noodzaak om de uitstoot van CO2 terug te dringen. En gezien de actuele berichtgeving over de wereldwijde uitstoot is dat echt nodig!

Het is voor ons land ook een kans. We citeren daarbij graag Ruud Koornstra, de eerste Nationale Energiecommissaris en tevens betrokken bij ons verkiezingsprogramma. Hij zegt: ‘We moeten aan de slag, want we hebben nu te maken met de klimaatdoelstelling en de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We kunnen weer koploper worden en er geld mee verdienen’. Einde citaat.
50PLUS gelooft ook in die kansen. We hebben het tijdens diverse werkbezoeken met eigen ogen gezien. Laten we die kansen pakken!

Voorzitter, deze wet omvat het grootste maatschappelijk issue, de grootste verandering, van deze tijd. Letterlijk iedereen krijgt ermee te maken. Elk huishouden. En juist daarom is het van belang dat we het samen doen:
jong en oud,
arm en rijk,
voor- en tegenstanders.
Ik vraag de minister en de indieners:
Toon begrip en ga het gesprek aan met mensen die er moeite mee hebben.
Toon begrip en ga het gesprek aan met mensen die bang zijn voor de financiële gevolgen.
Toon begrip en ga het gesprek aan met mensen die bang zijn voor de praktische gevolgen.

50PLUS is in het verkiezingsprogramma duidelijk, ik zei het al eerder. Ouderen willen de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. Voor henzelf, voor kinderen en kleinkinderen. Men ziet hoe het klimaat de afgelopen decennia veranderd is en maakt zich zorgen over de wereld waarin nieuwe generaties opgroeien. Een mooi voorbeeld hiervan is de beweging Grootouders voor het Klimaat.

Het zal u duidelijk zijn, voorzitter, 50PLUS steunt deze initiatiefwet. Voor jong en oud, door jong en oud, samen op weg naar een schonere en veiligere wereld”

© 6 december 2018