50PLUS wil meer invloed van de Tweede Kamer op de Europese begroting.

Netto afdracht aan de EU - Grafiek: CBS

Netto-afdracht aan de Europese Unie per land: Nederland betaalt het meest (bron: CBS)

De Tweede Kamer moet meer worden betrokken bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Dat zei Martin van Rooijen van 50PLUS in een debat met premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de meerjarenbegroting van de EU.

Geen hogere EU-begroting

50PLUS is daarnaast tegen een verhoging van de EU-begroting. Martin vroeg premier Rutte ‘of hij het lef heeft om spilziek Europa op de nullijn te zetten’. “Of durft hij dat alleen in eigen land?”, wilde het Kamerlid van 50PLUS weten.

Geen aparte begroting eurolanden

Tenslotte wil 50PLUS dat Nederland er alles aan doet om te voorkomen dat er een aparte begroting komt voor de Eurolanden, zoals Frankrijk en Duitsland willen. •

Afdracht aan EU per hoofd van de bevolking - Grafiek: European Commission

Afdracht aan de Europese Unie per hoofd van de bevolking; Nederlanders betalen het meest - Grafiek: European Commission


Lees hieronder  de volledige inbreng van Martin van Rooijen in het  debat over het Meerjarig Financieel Kader met premier Rutte en minister Hoekstra (Financiën)

“De vraag die ons allen bezig houdt is natuurlijk: Hoe nu verder met de Brexit? In de brief van de minister-president over zijn gesprek met premier May staat dat hij met zijn collega’s wil bekijken hoe met verdere verduidelijking van het terugtrekkingsakkoord de goedkeuringsprocedure in het Britse parlement kan worden ondersteund. Hoe ziet deze premier dat voor zich? Kan een verdere verduidelijking niet leiden tot grotere ergernis in het Lagerhuis? Want het is toch duidelijk dat er in elk geval niet meer kan worden onderhandeld?

De Europese Raad sluit het jaar af met een forse agenda. Vanwege de beperkte spreektijd richt mijn fractie zich in hoofdzaak op twee punten: Het Meerjarig Financieel Kader en de Eurotop.

Het onderhandelingsdocument over het MFK wordt nadrukkelijk als dynamisch aangemerkt. Gaat die dynamiek zo ver, zo vraag ik de premier, dat er in de Europese Raad nog ruimte is voor discussie, of worden de uitkomsten van de Raad Algemene Zaken afgestempeld? En wat is de reactie op dit document. Waar liggen voor Nederland de pijnpunten? Hoe vaak wordt het onderhandelingsdocument geactualiseerd? Gebeurt dat in iedere Raad Algemene Zaken  en kan de Kamer daarover vooraf beter worden geïnformeerd dan in de nu ontvangen geannoteerde agenda voor de Europese Raad?

In de publieke versie van het document staan geen bedragen. Maar is het juist dat in de onderhandelingen stukken worden gebruikt waarin die al wel staan?

Voorzitter, de fractie van 50PLUS heeft een paar duidelijke uitgangspunten. Ten eerste: de begroting van de Europese Unie moet gelijk blijven aan 1 procent van het BBP. Twee: als het toch meer moet worden, dan kan dat door een opslag op de afdracht van Frankrijk en Duitsland. Drie: Nederland moet zich nu eens hard opstellen in deze onderhandelingen. Is het kabinet dat met 50PLUS eens?

De term ‘hard opstellen’ vormt een mooi bruggetje naar de opmerkingen die ik namens 50PLUS wil maken over de Eurotop. Minister Hoekstra heeft zich naar verluidt vorige week hard opgesteld in de vergadering van de Eurogroep, met name als het gaat om de vermaledijde plannen van Frankrijk en Duitsland voor een eurozonebegroting. Maar wat heeft hij bereikt? Het persbericht geeft aan dat Nederland zich al op enigerlei wijze heeft gecommitteerd aan een Eurozonebegroting voor zover die zich binnen MFK richt op convergentie en concurrentie. Indien ja, waarom is dit beter verdedigbaar dan een eurozonebudget voor stabilisatie? En wordt dat vervolgens niet een opmaat voor een volledige eurobegroting?

We kennen dat zo langzamerhand in Europa. Het begint klein, maar voordat je het weet zit je vast aan een stelsel, een systeem of een agentschap waarvan je dacht dat het er nooit zou komen. Kunnen we erop rekenen dat de premier zijn collega’s klip en klaar duidelijk zal maken dat Nederland onder geen voorwaarde akkoord gaat met een eurozonebegroting? Is de premier bereid daarvoor desnoods het middel van veto in te zetten? Als hij ter ondersteuning een motie nodig heeft, is dat geen enkel probleem.

Voorzitter, de indruk bestaat dat op een aantal andere punten de uitkomsten van de Eurogroep wel aansluiten op uitgangspunten van het kabinet en de standpunten van 50PLUS.  Kan de minister van Financiën aangeven hoe hij zelf terug kijkt op deze bijeenkomst. Wat is besloten over nieuwe eigen middelen en/of extra afdrachten van Eurolanden via een zogenoemd Intergovernmental Agreement? Voor de goede orde: 50PLUS is daar tegen. Wat  is er afgesproken over het Europees Depositogarantiestelsel? Is het kabinet het nog steeds met 50PLUS eens dat dit er niet kan komen zonder dat aan de twee Nederlandse voorwaarden is voldaan? Hoe liggen hier de verhoudingen?  
 
Wij hebben in de Europese Unie heldere afspraken gemaakt die op papier uitstekend werkten maar in de praktijk rampzalig hebben uitgepakt. Het waren en zijn de grootste voorstanders van een federale transferunie die meermaals verantwoordelijk zijn geweest voor het laten vieren van de teugels. De verspilling en het achterstallige onderhoud in deze landen is gigantisch en dat hebben ze zelf gedaan. Of beter gezegd, dat hebben ze zelf zo gelaten. Nederland moet deze landen dan natuurlijk ook geen geld geven om de onvrede nog een paar jaar te sussen. Dat spelletje hebben ze in eigen land al decennialang gespeeld en dat is uitgemond in de totale uitputting van de Franse en Italiaanse overheidsfinanciën. Is de premier het met 50PLUS eens dat als hij nu de deur op een kier zet, er al een Frans team klaar staat met breekijzers om de kier verder open te breken? Onze vraag aan de premier is of hij het lef heeft om spilziek Europa op de nullijn te zetten. Of durft hij dat alleen in eigen land?”

© 12 december 2018