De pensioenen van miljoenen gepensioneerden dreigen de komende jaren gekort te worden als er niets gebeurt.

Beeld: Pixabay

Martin van Rooijen (foto) van 50PLUS heeft maar liefst twee verschillende initiatief wetsontwerpen ingediend om te voorkomen dat miljoenen gepensioneerden -na jarenlang op de nullijn te hebben gestaan- ook nog eens gekort gaan worden.

Bodem in de rekenrente van 2 procent

Vandaag verdedigde hij zijn Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet in de Tweede Kamer. Volgende week stemt de Kamer over het voorstel om een tijdelijke bodem van 2 procent in de rekenrente te leggen.

Langere ‘hersteltermijn’

Omdat het er naar uitziet dat dit voorstel geen meerderheid krijgt, heeft Van Rooijen onlangs een tweede initiatief wetsvoorstel ingediend dat nu bij de Raad van State ligt. Daarin wordt voorgesteld om de ‘hersteltermijn’ voor pensioenfondsen uit te breiden van vijf jaar naar zeven jaar. Dat geeft in ieder geval twee extra jaren rust voor gepensioneerden en deelnemers aan pensioenfondsen en voorkomt onnodige pensioenkortingen in 2020 of 2021.

‘Stem niet voor pensioenkortingen’

Het Tweede Kamerlid van 50PLUS riep de andere partijen vandaag met klem op om zijn initiatief wetsontwerp te steunen. “Een stem tegen het wetsontwerp van 50PLUS is een stem VOOR pensioenkortingen! Een stem VOOR het wetsontwerp van 50PLUS is een stem TEGEN pensioenkortingen”, zo stelde Van Rooijen. En hij waarschuwde tegenstemmers. 

‘Rekening wordt 20 maart gepresenteerd’

Partijen die tegen het 50PLUS-wetsvoorstel stemmen,  zullen op 20 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen de rekening gepresenteerd krijgen van kiezers, zo waarschuwde Van Rooijen, die tevens lijsttrekker van 50PLUS is bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Bekijk hier zijn volledige inbreng:

Rondetafelconferentie

Martin van Rooijen heeft een waar offensief tegen de dreigende pensioenkortingen gelanceerd. In dat kader heeft hij ook samen met GroenLinks, de PvdA en de SP een rondetafelconferentie georganiseerd over de rekenrente.

Tijdens die bijeenkomst, op maandag 21 januari in de Tweede Kamer, zullen tal van deskundigen hun licht laten schijnen over de rekenrente-problematiek. Die kunstmatig lage rekenrente dwingt pensioenfondsen zich veel armer te rekenen dan ze in werkelijkheid zijn. De bijeenkomst begint maandag om 10.00 uur.

Offensief 50PLUS: alle registers open voor uw pensioen!

 

Lees hier de volledige inbreng van Martin van Rooijen in het debat over het voorstel van wet tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling op donderdag 17 januari:

“Daar staan we dan. De tweede termijn voor een bodemrente van 2%.

De sloopkogel van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank heeft zijn moordende beulswerk verricht. Draghi was de beul. Hij heeft het vonnis over onze pensioenuitkeringen voltrokken en zelfs het mooiste pensioenstelsel van de wereld aan het wankelen gebracht. Immers, het vertrouwen is net zo hard gedaald als de rente. Met zijn opkoopprogramma van 2600 miljard euro heeft hij Zuid-Europa en vooral Italië uit de brand geholpen, maar onze pensioenen in de fik gestoken.
 
50PLUS heeft zich daartegen met alle middelen tegen verzet. De heer Van Kent van de SP en de heer De Jong van de PVV hebben zich ertegen verzet. GroenLinks ging een eind mee, maar steunt dit initiatief uiteindelijk niet. Zij komen nu echter wel met een ander voorstel om kortingen te voorkomen. Alle andere partijen in deze Kamer hebben de gepensioneerden én de actieve deelnemers aan pensioenfondsen tot nu toe letterlijk aan hun lot overgelaten. Deze partijen hechten geen waarde aan het voorkomen van kortingen.

Ik begrijp dat de vertegenwoordigers van de fracties die tegen mijn voorstel zijn wel kunnen meevoelen met onze argumenten, maar de oplossing van een tijdelijke bodem in de rekenrente niet acceptabel vinden. Zij volgen het beleid van de ECB, terwijl ze het met dit beleid niet eens zijn. De rentemanipulatie is overigens niet principieel veranderd sinds 1 januari 2019. Weliswaar zijn de netto-aankopen van obligaties gestopt, maar er bestaat nog steeds een beleid van het op peil houden van het bedrag dat aan de opkoop is besteed. De ECB blijft op grote schaal de rente omlaag drukken. En dat doet zij tegen de achtergrond van donkere wolken die zich samenpakken boven de wereldeconomie. Met welk instrument zal de ECB straks weer reageren op een economische achteruitgang? Dat kunnen alleen maar buitengewone instrumenten zijn. Het einde van het extreme monetaire beleid, waar Nederlandse pensioenen een enorme prijs voor betalen, is dan ook nog niet in zicht. Integendeel. Ik vraag mij af wanneer dit destructieve beleid teveel wordt voor VVD’ers en CDA’ers in deze Kamer. Vanaf wanneer worden jullie nou eens echt boos? Wanneer wordt ‘whatever it takes’ teveel voor jullie?

Voorzitter, ik heb geleerd dat als je in de politiek je zin wilt krijgen, dat je dan goed naar je tegenstanders moet luisteren. Je kunt het oneens zijn met hun argumenten, maar zelfs als je overtuigd bent van je gelijk, zal je het niet krijgen als je koppig blijft vasthouden aan je eigen uitgangspunten. Mijn fractie heeft zich daarom ook gebogen over andere mogelijkheden die er zijn om ons doel te bereiken zonder de rekenrente  tijdelijk aan te passen. We hebben dan ook een tweede initiatiefwetsvoorstel ingediend dat nu bij de Raad van State ligt. Hierin wordt voorgesteld om de hersteltermijn van vijf jaar uit te breiden naar zeven jaar. Dat geeft in ieder geval twee extra jaren rust voor gepensioneerden en deelnemers aan pensioenfondsen. Het geeft ook de tijdsruimte die nodig is om het eens te worden over aanpassing van het stelsel. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Een extra complicatie is dat het kabinet nu weer dreigt met een enorme herverdelingsoperatie. Een probleem van 60 tot 100 miljard euro, als gevolg van de afschaffing van doorsneesystematiek. Dit wordt nu over de schutting gegooid bij pensioenfondsen en dat heeft enorme gevolgen voor de gepensioneerden, dus dan komt er ook de komende vijf jaar niets meer terecht van indexatie. 50PLUS en de sociale partners eisen volledige compensatie, maar het kabinet is daar op geen enkele wijze toe bereid. De minister zei letterlijk: ‘Dat is filosofisch onmogelijk’. Met andere woorden: die herverdeling krijgen de gepensioneerden dus ook nog op hun bord. Ik zal dat onderwerp vandaag laten voor wat het is, maar u zult een schokgolf aan weerstand ontmoeten als dit onzalige plan overeind blijft. Ik vond de woordkeus van de minister belachelijk, maar weet u wat ik nou ‘filosofisch onmogelijk’ vind? Een niet-kostendekkende premie voor jongeren waar de ouderen voor opdraaien. Maar ik zal deze onderwerpen voor nu laten voor wat ze zijn.

Waar ik vandaag nog wel op wil wijzen, want dat houdt alle verband met dit wetsvoorstel, is de rondetafelconferentie die 50PLUS samen met GroenLinks, PvdA en de SP organiseert. Aanstaande maandag om 10 uur. Minister Koolmees en DNB-president Klaas Knot zijn van mening dat de huidige risicovrije rekenrente ook moet blijven als de pensioenen minder zeker worden gemaakt. Dat standpunt lijkt op een ongelooflijke politieke draai, in het nadeel van gepensioneerden en premiebetalers.
Ik herinner de collega’s én de kijkers dan ook graag aan deze aanstaande rondetafelconferentie, want dat wordt maandag een interessante confrontatie van standpunten. De dag daarna gaan we stemmen over deze initiatiefwet. 

Deze Kamer zal dan moeten besluiten over het al dan niet aanvaarden van het nu voorliggende wetvoorstel van 50PLUS. Een stem tegen het wetsontwerp van 50PLUS is een stem VOOR pensioenkortingen! Een stem VOOR het wetsontwerp van 50PLUS is een stem TEGEN pensioenkortingen.

Maar ik zeg in alle duidelijkheid en in niet mis te verstane woorden dat er nog een andere stemming komt over mijn initiatiefwetsvoorstel. En die is op 20 maart. Op die dag stemmen de kiezers over de samenstelling van de Provinciale Staten en daarmede de samenstelling van de Eerste Kamer. Partijen die tegen het 50PLUS-wetsvoorstel stemmen  zullen de rekening gepresenteerd krijgen van veel kiezers. U krijgt uw tegenstem niet uitgelegd. De kiezers hebben op 20 maart het recht en de kans om van elke volksvertegenwoordiger te weten of hij voor of tegen het 50PLUS voorstel heeft gestemd. Derhalve zal volgende week hoofdelijk worden gestemd. Ik zal dat verzoek daartoe indienen. Nog voordat er wordt gestemd, komt maandag nog de door 50PLUS geïnitieerde rondetafelconferentie over de rekenrente bij zachtere aanspraken. U heeft naast het spetterende debat van vandaag dus nog een kans om tot betere inzichten te komen.  

Voor vandaag wil ik eindigen met een politieke slotverklaring. Want het gaat om de mensen in Nederland die ons kiezen om voor hen te werken. Zij zien wat er gebeurt.

De rijkste mensen worden almaar rijker. Voor multinationals daalt de belastingdruk, voor de gewone man stijgen de kosten en blijft er netto weinig over. AOW’ers met een klein pensioen gaan er behoorlijk op achteruit. Over de laatste acht jaar is de lastendruk in Nederland gestegen met 4 procentpunten. Die lastenstijging is meer dan proportioneel neergedaald bij de gewone man of vrouw. Je leest of hoort het elke dag. De ouderen staan achter in de rij. Pensioenkortingen dreigen en indexatie raakt steeds verder uit zicht. Dat kan toch niet kloppen bij een economische ontwikkeling waarin bij grote bedrijven het geld tegen de plinten klotst en de overheid nu al enige jaren overschotten op de begroting vertoont? De overheidsschuld is nu al minder dan 50%... De jaarwisseling is zo kort geleden. Het kabinet presenteerde mooie koopkrachtplaatjes. Voor de werkenden komt er wel wat meer in de portemonnee. Maar het vliegt er even hard weer uit; bij veel gepensioneerden sneller dan dat er wat bijkomt. Begrijpt u wel dat er zo helemaal geen draagvlak overblijft voor het klimaatbeleid? Uit de samenleving komen wanhopige geluiden. Mensen kunnen alle kostenstijgingen niet meer aan. Een klimaatbeleid met een tsunami aan lastenverhogingen kan niet worden opgebracht na meer dan 50 miljard aan bezuinigingen en belastingverhogingen. De schrik zit er goed in, want alle kleine verbeteringen worden al meteen weer weggenomen door de stijging van gemeentelijke lasten, de stijging van de zorgpremies, de stijging van de  energierekening.

‘Maar wat kunnen we ertegen doen?’, vragen mensen zich af. Het antwoord is simpel: ontneem bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten dit kabinet zijn meerderheid en vlucht niet naar partijen die qua koopkracht voor de burger van hetzelfde laken een pak zijn. Dan zullen we nog wel eens zien of die dreiging van draconische kostenverzwaringen op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen. Het stemgedrag van de partijen in de Tweede Kamer over dit wetsontwerp om kortingen te voorkomen is een eerste test. U kunt er vanuit gaan dat miljoenen ogen nog voor de verkiezingen zullen zien en horen hoe u gestemd heeft.

50PLUS heeft als speerpunten: méér koopkracht voor de burger, AOW-leeftijd omlaag, de pensioenkortingen van tafel en de indexatie op tafel. Dat is de prijs die wij vragen. En vervolgens zullen wij als een bok op de haverkist bewaken dat wat met de rechterhand wordt gegeven niet met de linkerhand wordt weggenomen. Wij vragen een overheid die naast de burgers gaat staan en niet tegenover de burgers. Maar wij zien geen rek, geen flexibiliteit, geen uitgestoken hand. De coalitiepartijen hebben zich met staaldraad aan elkaar verbonden. U weet wat er gebeurt met staal dat niet meebeweegt: dat breekt.

Stemmen op PVV of Forum voor Democratie zal ook niet helpen, want deze twee partijen zijn door CDA en VVD buitenspel gezet. U mag zelf kiezen wie u daar de schuld van geeft, maar feit is dat een stem op PVV of Forum voor Democratie vooral de politieke positie van GroenLinks versterkt. 

50PLUS wil het vertrouwen en optimisme terug zien in de samenleving. Dat is de inzet van 50PLUS: herstel van vertrouwen in een toekomst die verder reikt dan de komende jaren.

50PLUS heeft een redelijk voorstel gedaan, we zijn een redelijke partij. We hadden een open houding verwacht, in ieder geval bij een deel van de coalitie. Wij kijken naar de mensen en naar de 5 tot 10 miljoen deelnemers voor wie kortingen op hun pensioen dreigen. De metaalarbeider die al eerder met 7% is gekort en die nu weer met een aanzienlijke korting te maken kan krijgen. Dan praten we over 1,5 miljoen deelnemers in de twee pensioenfondsen voor de metaal, waar grote definitieve kortingen dreigen. Ik denk nu aan deze 1,5 miljoen mensen, waarvoor ik meerdere oplossingen heb ingebracht. Wij kijken naar de gepensioneerde verpleegkundige of de gepensioneerde brandweerman en politieman. Die eindelijk konden stoppen na een leven lang hard gewerkt te hebben. Gewone mensen die alles alleen maar  duurder zien. Van wie mogen zij hulp verwachten? Daar kunnen we duidelijk over zijn. 50PLUS zal altijd voor hen knokken. Wij knokken voor werkenden en voor niet-meer-werkenden, jong en oud.

Ik weet toevallig dat de Eerste Kamerfractie van het CDA aan de Tweede Kamerfractie van het CDA heeft geadviseerd om ons initiatief te ondersteunen, of zelfs mede te ondertekenen. Ik heb dat uiteraard aan collega Omtzigt aangeboden, maar deze CDA-fractie wilde er niet aan. Het is daarnaast ook geen geheim meer dat premier Rutte bij de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel heeft aangeboden om de dreigende kortingen van tafel te halen.

Tot slot dank ik eenieder die mij heeft geadviseerd en bijgestaan bij dit wetsvoorstel. Vooral degenen die hier achter mij zitten uit de 50PLUS-partij Rob de Brouwer, professor Erik Lutjens, Thomas  van Kuijk, David van den Brink en daarnaast noem ik ook mijn persoonlijk medewerker mevrouw Van Egmond.

Ik dank hen voor hun wijsheid, inzet en geduld. Niet in de laatste plaats dank ik het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, zonder wiens advies dit wetsontwerp niet  aan alle te stellen eisen zou hebben voldaan. Ik kan het niet nalaten om ook de andere externe adviseurs te danken. Zij hebben mij op het hart gedrukt dit voorstel in te dienen en tot het bittere eind tegen alle kritiek te blijven verdedigen. En dat waren ook mensen uit andere partijen dan 50PLUS. Dit goede voorstel is 50PLUS niet gegund.

Als nabrander moet mij nog één punt van het hart. Deze vruchteloze discussie, om slechts een hele kleine en tijdelijke correctie door te voeren, stemt ons pessimistisch over de mogelijkheden tot samenwerking met dit kabinet. Als de coalitiefracties in staat zouden zijn om hier over hun schaduw heen te stappen, dan kunnen we snel zaken met elkaar doen."

© 17 januari 2019