Eerste reactie van 50PLUS op de doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord:

Reactie klimaatakkoord 50PLUS

“Als er íets een maatschappelijk issue is op dit moment, dan is het wel het klimaat, en alles dat daarbij hoort. Het houdt de gemoederen danig bezig. En terecht, want zo belangrijk is het wel”, zei Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat over het Klimaatakkoord. “Het is duidelijk geworden dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer zich achter de doelstellingen van de Klimaatwet heeft geschaard. Na verschijnen van het concept-Klimaatakkoord is daarentegen gebleken dat alle indieners van de wet vér uiteenlopende ideeën hebben over hoe deze doelen bereikt moeten worden. Waarschijnlijk geldt dat ook voor de meeste partijen aan de onderhandelingstafels.” 

De vervuiler betaalt

“We zijn het dus eens over de doelen, maar niet over de middelen. 50PLUS heeft een heel helder uitgangspunt: de vervuiler betaalt. Hoe kan er zelfs maar een andere optie zijn? We hoorden het al in Buitenhof: de NOS berichtte er al veel eerder over dat tien bedrijven het grootste deel van de vervuiling uitstoten. Zij stoten driemaal meer uit dan alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Dan is het toch niet te verkopen dat in het voorliggende conceptklimaatakkoord juist grootverbruikers er weer genadig vanaf komen. Dit is dé kans om het anders te doen anders verliezen we draagvlak van de burger.

CO2-heffing is bespreekbaar, mits de burger van de opbrengst profiteert

“Emissions Trading System (ETS) is als systeem van beprijzing van CO2 efficiënt en op lange termijn zeer effectief. Met dat instrument realiseren we de fundamentele herinrichting waar het ons om te doen is. Dan moet de prijs per ton CO2 geleidelijk omhoog en de doelgroep moet nog worden uitgebreid. Maar het wiel is dus al uitgevonden. 50PLUS vindt het onbegrijpelijk dat dit systeem niet de hoeksteen van het beleid is geworden. Maar als een verzwaard ETS-systeem internationaal niet lukt, moeten we dan niet doen met een kleine kopgroep van landen? Bijvoorbeeld met Duitsland, Frankrijk en België. Wat vindt de minister daarvan? En als dat zelfs niet haalbaar is, dan is een beperkte nationale CO2-heffing voor ons wel bespreekbaar, rekening houdend met het behoud van onze concurrentiepositie. Mits de burger van de opbrengst profiteert”, aldus Martin van Rooijen.

MOTIE

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

- overwegende dat er grote stappen moeten worden gezet om de CO2-uitstoot terug te dringen, teneinde de Klimaatdoelen te behalen, en dat CO2-beprijzing hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren,

- verzoekt de regering in Europees verband te pleiten voor een verbetering van het Europese emissierechtensysteem (ETS), onder andere door het invoeren van een minimumprijs voor rechten in de energiesector, en de Kamer hierover binnen afzienbare tijd te informeren, en gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen
Van Haersma Buma

“Er zijn zoveel kansrijke opties: e-fuels, waterstof, kernfusie, thorium… en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn legio!”

We kunnen onze euro maar éénmaal uitgeven

“Innovaties bieden ook weer nieuwe werkgelegenheid. We kunnen dan ook kijken waar we deze innovatieve activiteiten positioneren, in die gebieden waar de meeste werkloosheid is bijvoorbeeld. Houdt de minister ook rekening met mensen die de dupe worden, bijvoorbeeld door werknemers van een kolencentrale als die gesloten wordt, van werk naar werk begeleiden? Heeft hij hiervoor budget beschikbaar?

Zeker niet het minst belangrijk is het om te investeren in beter openbaar vervoer én in de waterveiligheid in Nederland. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, zal er immers toe kunnen leiden dat een steeds groter deel van Nederland geen droge voeten meer heeft.

We kunnen onze euro maar éénmaal uitgeven. Geld dat besteed wordt aan duur klimaatbeleid kunnen we niet meer uitgeven aan natuur en milieu, en al helemaal niet meer aan zorg en onderwijs. We willen geen verdringing van effectief milieu- en natuurbeleid, zoals biodiversiteit en afvalmanagement.

Forse maatregelen zijn nodig. Een vlucht naar voren is nodig. Want de tijd dringt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft becijferd dat het vrijwel onmogelijk is geworden de gestelde klimaatdoelen voor 2020 nog te halen. Sluiting van de Hemwegcentrale schijnt goede een optie te zijn om in elk geval nog wat stappen te maken, evenals een aantal kleinere maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid. Hoe staat het kabinet hierin? Welke risicocalculatie wordt gemaakt, bijvoorbeeld in geval van een navordering door Urgenda?

Wij zullen zeer kritisch zijn waar de kosten neerslaan

Daarnaast wordt gesteld in de kabinetsreactie dat het akkoord doorrekenbaar is. Maar ik heb daar ook andere geluiden over gehoord. Kan de minister daarop reflecteren?  U begrijpt dat wij benieuwd zijn naar de doorrekening en dat wij zeer kritisch zullen zijn waar de kosten neerslaan, zal het kabinet ook echt de vervuiler laten betalen?

De 50PLUS fractie maakt één ding duidelijk: de lasten mogen niet eenzijdig bij de burgers gelegd worden. Nee, nog sterker: de burgers moeten zo veel mogelijk ontzien worden. En zeker de laagste inkomens, maar natuurlijk niet alléén de laagste inkomens.

Overigens ben ik van mening dat pensioenen niet gekort moeten worden. Op 20 maart is er het grote pensioenreferendum!”

© 5 februari 2019 / 13 maart 2019