Klimaatadaptatie is nodig, zeker nu we zien dat we steeds vaker geconfronteerd worden met klimaatverandering, aanhoudende droogte of grote regenbuien. Bij het debat over de gevolgen van de aanhoudende droogte van afgelopen zomer zei Corrie van Brenk trots te zijn op onze waterschappen. “Ik hoop dat de opkomst bij de verkiezingen op 20 maart het belang van de waterschappen weerspiegelt”, zei het Kamerlid van 50PLUS.

Droogte in het Nederlandse landschap - Foto: MabelAmber (PIxabay)

We moeten ons voorbereiden op vaker aanhoudende droogte. Maar daar zijn we slim genoeg voor, er bestaan veel ideeën en innovaties op het gebied van klimaatadaptatie die navolging verdienen. Gelukkig neemt het bewustzijn hieromtrent steeds meer toe, maar hoe staat het met de maatregelen? En wat gaan we in de nabije toekomst doen?

Belang van de waterschappen

Kamerlid Corrie van Brenk zei trots te zijn op de waterschappen in Nederland. “Die hebben de lange periode van grote droogte afgelopen zomer goed hebben kunnen managen. Er kwam er iedere dag weer schoon, helder drinkwater uit de kraan. Er is geen waterkering gescheurd of ingestort ondanks het lage grondwaterpeil. Op 20 maart kiezen we ook onze mensen in de waterschappen, het gaat ergens over en ik hoop dat de opkomst het belang van de waterschappen weerspiegelt!”


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de gevolgen van de aanhoudende droogte met minister Van Nieuwenhuizen:

“Afgelopen zomer kregen we een voorproefje van wat ons kan overkomen bij langdurige droogte. We hebben hier al op geanticipeerd door in het Deltaprogramma klimaatadaptatie op te nemen en hier extra in te investeren. De hittestress in de steden mag niet onderschat worden. Wij hebben het plan van de gemeente Den Haag ingezien; goed dat alle gemeenten de stresstesten gaan doen. We hebben dan duidelijk wat er moet gebeuren. Kan de minister aangeven of alles nog steeds volgens plan verloopt?

Mogelijk heeft de hitte van afgelopen zomer ook mensen wat meer bewust gemaakt van het leven in die hitte 365 dagen per jaar. Wat doet dat met je en welke gevolgen heeft dit voor natuur en landbouw. Daarom ben ik als ambassadeur SDG6 trots op de Blue Deal. Veilig en voldoende water in 40 stroomgebieden in de wereld gaan we realiseren, kan de minister vertellen wat de stand van zaken is van de Blue Deal?

Het was een mooie zomer, mensen genoten aan het strand en namen een frisse duik. Fijn. Maar de keerzijde was er ook: opeens mochten tuintjes niet meer gesproeid worden. Hadden de schippers ernstige hinder van de lage waterstanden in het Rijnstroomgebied.
 
De droogte kan dijken en waterkeringen aantasten door de verlaging van de grondwaterstand. Ook de verzilting in het IJsselmeer, opeens allemaal effecten waar we veel te weinig aandacht aan besteedden, tot afgelopen zomer alles urgent werd.

De urgentie van klimaatadaptatie is hiermee onmiskenbaar. Kunnen we met onverminderde inzet nog extra inspanningen leveren om water op te slaan, steden minder hittegevoelig te maken? Meer groen helpt, operatie Steenbreek (steen eruit, plantje erin). Meer bomen planten, in Den Haag bijvoorbeeld bestaat een mooi initiatief om 1000 bomen te planten.

Het opslaan van water na een hevige regenbui is van steeds groter belang. Ik heb mooie voorbeelden gezien in Rotterdam, waar onder de vloer van het plein voor het Centraal Station een vernuftig systeem is om water op te slaan en geleidelijk af te voeren. Deze aanpak verdient breed navolging.

Nog een aantal vragen voor de minister:

- Wat waren de leerpunten van afgelopen zomer?
- Zijn er kritische momenten geweest?
- Hoe kunnen we ons (nog) beter prepareren op de volgende aanhoudende droogte?
- Waar liggen kansen?
- Wat is de schade aan de natuur? In de brief van 23 november 2018 van minister Schouten wordt gesteld dat dit pas in het voorjaar de omvang van de blijvende schade vast te stellen is. Kunt u hier al iets over zeggen?
- Welke schade heeft de scheepvaart ondervonden?
- Welke schade heeft de land- en tuinbouw opgelopen door de droogte?
- Wat gaan we concreet doen?

We zijn blij dat de drinkwatervoorziening op peil is gebleven, al was het hier en daar met een verlaagde waterdruk. Maar voor een volgende keer is wel een aantal zaken van belang. De rol van drinkwaterbedrijven is bij een aantal crisis-overleggen nog niet geborgd. Dat zou wel moeten, gezien het belang van de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Daarnaast is het van belang dat er overleg plaatsvindt met buurlanden, met name Duitsland en België, vanwege de aanvoer via Maas en Rijn. Ook valt het te overwegen lozingsvergunningen debietsafhankelijk te maken om, de waterkwaliteit te borgen; 50PLUS heeft het al eerder aangekaart.

Ik ben trots op onze waterschappen, die alles goed hebben kunnen managen. Ondanks de droogte kwam er iedere dag weer schoon, helder drinkwater uit de kraan. Er is geen waterkering gescheurd of ingestort ondanks het lage grondwaterpeil. Op 20 maart kiezen we ook onze mensen in de waterschappen, het gaat ergens over en ik hoop dat de opkomst het belang van de waterschappen weerspiegelt.”

© 13 februari 2019