De Europese Unie wil meer WW-export mogelijk maken. 50PLUS wil deze Europese WW-plannen koste wat kost van tafel! “Want het draagvlak voor ons sociale stelsel staat op het spel”, zei Kamerlid Corrie van Brenk.

Een nieuwe richtlijn van de Europese Unie moet het aantrekkelijker maken om een WW-uitkering mee te nemen naar een ander land. Voor arbeidsmigranten is het dan mogelijk een Nederlandse werkloosheidsuitkering zes maanden lang mee te nemen naar bijvoorbeeld Polen. 50PLUS is duidelijk: deze Europese WW-plannen moeten van tafel! Dat kan bijvoorbeeld met een zogeheten ‘Europese noodremprocedure’. Dat is weliswaar een zwaar middel, maar 50PLUS vindt deze procedure te rechtvaardigen en stemde daarom vóór alle moties die deze noodremprocedure in werking stellen.

Ons sociale stelsel

In een debat vandaag over die door Brussel toegestane langduriger WW-export zei minister Koolmees (D66) dat hij een noodremprocedure te ver vindt gaan. Het gaat immers ‘maar’ om 16 miljoen euro per jaar. “Het gaat echter om veel méér dan 16 miljoen euro uitkeringsgelden!”, zei een verontwaardigde Corrie van Brenk. “Het draagvlak voor ons sociale stelsel staat op het spel! Wij hebben niets aan deze maatregel die kans op werkhervatting niet vergroot en mensen verleidt tot uitkeringsfraude.”

Trek aan de noodrem!

“Als iets ontspoort, dan trek je aan de noodrem”, zei Kamerlid Corrie van Brenk. “50PLUS wil géén forse harmonisatie van sociale zekerheid. Wij willen géén opstap naar een EU-superstaat. Wij willen een tweesporenbeleid: 1) de noodremprocedure en 2) nationale maatregelen. Wij steunen alle noodremmoties. Voor wie doet niet: over twee maanden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zal de afrekening komen!”

Voorstellen blokkeren

50PLUS riep minister Koolmees van SZW op om de Europese voorstellen in het werkloosheidshoofdstuk van de Coördinatieverordening door een artikel 48-procedure  te blokkeren. “Wij zien daar voldoende aanleiding toe”, zei het Kamerlid van 50PLUS.

Kritisch op EU

Vóór het in werking stellen van de ‘Europese noodremprocedure’ om de verlengde WW-export tegen te houden stemden 50PLUS, SP, Forum voor Democratie, PVV, SGP, Partij voor de Dieren en Denk. 50PLUS is kritisch op de Europese Unie: we willen minder regelgeving en de taken beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie. Klik hier voor de standpunten van 50PLUS.

Gedetailleerde maatregelen

“50PLUS vraagt ook een spoedige en gedetailleerde uitwerking van maatregelen om nadelige effecten van de plannen vanuit Nederland te beteugelen. En maak werk van vaste dienstverbanden! Alléén langs die weg kunnen ww-draaideurconstructies, massale ww-export en ‘ww-vakanties’ beteugeld worden. Wat moeten Poolse arbeidsmigranten als zij met hun werk óók gelijk hun woning verliezen? Hier moet een oplossing voor komen!”

Maatregelen nemen

Omdat diverse pogingen om de ‘noodremprocedure’ te starten zijn gestrand (zie tabel beneden) dienden 50PLUS-Kamerleden Martin van Rooijen en Corrie van Brenk een nieuwe motie in met het verzoek ‘alle mogelijke maatregelen die binnen Nederland genomen kunnen worden in te zetten om export van ww te voorkomen’. (Stemming dinsdag 2 april)

MOTIE

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Europees verband maatregelen dreigen die de mogelijkheid voor ww-export verruimen;

overwegende dat de ww-export het draagvlak voor de sociale zekerheid en voor de Europese Unie ondermijnt;

voorts overwegende dat de Nederlandse overheid in samenwerking met werkgevers en het UWV bij dit onderwerp een cruciale rol speelt;

verzoekt de regering alle mogelijke maatregelen die binnen Nederland genomen kunnen worden, in te zetten om export van ww te voorkomen.

Van Rooijen
Van Brenk

Moties noodremprocedure EU

© 26 maart 2019