50PLUS wil een steviger aanpak om de toename van arbeidsongevallen een halt toe te roepen. Daarnaast baart de grote toename van ouderen in de WIA zorgen. “Het is overduidelijk: langer doorwerken trekt een zware wissel op gezondheid van ouderen”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk.

Zwaar werk - Beeld: Mediamodifier (Pixabay)

50PLUS vraagt om meer aandacht voor de toename van (dodelijke) arbeidsongevallen en het veel voorkomen van beroepsziekten. “Dat is de ‘keerzijde’ van een bloeiende economie”, zei Kamerlid Corrie van Brenk in een debat met minister Koolmees. “Het gaat om jonge én oude werknemers. Een onaanvaardbare ontwikkeling die vraagt om een stevigere aanpak van het kabinet!”

Zware wissel

Het aantal ouderen in de WIA – de uitkering voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken – blijft toenemen door de stijgende AOW-leeftijd. “De stijging bij 60 tot 65-jarigen is maar liefst twee keer zo hoog dan bij andere leeftijdsgroepen!”, constateert Corrie van Brenk. “Het is overduidelijk: langer doorwerken trekt een te zware wissel op de gezondheid van ouderen.” 50PLUS ziet hierin het klinkende bewijs dat de AOW-leeftijd bevroren moeten worden en op termijn gewoon terug moet naar 65 jaar. “Het kan. Het is een politieke keuze. Het zou onze keuze zijn!”, aldus het Kamerlid van 50PLUS.

Scholing en re-integratie

50PLUS wil dat het kabinet meer gaat doen aan scholing en re-integratie vanuit de WIA. “Bij- en omscholing en versterkte inzet op re-integratie zijn uiterst belangrijk en bovendien kansrijk, ook voor de WIA”, stelt Corrie van Brenk. Ook moet er bij de claimbeoordeling van de WIA meer aandacht komen voor psychosociale  problematiek en hoe hier mee om te gaan.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen

50PLUS vindt nog steeds dat er een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor álle werkenden moet komen met een ‘opt-out’ voor mensen die zich op een andere manier gelijkwaardig kunnen beschermen tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het overleg over arbeidsongeschiktheid met minister Wouter Koolmees van SZW:

“Ik begin met een punt dat officieel meer de arbeidsomstandigheden raakt, maar dringend nu om aandacht  vraagt: de schrikbarende toename van het aantal (vaak dodelijke) arbeidsongevallen, de ‘keerzijde’ van een bloeiende economie. Het gaat om jonge én oude werknemers. Een onaanvaardbare ontwikkeling! Wij vragen de minister zich meer hard te maken voor veilige arbeidsmiddelen, goede veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken.

En als we over cultuur praten dan speelt ook de rol van de verantwoordelijkheid van werkgevers, zijn werknemers uitsluitend een productiemiddel of zo veel meer? Dragen we zorg voor werknemers en als dat niet gebeurt, wordt het dan afgestraft?  We hebben recent het schandaal gehad van de bijstandsgerechtigden die moesten werken met Chroom 6. De overheid als werkgever bij Defensie sprong schandalig slecht om met zijn werknemers .
Te veel bedrijven gaan te zorgeloos met mensen en hun gezondheid om! Wat gaat de minister, samen met de staatssecretaris hieraan doen? Gaat het de Inspectie SZW lukken een evenwicht te vinden tussen het onderzoeken en het voorkomen van arbeidsongevallen en ziekte, bijvoorbeeld ook door psychosociale belasting ?

Onderzoeken van het UWV wijzen uit dat het aandeel ouderen in de WIA – door langer doorwerken – gestaag toeneemt. Dat heeft een keerzijde, zij zijn  verantwoordelijk voor een groot deel van de WIA instroomstijging in 2018. De stijging bij 60 tot 65-jarigen is maar liefst twee keer zo hoog dan bij andere leeftijdsgroepen! Inmiddels is de gemiddelde leeftijd in de WIA opgelopen tot 46,8 jaar. Bijna 70% van de uitstroom uit de WIA komt door pensionering en overlijden. Ziet de minister dit ook?
Het UWV verwacht zelfs nog een verdere verhoging van de WIA -instroom van ouderen, door langer doorwerken. Wat gaat de minister hieraan doen?

50PLUS ziet hierin het klinkende bewijs dat het progressief langer doorwerken een te zware wissel trekt op gezondheid van ouderen. Daarom is het heel redelijk om te beginnen met het bevriezen van de AOW-leeftijd en daarna terug te zetten op 65 jaar! Het kan. Het is een politieke keuze. Het zou onze keuze zijn.
  
De WIA is nu te veel een fuik, met voor veel mensen nog maar een te geringe kans op uitstroom door terugkeer op de arbeidsmarkt. Het IBO-rapport ‘Geschiktheid voor de arbeidsmarkt’ gericht op het verhogen van arbeidsparticipatie in de WIA bevat een aantal nuttige, kansrijke aanbevelingen. 50PLUS is vooral benieuwd naar wat er gedaan is, of wordt, met de belangrijke aanbevelingen rond beleidsthema 2: ‘werken beter mogelijk maken’. Bij- en omscholing en versterkte inzet op re-integratie zijn uiterst belangrijk en kansrijk, ook voor de WIA. In dit verband vragen wij ook een reactie op het commentaar van de landelijke cliëntenraad. Van de overheid mag een extra inspanning gevergd worden, omdat zij óók verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de instroom van de WIA. En wat gaat de overheid zelf extra doen aan preventie?
 
De WIA-claimbeoordeling voor mensen met psychische problemen moet beter. Het aandeel van psychische problematiek bij instroom in de WIA is groot ; De Inspectie signaleert problemen bij de behandeling en verzuimbegeleiding vóór de WIA-claimbeoordeling en
bij de herkenning van psychische problematiek bij de WIA-claimbeoordeling. Dat is zorgelijk. Psychische klachten zijn de belangrijkste diagnose voor arbeidsongeschiktheid!  Inderdaad moet de communicatie tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts beter, maar er is méér nodig.

50PLUS hoopt dat de minister hierin wel de inspectie serieus neemt. Wat wordt concreet gedaan met de aanbeveling van de Inspectie om bij het voorspellen van functionele verbetering (prognose) bij cliënten méér aandacht te besteden aan de omgeving en persoonlijke factoren en dan met name psychische problematiek, in relatie tot re-integratie ?

50PLUS vindt het samenvattend belangrijk dat re-integratie  van mensen met een WIA-verleden – vooral de groep met psychische klachten die relatief groot is – méér gericht aandacht krijgt . Hóe gaat de minister daar concreet voor zorgen?

50PLUS herhaalt het pleidooi voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering . Arbeidsongeschiktheid bij zzp’ers is een catastrofe als je niet verzekerd bent. Dat ziet de minister toch ook?

Tot slot wil ik nog wijzen op het tekort aan verzekeringsartsen en dat de oorzaak van de vandaag besproken problematiek mede veroorzaakt wordt doordat er teveel is bezuinigd op het UWV.”

© 27 maart 2019