Het te ver doorvoeren van Europese integratie – bijvoorbeeld op sociaal terrein – is schadelijk voor het draagvlak van de Europese Unie. “De voortdenderende ‘integratie-trein’ – die wij als 50PLUS resoluut afkeuren – maakt de Europese samenwerking kapot”, waarschuwde Kamerlid Corrie van Brenk.

Europese Unie en Nederland - Foto: European Parlement

De verruiming van de mogelijkheden tot export van WW-uitkeringen binnen de Europese Unie zijn tijdelijk opgeschort. 50PLUS vindt dat een goede zaak, evenals de toezegging dat bezwaren van de minderheid van EU-lidstaten die tegen zijn – waaronder Nederland – opnieuw gewogen zullen worden.

Voortdenderende ‘integratie-trein’

50PLUS wil weten hoe minister Koolmees het Nederlandse standpunt nog verder kracht kan en gaat bijzetten. “De voortdenderende ‘integratie-trein’ – die wij als 50PLUS resoluut afkeuren – maakt het in de basis goede idee van Europese economische en veiligheidssamenwerking kapot”, zei Kamerlid Corrie van Brenk tegen de minister. “Dat zou voor ons allen een les moeten zijn!” Het te ver doorvoeren van Europese integratie – bijvoorbeeld op sociaal terrein – is uiteindelijk schadelijk voor het draagvlak van de Europese Unie.

WW aanpassen aan niveau ter plaatse

“Waarom kan een WW-uitkering die geëxporteerd wordt niet aangepast worden aan de kosten van levensonderhoud en vooral aan het WW-uitkeringsniveau ter plaatse?”, vroeg Corrie aan de bewindsman. “Dat doen we met andere uitkeringen zoals de AOW toch ook!”

Zeer onwenselijk

50PLUS is volstrekt tegen de suggestie van Commissievoorzitter Jean Claude Juncker om op EU-niveau elkaars WW-stelsels gedeeltelijk te gaan garanderen. “Dat is en blijft wat ons betreft een nationale aangelegenheid”, zei Corrie van Brenk tijdens het debat in de Tweede Kamer. “Het verder harmoniseren en overdraagbaar maken van verzekeringen tegen werkloosheid is zeer onwenselijk!”

Draaideurconstructies

Ook wordt aandacht  gevraagd voor het aanpakken van werkgevers die dankbaar gebruik maken van ‘draaideurconstructies’ met goedkope arbeid van arbeidsmigranten. Tevens vraagt 50PLUS aandacht voor de soms erbarmelijke arbeidsomstandigheden van (Poolse) arbeidsmigranten.

Leven Lang Leren

50PLUS is van mening dat ‘Leven Lang Leren’ als beleidsthema prominenter op de (nationale) agenda moet. “Een recente studie heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een leven lang leren is voor lager opgeleiden, waaronder ook veel ouderen. Is het kabinet zich daar voldoende van bewust? En welke rol kan Europa hier spelen?”, vroeg Corrie van Brenk aan minister Koolmees.


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat ter voorbereiding van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10 en 11 april 2019 met minister Koolmees:

“Vorige week is de Kamer over de volle breedte in opstand gekomen tegen de Europese plannen om de mogelijkheid van WW-export te verruimen. Dat krijg je ervan als je totaal verschillende economieën en sociale stelsels kunstmatig grondig met elkaar wilt verweven! De voortdenderende ‘integratie-trein’ – die wij als 50PLUS resoluut afkeuren – maakt het in basis goede idee van Europese economische en veiligheidssamenwerking kapot. Dat zou voor ons allen een les moeten zijn.

Het is goed nieuws dat deze onzalige Europese plannen – die het draagvlak voor onze eigen sociale zekerheid, én het draagvlak voor de Europese Unie ondermijnen – voorlopig althans – niet doorgaan. Maar de graat is niet uit de keel.

Een werkgroep binnen Europa gaat zich nu wijselijk buigen over de zorgen van een grote minderheid binnen Europa, waaronder Nederland. Hoe gaat het kabinet de eensgezinde stem van Nederland laten doorklinken? Graag een grondige beschouwing.

50PLUS vraagt – het kwam al eerder zijdelings aan de orde – waarom een WW-uitkering die geëxporteerd wordt, niet aangepast kan worden aan de kosten van levensonderhoud en vooral het WW-uitkeringsniveau ter plaatse. En waarom wordt de (korte) periode van werken in een nieuwe lidstaat niet samengeteld ten behoeve van het recht op WW in het land van herkomst? 50PLUS vindt overigens óók een veel hardere aanpak nodig van bedrijven die dankbaar gebruik maken van goedkope draaideurconstructies en standaard kortdurende contractjes. Want dáár beginnen de problemen met arbeidsmigranten. Wat gaat de minister hieraan, en aan de soms erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de arbeidsmigranten doen?

Voor wat betreft de Verordening Europese Arbeidsautoriteit is 50PLUS benieuwd of deze autoriteit, en werkzaamheden daarvoor, een extra beslag leggen op de al schaarse capaciteit van de Inspectie SZW, 6f de inspectie juist ontlast wordt bij internationale handhaving. Graag een nadere uiteenzetting.

Voor wat betreft de verordening Europees Globaliseringsfonds heeft 50PLUS op zich begrip voor de stelling van het kabinet dat de doelstelling van het EFG – steun verlenen bij grote herstructureringen als gevolg van globalisering – een nationale zaak betreft van werkgevers, werknemers en overheid. Kan de minister verduidelijken welke actieve rol hij hier specifiek ziet voor de overheid in Nederland, en hoe die ingevuld wordt? Denk daarbij aan ondersteuning van werk naar werk, en een leven lang ontwikkelen. 50PLUS heeft daarbij alle mensen in het vizier die nu werken in de kolencentrales die op termijn moeten sluiten, heeft de minister die ook voor ogen? Hoe verklaart de minister de buitengewoon brede steun binnen de EU voor deze verordening?

De Sociale dimensie Europa post-2020: wij begrijpen dat het kabinet de competentieverdeling EU-lidstaten en het subsidiariteitsbeginsel heeft benadrukt. Wij juichen dat toe. Meerdere lidstaten menen dat veel aandacht moet worden besteed aan leven lang leren. Welke concrete inhoudelijke punten heeft de minister benoemd? Een recente studie in ESB heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk leven lang leren is voor lager opgeleiden, waaronder ook veel ouderen. Is het kabinet zich daar voldoende van bewust? Welke rol kan Europa hier spelen? Bent u eens, dat leven lang leren speerpunt van kabinetsbeleid zou moeten worden? Een leven lang ontwikkelen is voorwaarde voor een sterke innovatieve economie, economische groei, sociale gelijkheid en sociale cohesie.

Rechtvaardigt dat niet een zeer forse investering, ook door de overheid, en is het niet juist nu daarvoor het goede moment? 50PLUS wil met klem benadrukken niets te zien in de suggestie van Commissievoorzitter Jean Claude Juncker om op EU-niveau elkaars WW-stelsels gedeeltelijk te garanderen. Dit is wéér een vorm van Europese sociale integratie die 50PLUS resoluut afwijst. Het garanderen van nationale werkloosheidsverzekeringen is en blijft wat ons betreft een strikt nationale aangelegenheid. Het verder harmoniseren en overdraagbaar maken van verzekeringen tegen werkloosheid lijkt ons zeer onwenselijk.

Tot slot vraagt 50PLUS in te gaan op de Europese prioriteiten van bestrijding van langdurige werkloosheid, een leven lang leren, schijnzelfstandigheid, en de bescherming van zzp’ers met een laag inkomen. Welke recente ontwikkelingen zijn hier te melden?”

© 3 april 2019