Onze toekomst in Europa. Solidair met jong en oud! Het programma van 50PLUS voor de negende verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Waar staat 50PLUS voor in de Europese Unie?
1. Meer aandacht voor de positie van ouderen
2. Afwijzen van elke vorm van leeftijdsdiscriminatie
3. Een Eurocommissaris voor vergrijzingsproblematiek
4. Aanpakken van wat Europees nodig is met gelijke spelregels voor alle lidstaten
5. Landen die de regels aan hun laars lappen, financieel straffen
6. Afblijven van wat landen zelf kunnen regelen
7. Terugdringen van Europese regelgeving
8. Betere samenwerking op het gebied van veiligheid
9. Betere samenwerking op het gebied van duurzaamheid
10. Meer Europees geld voor innovatie
11. Minder subsidies voor landbouw en welvarende regio’s
12. Meer transparantie over Europese besluitvorming
13. Verlaging salarissen en/of vergoedingen Eurocommissarissen en Europarlementariërs
14. Schrappen van Straatsburg als vergaderplek voor het Europees Parlement

Wat wil 50PLUS niet:
1. Europese pensioenregels
2. Directe Europese belastingen
3. Verdere uitbreiding van de Europese Unie
4. Een aparte begroting voor landen met de euro
5. Een Europese minister van Financiën

► NAAR DE KANDIDATENLIJST VAN 50PLUS

Sterren van de Europese vlag - Beeld: wynpnt (Pixabay)

► De toekomst van ouderen in de Europese Unie

Hier staan we voor:
De Europese Unie is er voor de inwoners van de lidstaten. Het Europees Parlement moet hun belangen behartigen. 50PLUS wil zich in dat parlement in het bijzonder inzetten voor de verbetering van de positie van ouderen. Niet alleen voor de huidige 50-plussers, maar ook in het belang van de 50-plussers van de toekomst. Daarin onderscheidt 50PLUS zich van alle andere partijen. 50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie.

50PLUS wil in de Europese Unie blijven omdat dit goed is voor Nederland, maar wil níet dat Nederland opdraait voor wanbeleid en begrotingstekorten van andere EU-landen. Europese samenwerking heeft Nederland veel opgeleverd. 50PLUS is een groot voorstander van de doelen en de uitgangspunten van de Europese Unie zoals deze ooit is begonnen. De hoofddoelen waren vrede in Europa door welvaart te creëren middels Europese normen en waarden.

Door de Europese samenwerking kennen we inmiddels de langste periode zonder oorlogen sinds de Romeinse tijd. 50-plussers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de welvaart in de Europese Unie waarvan veel mensen profiteren. Maar de 50-plussers moeten niet het slachtoffer worden van beleid waarbij onvoldoende aandacht is voor hun positie. Zij hebben recht op een veilige en schone leefomgeving, waardevast inkomen (pensioen, AOW), passende huisvesting, goede en betaalbare gezondheidszorg en passend werk. Als die zaken in het Europees Parlement aan de orde zijn, toetst 50PLUS die op de effecten voor ouderen.

50PLUS is een toekomstgerichte partij. Daarom zet 50PLUS zich ook in het Europees Parlement in voor de belangen van jongeren als het gaat om werk, onderwijs en cultuur. Ook de inzet op het gebied van milieu en duurzaamheid is in het belang van de jongeren van nu.

50PLUS erkent de grote voordelen van het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid en personen. Maar de samenwerking binnen de Europese Unie moet niet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen. 50PLUS wil een dusdanige hervorming van de structuur en organisatie van de Europese besluitvorming dat die beter aansluit op de oorspronkelijke doelen en uitgangspunten.

Nederland bepaalt zélf wat goed is voor Nederland!

50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland. Daarom wil 50PLUS dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien. Waar nodig worden huidige nutteloze regels geschrapt. Uitgangspunt is ‘groter in de grote dingen, kleiner in de kleinere dingen’.

In een wereld waarin de grote niet-politieke machtsconcentraties, vervuiling en criminaliteit zich niets van landsgrenzen aantrekken, is een strikt nationaal monetair-, economisch- en veiligheidsbeleid kansloos. Daarom kiest 50PLUS voor een Europese Unie met een praktische en realistische aanpak. Daarbij gaat het om drie kerntaken:

1. Milieubeleid en duurzaamheid
2. Buitenlands beleid (veiligheid, defensie, immigratie)
3. Economisch en monetair beleid (interne markt en euro)

Zaken als pensioenen en spaartegoeden, AOW, sociaal- en arbeidsmarktbeleid, onderwijs en de rechtspraak moeten en kunnen we als Nederland heel goed zelf regelen. Dat wil niet zeggen dat hiervoor op Europees niveau geen aandacht hoeft te zijn, maar de beslissingen op die terreinen nemen we zelf. In Nederland!

Het Nederlandse parlement zal daarnaast de Europese verdragen, verordeningen en regels uiterst kritisch bekijken en deze waar nodig volgens de daarvoor geldende procedures proberen aan te passen of tegen te houden. Verder wil 50PLUS dat de inwoners van de EU-landen veel meer informatie krijgen over de besluitvorming binnen de Europese Unie.

► Dit gaan we doen:

Ouderen vinden als het om Europa gaat thema’s als duurzaamheid en milieubeleid, economische groei, veiligheid, bestrijding van criminaliteit en het goed regelen van immigratie belangrijk. Maar de stem van ouderen wordt in het Europees Parlement nog nauwelijks gehoord, terwijl zij wel de snelst groeiende groep kiezers in Europa zijn. Daarom komt 50PLUS op voor juist hun belang. Als toekomstgerichte partij zet 50PLUS zich ook voluit in voor de belangen van jongeren.

De vergrijzing is volgens 50PLUS geen probleem, maar juist een kans. Grote groepen relatief welvarende ouderen hebben behoefte aan nieuwe diensten, producten en innovaties om actief te kunnen blijven in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Door het gericht inzetten van kennis, expertise en kapitaal voor dit doel kan in de Europese Unie een nieuwe, bloeiende ‘Zilveren Economie’ ontstaan.

50PLUS zal pal staan voor het belang van 50-plussers!

50PLUS zal overal waar dat nodig is binnen het Europees Parlement pal staan voor het belang van 50-plussers, zeker voor diegenen die door hun financiële of maatschappelijke positie extra steun nodig hebben. Europese verordeningen en verdragen zal 50PLUS toetsen op de effecten voor ouderen. De fractie van 50PLUS in het Europees Parlement zoekt samenwerking met dan wel deelname aan fracties waarvan de programma’s het dichtst bij die van 50PLUS staan. Op die manier kan 50PLUS meer invloed uitoefenen dan in een positie als eenling.

► ‘DE MENSELIJKE MAAT MOET TERUG IN EUROPA’

Sterren van de Europese vlag - Beeld: wynpnt (Pixabay)

De visie van 50PLUS op de kerntaken van de EU:
1. Milieubeleid en duurzaamheid
2. Buitenlands beleid (veiligheid, defensie, immigratie)
3. Economisch en monetair beleid (interne markt en euro)

► 1. Milieubeleid en duurzaamheid

• CO2-reductie met 55% in 2030
• Europese duurzaamheidsheffing op vliegtickets
• Strenge controle op naleven milieuregels
• Overal dezelfde normen en waarden voor het milieu

Milieuoverlast en duurzaamheid zijn onderwerpen bij uitstek die om een Europese aanpak vragen. Een groot deel van de Nederlandse milieuwetgeving is al afgeleid van Europese richtlijnen. Milieuoverlast (lucht, water, bodem) trekt zich niets van landsgrenzen aan. Klimaatverandering is een serieuze bedreiging voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid moet onze en hun welzijn en welvaart veiligstellen. Om daadwerkelijk tot een duurzame wereld te komen is internationale aanpak noodzakelijk.

Het Klimaatakkoord van Parijs is voor 50PLUS de basis voor een Europese aanpak op het gebied van duurzaamheid en milieu, maar de actualiteit vraagt om een scherpere doelstelling. Voor 50PLUS ligt die op een CO2-reductie van 55 procent in 2030.

50PLUS is voor een streng Europees milieubeleid. De uitstoot van CO2 moet fors omlaag. 50PLUS wil een Europese duurzaamheidstoeslag op vliegtickets van 5 euro per ticket, omdat op vliegtickets geen belasting en geen BTW wordt geheven, en de vervuiling enorm is. De opbrengst moet worden gebruikt voor natuurherstel. ('tree tax'). Dit is een stap om de milieuvervuiling tegen te gaan. Een vliegticket van Amsterdam naar Barcelona is goedkoper dan een taxi van Schiphol naar Amsterdam. Dat is niet normaal!

Daarnaast moet het aantal ‘warmtemachines’ worden teruggedrongen. Voorbeelden daarvan zijn benzinemotoren en thermische elektriciteitscentrales. Het heeft dan ook geen zin om de verwarmingsbronnen kolen, aardolie en gas te vervangen door kernenergie, waterstof en biobrandstof. De toekomst is aan de elektromotor, die dan wel moet draaien op duurzaam opgewekte elektriciteit.

Europees milieubeleid helpt Nederland schoon en milieuvriendelijk te krijgen zonder oneerlijke concurrentie met andere lidstaten. Daarom staat 50PLUS er op dat dit Europees milieubeleid nauwgezet wordt toegepast in alle Europese lidstaten. Als in één land veel strengere milieueisen zouden gelden dan in andere lidstaten, zouden bedrijven in dat ‘strenge’ land benadeeld worden ten opzichte van concurrenten in het buitenland. Omgekeerd geldt dat bedrijven in een land dat soepele milieuregels hanteert in het voordeel zouden zijn tegenover producenten in andere lidstaten. Lidstaten die zich niet aan de overeengekomen afspraken op het gebied van milieu en duurzaamheid houden, moeten daarvoor worden bestraft.

Eén van de voorbeelden die een Europees CO2-reductiebeleid bemoeilijken, is het volgende. Als vervuilende industrie in een land wordt gesloten om dezelfde activiteiten te vergroten in een land waar deze industrie voor de zelfde productie minder CO2 nodig heeft, dan moeten landen ook de CO2-rechten kunnen verhandelen. Een voorbeeld. Een raffinaderij in Nederland produceert op een wijze waarbij er beperkt CO2 vrijkomt. De oliemaatschappij sluit vervolgens een raffinaderij in Oost-Europa die zeer vervuilend was en brengt de productie over naar Nederland. Dan gaat Nederland de doelstellingen van het verdrag van Parijs niet halen, terwijl de Europese CO2-reductie wordt verminderd. 50PLUS wil dat voor dit soort zaken een afdoende Europese oplossing wordt gevonden.

Tegelijkertijd moet de Europese Unie zich ervoor inzetten dat Europese normen en maximumwaarden op milieugebied internationaal de standaard worden om te voorkomen dat de Europese industrie een ernstig concurrentienadeel ondervindt ten opzichte van landen of werelddelen waar minder strenge normen gelden. Dus geldt ook daar het uitgangspunt dat er op de Europese markt geen ruimte is voor producten uit andere landen die niet aan de EU-eisen voldoen.

Energietransitie
• Een Europese energiemarkt
• Meer windparken in zee, maar zonder zichthinder
• Europese gasgarantie zolang er nog onvoldoende betaalbare alternatieven zijn
• Meer geld voor experimenten met nieuwe energiebronnen
• Gasleidingnetwerken in stand houden voor bv. waterstof

Er moet een Europese markt voor energie komen waardoor wij minder energieafhankelijk zijn van Rusland en andere grote niet-Europese leveranciers. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om duurzame en veilig opgewekte energie met zon, water, licht en wind te stimuleren. Te denken valt aan het verder uitbreiden van windparken in de Noordzee met aandacht voor de belangen van vissers en de visstand en het opzetten van geconcentreerde zonnekrachtcentrales in het Middellandse Zeegebied.

Daarnaast moet het gebruik van zonne-energie fors worden gestimuleerd. Doelstelling is het beperken en in de verdere toekomst uitbannen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit moet wel betaalbaar zijn voor de burgers en bedrijven. Daarom moet er binnen de EU zolang dit niet het geval is, een ‘gasgarantie’ gelden. De leidingnetwerken moeten daarvoor in stand worden gehouden. De afspraken over het Groningse gasveld blijven hier buiten.

50PLUS wil een actieve inzet van de Europese Unie als het gaat om het experimenteren met en ontwikkelen van nieuwe energiebronnen zoals kernfusie en waterstof. Daarbij moet de nadruk liggen op het verder verleggen van technologische grenzen. De kosten daarvan gaan de mogelijkheden van andere, met name kleine lidstaten vaak te boven. In de Noordzee moeten meer windparken komen voor het omzetten van elektriciteit in waterstof. Dit kan worden verspreid door leidingen, die nu worden gebruikt voor gas en elektriciteit. Windparken moeten dusdanig ver van de kust worden gebouwd dat er geen sprake is van zichthinder.

Landen of hun inwoners moeten naar behoefte kunnen afnemen en terug leveren als het gaat om stroom die ze bijvoorbeeld via wind- of zonne-energie hebben opgewekt. Kernenergie is voor 50PLUS niet aan de orde zolang het afvalprobleem niet is opgelost.

Natura 2000
50PLUS staat voor een krachtige verdere uitvoering van het project Natura 2000. Daarbij is tussentijdse evaluatie nodig om te bekijken of niet onbedoeld effecten worden bereikt die voor bepaalde gebieden nadelig uitpakken.

► 2. Buitenlands beleid (veiligheid, defensie, migratie)

Veiligheid
• Meer inzet van de EU voor de eigen veiligheid
• Meer coördinatie van nationale veiligheidsdiensten
• Europees actieplan voor bestrijding van gesjoemel met belastingen
• Geen taakuitbreiding voor Europees OM

De Europese Unie is een gebied van open grenzen. Dat geldt met name voor de landen die meedoen aan het Schengenakkoord, waarbij grenscontroles zijn afgeschaft. Dat biedt grote voordelen voor het goederenverkeer en voor reizigers. Nadeel is dat criminelen en anderen met slechte bedoelingen ongehinderd door een deel van de Europese Unie kunnen reizen. Ook bij de aanpak van de toegenomen stroom van migranten is dit een serieus probleem gebleken. 50PLUS wil dat de grensoverschrijdende samenwerking bij (internationale) criminaliteit wordt geïntensiveerd.

In de afgelopen jaren zijn politieke spanningen toegenomen. Met name de verhouding tussen de landen van de Europese Unie en Rusland is verslechterd. Rusland heeft een deel van Oekraïne bezet, oefent druk uit op andere landen en probeert – onder meer via wapenleveranties – goede relaties te ontwikkelen met NAVO-partner Turkije. Daarnaast is er sprake van Russische pogingen om via computertechnieken (‘cybercrime’) de democratische processen in West-Europa te beïnvloeden. Hierdoor en door de veranderde opstelling van de Verenigde Staten binnen de NAVO moet de Europese Unie meer verantwoordelijkheid nemen voor haar eigen veiligheid.

Op het gebied van criminaliteitsbestrijding is er nog altijd geen krachtdadig Europees beleid. Misdaad – in welke vorm dan ook – trekt zich niets van landsgrenzen aan. Met name voor de bestrijding van cybercrime is meer geld en gezamenlijke inzet nodig. 50PLUS is tegen het besluit van het kabinet om mee te doen aan een Europees Openbaar Ministerie. Dat zou zich volgens de plannen vooral moeten richten op zaken als internationale fraudebestrijding. 50PLUS is echter bang dat zo’n Europees OM zich steeds meer taken zal toe-eigenen en zal zich daartegen verzetten. 50PLUS wil een Europees actieplan voor de bestrijding van belastingfraude, -vlucht en -ontduiking.

Defensie
• Meer samenwerking, maar geen Europees leger
• EU-defensiesamenwerking moet aanvullend zijn op de NAVO

50PLUS is voorstander van meer samenwerking op defensiegebied. Het Europees Defensiefonds zal door meer samenwerking bij de ontwikkeling en productie van defensiematerieel kostenbesparend kunnen werken. Op basis van eerlijke afspraken biedt dit ook kansen voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Naast besparing van kosten leidt dit ook tot het gezamenlijk kunnen opereren met uniforme wapensystemen wat de effectiviteit en snelheid van gezamenlijke inzet van militairen uit EU-landen ten goede komt.

De nieuwe plannen voor de European Peace Facility (EPC) en de Military Planning and Conduct Capability (MPCC) mogen niet leiden tot één Europees leger. Datzelfde geldt voor het militair samenwerkingsverband PESCO. Dat bundelt Europese kennis en inzet op het gebied van logistiek, medische capaciteiten, maritieme mijnenbestrijding, cyber en radiocommunicatie.

Nationale parlementen bepalen wie er waar en wanneer aan militaire missies deelnemen en niet een groep anonieme EU-generaals. Europese samenwerking op het gebied van Defensie moet aanvullend zijn op de samenwerking binnen de NAVO.

Migratie
• Zo veel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio
• Betere beveiliging van de buitengrenzen van de EU o.a. door uitbreiding van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex
• Vluchtelingen krijgen binnen een jaar te horen of ze mogen blijven
• Nederland neemt een beperkt aantal vluchtelingen op
• Vluchtelingen worden naar rato verdeeld over de landen van Europa en op basis van de bevolkingsdichtheid
• Bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen
• Duidelijke voorlichting in landen van herkomst over de beperkte toelatingsmogelijkheden in Europa

Het beheersbaar maken van migratie is bij uitstek een proces waarbij Europese samenwerking absoluut nodig is. Het nemen van concrete maatregelen verloopt tot nu toe erg moeizaam. Op papier zijn er tal van plannen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. 50PLUS vindt dat het hoog tijd wordt voor een krachtige Europese aanpak. Dat moet in de eerste plaats leiden tot een forse versterking van het Europese grensbewakingssysteem Frontex. Mensensmokkelaars moeten keihard worden aangepakt.

Uitgangspunt is en blijft dat er binnen de Europese Unie opvang moet zijn voor mensen die vanwege gevaar voor hun leven hun land van herkomst moesten ontvluchten. De lasten daarvan moeten evenredig worden verdeeld. Landen die weinig vluchtelingen willen opvangen, moeten meer bijdragen in de kosten of in de bewaking van de Europese buitengrenzen.

Migranten die naar Europa komen om economische redenen moeten zo snel mogelijk weer terug naar het land waar ze vandaan komen. Datzelfde geldt voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De procedures moeten zo worden aangepast dat in alle lidstaten binnen één jaar duidelijk is of een migrant een verblijfstatus kan krijgen.

De Europese Unie moet met de landen waar de vluchtelingen vandaan komen verdragen sluiten en hen economische hulp bieden om een nog grotere uitstroom te voorkomen. Ontwikkelingshulp uit Europese fondsen moet daar veel beter op aansluiten. Het stimuleren van economische zelfstandigheid is de beste hulp. Ontwikkelingshulp in Afrika moet veel meer in samenhang worden gebracht met de wenselijkheid om migratiestromen in te dammen.

50PLUS pleit voor een EU-Marshallplan voor Afrika. Geldstromen voor ontwikkelingshulp en asielzoekers moeten gefaseerd worden omgebogen naar investeringen, deels in de vorm van giften, deels in de vorm van leningen. Daarbij moet vooral worden gekeken naar effecten op lange termijn in plaats van het invullen van allerlei losstaande korte termijnprojecten. 50PLUS wil daarbij een grotere rol voor het bedrijfsleven met de nadruk op het midden- en kleinbedrijf.

Uitgangspunt bij de opvang van vluchtelingen is dat er eerste opvanglocaties komen in de directe omgeving van de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Die locaties moeten onder toezicht staan van de VN-organisatie voor vluchtelingen en voldoen aan de vastgelegde eisen voor een humanitaire opvang van vluchtelingen.

► 3. Economisch en financieel beleid en euro

Interne markt
• Beter economisch resultaat door aanpak protectionisme
• Europese dienstenmarkt moet daadwerkelijk open worden
• Afspraken consumentenbescherming nakomen
• Internationale machtsconcentraties aanpakken
• Eigen Europees satellietnetwerk
• Belemmeringen spoorvervoer en luchtvaart aanpakken

Bij het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid speelt de EU een belangrijke rol. De interne markt is op economisch terrein het belangrijkste dat de Europese Unie tot stand heeft gebracht. Er moet echter nog veel worden verbeterd. 50PLUS wil zichtbare resultaten op economisch gebied. Dat kan worden bereikt door het aanpakken van protectionisme op de markten van de lidstaten. Het wegnemen van oneerlijke en onnodige belemmeringen leidt tot meer concurrentie, betere producten en diensten voor de consument en daardoor tot meer groei.

De digitale markt en de Europese dienstenmarkt moeten echt open worden. Diensten maken 70 procent uit van de economische activiteit in de EU. Er zijn nu nog 5.000 beschermde beroepen in de EU. Daar moet een einde aan komen. Uitzonderingen kunnen gelden als veiligheid, gezondheid en consumentenbescherming aan de orde zijn. Beroepsgroepen als architecten en notarissen hebben geen nationale bescherming nodig. Elke kleine ondernemer in Europa moet via het internet elders in de Unie zijn goederen en diensten kunnen verkopen zonder dat administratieve hindernissen hem dit onmogelijk maken.

50PLUS wil dat in Europa de hand wordt gehouden aan de afspraken voor consumentenbescherming. Een Europese markt voor telecom moet erop toezien dat telecombedrijven in alle landen van de EU dezelfde tarieven hanteren.

De Europese Unie moet krachtdadig doorgaan met het aanpakken van internationale machtsconcentraties, bijvoorbeeld van telecom- en internetbedrijven. Partijen als Google en Facebook zijn niet nationaal aan te pakken. Datzelfde geldt overigens ook voor tal van andere multinationals. 50PLUS bepleit snelle realisering van eigen Europese satellietnetwerken zoals Galileo, om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Amerikaanse satellietsystemen.

Binnen Europa valt nog veel te verbeteren als het gaat om vervoer. Spoorwegsystemen sluiten niet of onvoldoende op elkaar aan en ook het luchtvaartverkeer ondervindt nog veel hinder van regelgeving en bepalingen uit het verleden. Aanpakken van die onnodige belemmeringen heeft voor 50PLUS prioriteit. Daarnaast wil 50PLUS bij het innovatiebeleid prioriteit voor het thema vervoer. Tenslotte acht 50PLUS het van groot belang dat nog steeds bestaande hindernissen in het vrije verkeer van personen binnen de EU zoveel mogelijk worden opgeheven.

Werkgelegenheid
• Meer aandacht positie 50-plussers
• Voor lonen en arbeidsvoorwaarden gelden de regels van het land waar men werkt
• Invoering tandembanen helpt jong en oud

De werkgelegenheid voor 50-plussers verdient extra aandacht. 50PLUS is tegen elke vorm van leeftijdsdiscriminatie. De Europese Commissie heeft in haar werkprogramma de oplossing van de jeugdwerkloosheid als topprioriteit gesteld. 50PLUS wil dat er ook werkprogramma’s ontwikkeld worden om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers binnen de Europese Unie te verbeteren, zowel van mensen in loondienst als van zelfstandigen. Daarvoor moet geld uit Europese fondsen komen.

De Europese Unie zorgt ervoor dat ondernemers en werknemers makkelijk in een andere Europese lidstaat aan de slag kunnen. Dit bevordert de werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit en daarmee de economische groei. Dat mag echter niet leiden tot ongewenste situaties waarbij sprake is van oneerlijke concurrentie door verschillen in beloning en arbeidsvoorwaarden. Het internationaal wegvervoer is een goed voorbeeld. 50PLUS wil dat werknemers worden beloond volgens de regels van de landen waar ze werken. Verder wil 50PLUS dat de Europese Commissie de lidstaten stimuleert om het systeem van tandembanen in te voeren. Daarbij dragen ouderen hun ervaring over aan jongeren waardoor beide hun vaardigheden uitbreiden en werkloosheid onder oud en jong voorkomen wordt.

Handel
• In handelsakkoorden aandacht voor duurzaamheid, mens en dier en voedselveiligheid
• Open en eerlijk arbitragesysteem in handelsakkoorden
• Meer nationale controle op handelsakkoorden

De EU is verantwoordelijk voor het afsluiten van handelsakkoorden. Dat zijn bindende afspraken die de EU sluit met derde landen, handelsblokken of internationale organisaties. Doel is het bevorderen van vrije handel door het opheffen van handelsbarrières en invoerheffingen. 50PLUS zal zich in het Europees Parlement kritisch opstellen als het gaat om handelsakkoorden. Naast de toetsing van de effecten op ouderen zal 50PLUS er ook op toezien dat de akkoorden voldoende aandacht hebben voor zaken als duurzaamheid, mensenrechten (geen kinderarbeid), voedselveiligheid en dierenwelzijn, Verder zal 50PLUS tegen akkoorden stemmen die buitenlandse investeerders de mogelijkheid bieden om staten aan te klagen buiten de nationale rechterlijke macht om (ISDS). In de plaats daarvan wil 50PLUS een eerlijk en transparant arbitragesysteem. Nationale parlementen moeten meer betrokken worden bij het opstellen van Europese handelsakkoorden die ook voor hen van belang zijn.

Financieel beleid
• Geen verhoging van de EU-begroting
• Minder geld voor landbouw en rijke regio’s

Op dit moment onderhandelen de lidstaten over hoeveel geld de Europese Unie de komende zeven jaar gaat uitgeven. Dat doen ze op basis van een uitgebreid pakket voorstellen van de Europese Commissie met de naam Meerjarig Financieel Kader (MFK). Positief in die voorstellen is het streven naar minder bureaucratie en meer flexibiliteit.

De optelsom van alle voorstellen komt echter uit op € 1.279 miljard tegen € 1.087 miljard in de vorige periode. Een belangrijke lidstaat – het Verenigd Koninkrijk – verlaat de EU en daarmee verdwijnt ook hun bijdrage. Dus is er minder geld te besteden. Maar de Europese Commissie komt met voorstellen om nog meer geld te gaan uitgeven dan tot nu toe.

Het is prima om meer geld uit te trekken voor zaken als veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Maar dan moet er op andere zaken worden bezuinigd. Dat kan heel goed bij de landbouwsubsidies en de regionale fondsen. 50PLUS wil dat daar meer op wordt bezuinigd dan de Europese Commissie nu voorstelt.

Euro
• Geen directe Europese belastingen
• Harmonisering algemene belastingregels
• Geen euro-obligaties

50PLUS is voor een stabiele en waardevaste euro. De euro draagt bij aan een stabiele Europese economie waarbij er geen kostbare veranderingen in de waarde van nationale munten meer zijn en ook geen wisselkosten. De Europese Centrale Bank (ECB) speelt in het monetaire beleid een leidende rol. 50PLUS wil onderzoek naar de mogelijkheid om het mandaat van de bank uit te breiden waardoor ze niet alleen bij prijsstabiliteit, maar ook bij economische groei de vinger aan de pols kan houden. Lidstaten die zich niet houden aan afspraken over het stabiliteitspact en economisch beleid, moeten geen aanspraak meer kunnen maken op hulpprogramma’s.

Om het Europese beleid te kunnen financieren is geen directe Europese belasting nodig. Nieuwe plannen van de Europese Commissie voor het invoeren van Europese belastingen wijst 50PLUS daarom af. Belasting heffen doen landen zelf. Dat is geen zaak van de EU. Wel staat 50PLUS positief tegenover verdere harmonisering van algemene regelgeving op fiscaal gebied, waarbij de lidstaten zelf de details invullen.50PLUS heeft oog voor het moderniseren van de bestaande systematiek van afdrachten, zodat er minder naheffingen en correcties nodig zijn. 50PLUS is wel tegen ongewenste belastingconcurrentie binnen de Europese Unie. 50PLUS is tegen een aparte begroting voor landen in de Eurozone.

50PLUS is tegen de invoering van euro-obligaties. Als lidstaten zich houden aan de afspraken binnen de eurozone is er meer dan voldoende fiscale speelruimte en leencapaciteit om economische crises te bezweren. Als banken in de problemen komen, moeten als eerste de houders van aandelen en obligaties de klappen opvangen.

► Andere onderwerpen

Pensioenen en spaartegoeden
• EU moet van ons pensioenstelsel en onze spaartegoeden afblijven
• Persoonlijke pensioenregelingen gelden in alle EU-lidstaten

Europa moet van onze pensioenen afblijven. Ons pensioenstelsel blijft een Nederlandse aangelegenheid. De zelfstandige Nederlandse pensioenfondsen mogen door Europese wetgeving niet gelijkgeschakeld worden met banken en pensioenverzekeraars. Pogingen vanuit de EU om de verschillende pensioenstelsels in Europa meer op een lijn te brengen, mogen er nooit toe leiden dat het Nederlandse pensioenstelsel versoberd wordt of in een neerwaartse spiraal terecht komt.

50PLUS is wel voorstander van het zogenoemde Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP). Daarbij gaat het om Europese afspraken over de zogenoemde derde pensioenpijler. Mensen kunnen daarbij, naast AOW en pensioen uit werk, voor extra pensioen sparen of een lijfrenteverzekering afsluiten. Harmonisering moet ertoe leiden dat ze die regelingen naar alle EU-landen kunnen ‘meenemen’.

50PLUS zal er ook voor waken dat de Europese lidstaten de spaartegoeden extra gaan belasten.

Meer Europese Unie voor minder geld
• Eurocommissaris voor vergrijzing
• Arbeidsvoorwaarden versoberen
• Minder onnodige Europese agentschappen

50PLUS wil dat er een Eurocommissaris voor vergrijzingsproblematiek komt die alle Europese wetgeving en andere vormen van beleid toetst op de consequenties van en voor de vergrijzing, nu en in de toekomst.

Er kan in Europa nog heel wat bezuinigd worden. Allereerst door Straatsburg te schrappen als vergaderlocatie voor het Europees Parlement. Het moet afgelopen zijn met de onzinnige, kostbare en tijdrovende maandelijkse verhuizing van Brussel naar Straatsburg. Omdat Frankrijk vasthoudt aan Straatsburg zal 50PLUS in het Europees Parlement een initiatiefvoorstel indienen om het voor parlementariërs die niet naar Straatsburg willen, mogelijk te maken digitaal te debatteren en te stemmen vanuit Brussel.

50PLUS wil een forse versobering van de arbeidsvoorwaarden, salarissen en/of vergoedingen van Eurocommissarissen, Europarlementariërs en EU-ambtenaren.

Verder moet er een einde komen aan het steeds weer optuigen van nieuwe Europese agentschappen voor zaken waar de Europese Unie niet over gaat, zoals de arbeidsmarkt. Bestaande agentschappen en comités moeten worden getoetst op hun prestaties, gekoppeld aan de vraag of ze moeten blijven bestaan. Agentschappen die zich niet richten op Europese kerntaken, kunnen wat 50PLUS betreft hun deuren sluiten.

Een fors deel van het budget van de EU gaat naar de structuurfondsen (cohesiebeleid). Er gaat echter nog veel te veel geld naar overbodige projecten en naar regio’s die het geld niet echt nodig hebben. 50PLUS wil dat die cohesiegelden alleen nog gebruikt worden voor de minst welvarende regio’s in de EU.

Zorg en gezondheid
• Strenge voorwaarden voor markttoegang en prijs van medicijnen
• Nultarief BTW voor groente, fruit en brood

Zorg kan goedkoper door samenwerking en afstemming in Europa. Door een Europese markt voor zorg en gezondheid wordt het gemakkelijker om ook over de grens zorg en medische behandelingen te ontvangen. Europa draagt bij aan innovatie, ontwikkeling en productie van nieuwe medicijnen, medische apparaten en producten, waardoor mensen de zorg kunnen krijgen waar ze recht op hebben en soms nog goedkoper ook. 50PLUS staat ook in Europees verband zeer kritisch tegenover verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg.

Om kwaliteit van zorg binnen de Europese Unie te kunnen waarborgen zouden Europese kwaliteitscriteria kunnen worden gesteld. 50PLUS zet zich in voor het stimuleren van alle soorten van onderzoek binnen Europa die de gezondheid en kwaliteit van leven van de ouder wordende mensen kunnen verbeteren.

Ongeveer de helft van de nieuwe geneesmiddelen is ontwikkeld met behulp van publieke financiering, dat wil zeggen: ons belastinggeld. De Europese burgers moeten daar ook van profiteren. Daarom moet de EU voorwaarden stellen aan de toegankelijkheid en prijs van medicijnen die met behulp van publiek geld ontwikkeld zijn. Om die reden wil 50PLUS dat er duidelijkheid komt over de ontwikkelkosten en de vaststelling van prijzen van medicijnen op de Europese markt. Gezamenlijke inkoop op Europees niveau kan daarbij een positieve rol spelen. Bij toelating tot de markt moeten nieuwe medicijnen niet alleen voldoen aan voorwaarden van kwaliteit, veiligheid en effectiviteit, maar ook voorzien in een medische behoefte, op basis van onafhankelijk onderzoek. Daarbij wil 50PLUS vooral aandacht voor medicijnen tegen ouderdomsziekten.

Ongezond voedsel verhoogt de kosten voor de gezondheidszorg op latere leeftijd. De Europese Unie moet daarom veel meer aandacht besteden aan preventie en informatie. Daarbij krijgt het onderwijs extra aandacht. 50PLUS wil een nultarief voor BTW op zaken als groente, fruit en brood. 50PLUS wil dat er in Europa een goed waarschuwingssysteem komt voor levensmiddelen met teveel suiker, zout of vet. Verder pleit 50PLUS naast scherp toezicht op voedselveiligheid ook voor beleid dat de productie van gezond voedsel en het consumeren daarvan stimuleert.

Onderwijs, kennis en innovatie
• Meer aandacht voor wederzijdse erkenning diploma’s en certificaten
• Meer geld voor kennis en innovatie

Onderwijs is en blijft een zaak voor de lidstaten, maar de Europese Unie kan wel een aanvullende rol spelen. Europese programma’s zoals Erasmus maken het voor studenten mogelijk (een deel van) hun studie aan een buitenlandse universiteit te volgen. Goed opgeleide jongeren met buitenlandervaring en talenkennis vinden sneller een baan, in eigen land of elders in Europa. 50PLUS vindt het een goede zaak dat Erasmus verder wordt uitgebreid en zal zich inzetten voor verdere versterking van dit project, met name gericht op opleidingen beneden universitair niveau. Op het gebied van wederzijdse erkenning van vakdiploma’s en ervaringscertificaten dient de Europese Unie een grotere rol te spelen.

In EU-verband kan en moet meer gedaan worden aan het stimuleren van kennis en innovatie. Het al bestaande kennis- en innovatiebeleid moet worden doorontwikkeld. Dit is van cruciaal belang voor de concurrentiepositie en het behoud van werkgelegenheid in de Europese Unie. 50PLUS zal zich ervoor inzetten dat het topsectorenbeleid dat in Nederland vorm krijgt ook in EU-verband wordt uitgewerkt. De wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties wordt weliswaar gegarandeerd door Europese wetgeving, maar de toepassing in de lidstaten laat te wensen over. Daar moet verbetering in komen.

50PLUS gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om in Europees verband de aanpak van laaggeletterdheid te versterken. Daarnaast moeten middelen worden vrijgemaakt om ouderen meer mogelijkheden te geven om mee te komen in de wereld van de digitale communicatie. Dat versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en biedt hen ook na pensionering meer mogelijkheden om nog volop maatschappelijk mee te doen. 50PLUS zal bepleiten hiervoor middelen uit het Europees Sociaal Fonds vrij te maken.

Landbouw en platteland
• Minder landbouwsubsidies
• Meer aandacht voor het platteland

50PLUS wil dat er niet meer subsidie naar Europese boeren gaat dan strikt nodig is en aanzienlijk minder dan nu het geval is. Het gegarandeerd inkomenssubsidiebeleid heeft tot excessen in productie geleid. Daardoor produceren boeren vaak meer voedsel dan nodig is. Landbouwsubsidies moeten worden gericht op innovatie en duurzaamheid. 50PLUS wil geld vrijmaken ter stimulering van ontwikkeling en productie van voedsel dat aantoonbaar een preventieve werking op de volksgezondheid heeft.

Een ander deel van de subsidies moet worden gebruikt voor ontwikkeling van het platteland. In 2025 is 50% of meer van de Europeanen 50-plus en zal meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn. Ook neemt het aantal 80-plussers snel toe. Door de vergrijzing en het vertrek van jongeren naar de steden, verdwijnen er in Nederland op het platteland veel noodzakelijke voorzieningen zoals winkels. 50PLUS wil dat een deel van het Europese landbouwgeld naar plattelandsvoorzieningen gaat, zodat deze op peil blijven. Zo kan worden voorkomen dat complete dorpen verdwijnen en kan bereikt worden dat de leefbaarheid in stand blijft.

Cultuur
• Bescherming waardevolle nationale culturen
• Aantasting vrijheid van meningsuiting hard aanpakken

Europa is een continent met een ongekende veelheid aan talen en culturen. Die diversiteit moet bewaard blijven. De Europese Unie heeft als taak de ontplooiing van de culturen van de diverse lidstaten te stimuleren en tegelijkertijd het gemeenschappelijk cultureel erfgoed te benadrukken. Waardevolle nationale culturen verdienen bescherming. Culturele sectoren zijn in de EU belangrijke bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. Er werken ongeveer acht en een half miljoen mensen in deze sectoren.

Om de mogelijkheid elkaars cultuur beter te leren kennen te versterken, wil 50PLUS invoering van een Europese jongerenpas en een Europese ouderenpas. Die passen geven recht op de in het desbetreffende land geldende korting op de toegang tot culturele en belangrijke maatschappelijke instellingen.

De Europese Commissie wil in de komende jaren vooral werk maken van de samenwerking tussen de culturele sector en de media. Voor 50PLUS heeft steun aan media prioriteit. In steeds meer landen proberen overheden media onder controle te krijgen. Dat is funest voor de vrijheid van meningsuiting die een belangrijke grondslag vormt voor onze democratie. 50PLUS wil dat de Europese Unie krachtig optreedt tegen landen die bezig zijn de vrije pers monddood te maken.

EU-wetgeving
• Veel minder richtlijnen, direct werkende wetgeving primair
• Geen aantasting van vetorecht lidstaten

De Europese Unie is er voor de lidstaten. Zij bepalen met elkaar wat er in de Europese Unie wel en niet gebeurt en niet de Europese Commissie. 50PLUS wil dat de rol van de Commissie beperkt blijft tot het uitvoerend orgaan van wat de lidstaten samen hebben besloten. Het Europees Parlement moet meer zeggenschap krijgen op alle beleidsterreinen, inclusief de begroting. De ontwikkeling naar de afschaffing van het vetorecht voor lidstaten bij belangrijke beslissingen moet worden stopgezet. Het vetorecht moet blijven bestaan.

Het moet afgelopen zijn met de stroom van richtlijnen die de Europese Commissie over de lidstaten stort. Voortaan moet de Commissie zich beperken tot direct werkende wetgeving en richtlijnen die ook voor de lidstaten een duidelijke toegevoegde waarde hebben. De Europese Unie is er niet voor de details, maar voor de hoofdlijnen.

50PLUS wil invoering van een systeem van kort geding binnen het Europese Hof van Justitie. De huidige werkwijze leidt vaak tot zeer langdurige en daardoor frustrerende procedures. De besluitvorming binnen de Europese Unie moet veel beter te volgen zijn voor de inwoners van de EU-landen. 50PLUS heeft samen met andere partijen in het Nederlandse parlement het initiatief genomen om meer transparantie te regelen. Dat is inmiddels door vrijwel alle EU-parlementen overgenomen. Ook binnen het Europees parlement gaat 50PLUS zich daar hard voor maken.

Uitbreiding
• Voorlopig geen uitbreiding van de EU
• Opschorten gesprekken kandidaat-landen

50PLUS vindt een Europese Unie met de huidige lidstaten voorlopig genoeg. Het mag niet meer voorkomen dat landen die nog niet klaar zijn voor het lidmaatschap, toch worden toegelaten in de hoop dat ze gaandeweg aan alle criteria gaan voldoen. De Europese Unie is in haar huidige omvang als organisatie niet klaar voor verdere uitbreiding. Het onvoldoende functioneren van de EU wordt steeds weer duidelijk als er Europees moet worden opgetreden, bijvoorbeeld bij de aanpak van immigratiestromen of financiële crisissituaties. Pas als de EU snel en uniform namens alle lidstaten kan optreden, kan over verdere uitbreiding met solide, stabiele en democratische landen worden nagedacht. Lopende gesprekken met kandidaat-landen moeten worden opgeschort.

Aanpak van ‘lakse’ landen
• Harde sancties tegen landen die afspraken en regels negeren
• Jaarlijkse verantwoording besteding EU-gelden door lidstaten

In de afgelopen jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat de Europese Unie lidstaten kent die zich niets aantrekken van samen gemaakte afspraken. Dat is duidelijk geworden bij de opvang van migranten, maar ook bij maatregelen in landen die op gespannen voet staan met wat er binnen de EU is afgesproken over democratie en rechtsstaat. 50PLUS wil dat landen die zich niet aan afspraken houden, daarvoor worden gestraft. Dat kan door te korten op voor die landen bestemde fondsen, maar ook door hen binnen de EU stemrecht te ontnemen.

De Europese Unie moet strenger optreden tegen verboden staatssteun die overheden verstrekken aan bedrijven of andere privaatrechtelijke organisaties. 50PLUS vindt dat landen die zich schuldig maken aan dit soort praktijken, in de toekomst niet op Europese steun hoeven te rekenen als ze in de problemen komen. Wie niet in staat of bereid is om de zaken in eigen huis op orde te brengen, hoeft niet voor hulp aan het Europese loket aan te kloppen. Elke lidstaat moet jaarlijks laten zien dat EU-gelden in eigen land op de juiste manier zijn besteed. Als ze dat niet kunnen, dan krijgen ze minder geld uit Europese fondsen.

Exit-strategie
De moeizame onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) hebben duidelijk gemaakt dat het van het grootste belang is dat er heldere en duidelijke regels komen over wat er wel en niet kan, als een land geen lid meer wil zijn van de Europese Unie. De ervaringen met de Brexit moeten ervoor zorgen dat als er in de toekomst onverhoopt nog een land afhaakt, dit op een snelle, ordentelijke en rechtvaardige manier kan worden afgewikkeld. Daarom wil 50PLUS het mogelijk maken om artikel 50 te kunnen aanpassen. Het moet niet alleen mogelijk zijn dat lidstaten kunnen beslissen om uit de EU te stappen, maar ook dat de EU zelf kan bepalen dat lidstaten kunnen worden uitgezet bij herhaald overtreden van de afspraken in het verdrag.  

50PLUS wil de Europese Unie hervormen. 50PLUS wil een Europa 2.0!

► ‘DE MENSELIJKE MAAT MOET TERUG IN EUROPA’
► NAAR DE KANDIDATENLIJST VAN 50PLUS

Europese verkiezingen 23 mei 2019

© 2019