Het heeft geen zin om seniorenwoningen te bouwen in een leefomgeving waarbij de toekomstige oudere bewoner ver verwijderd is van allerlei noodzakelijke voorzieningen zoals apotheek, huisartsenpost, winkels voor dagelijkse boodschappen en toegang tot openbaar vervoer.

Die waarschuwing gaf 50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay aan het kabinet maandag 20 mei in een debat in de Senaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet. De voorgestelde wijziging houdt verband met het versnellen van de woningbouw en het faciliteren van de duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik.

Voorzieningen als apotheek, huisartsenpost, winkels en goed openbaar vervoer zijn doorslaggevende randvoorwaarden om ouderen ook daadwerkelijk langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen, bracht Martine Baay naar voren.

In het wetsvoorstel wordt de vergunningsprocedure voor gemeenten vereenvoudigd via projectuitvoeringsbesluiten en dat kan voor woningbouwprojecten een mogelijke versnelling opleveren van zo’n 6 maanden.

Senator Baay hierover: “Gelet op het thans nijpende tekort aan woningen klinkt dit als muziek in de oren. Want niemand kan voorbijgaan aan de woningbehoefte van starters en het tekort aan senioren- en levensloopbestendige woningen op de huidige woningmarkt.”

Volgens haar is het echter de vraag of met invoering van deze wet daadwerkelijk een realistische planning ontstaat om zowel tijdig als voldoende te voorzien in deze woningbehoefte. “Het gaat immers niet alleen om het aantal woningen maar ook om het juiste type woning welke dan ook nog gelegen moet zijn in de juiste leefomgeving.”

50PLUS hecht aan het belang van vroegtijdige betrokkenheid van de burger bij planprocessen voor woningbouw omdat participatie voor meer draagvlak en betere besluitvorming zorgt. Maar volgens Martine Baay lijkt op het eerste gezicht dit wetsvoorstel juist afbreuk te doen aan het zorgen voor voldoende draagvlak bij lokale volksvertegenwoordiging en burgers.

De 50PLUS-Senaatsfractie is nog niet geheel overtuigd of het wegnemen van - al dan niet onnodige knelpunten - voldoende rechtvaardiging verschaft om de bevoegdheid tot het nemen van projectuitvoeringsbesluiten te verschuiven van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en wethouders.

De volledige tekst die Martine Baay uitsprak is HIER te lezen.

© 20 mei 2019