De zorglasten voor individuele burgers zijn te hoog geworden. Daardoor is zorg niet meer betaalbaar voor iedereen.

Zorgkosten - Foto: Myriams Fotos (Pixabay)

Eén op de vijf ouderen mijdt zorg vanwege de kosten. En eigen bijdragen voor het verpleeghuis zijn zo hoog dat mensen bijna geen geld meer over houden, terwijl ze nog wel andere kosten moeten maken. Hierdoor willen mensen vaak niet naar het verpleeghuis terwijl ze die zorg wel nodig hebben, zo constateert Léonie Sazias van 50PLUS in een debat met minister De Jonge (VWS). Ook moet duidelijk worden voor mensen welke zorgkosten zij naast het eigen risico en eigen bijdragen nog meer moeten betalen.

Vrijwillig eigen risico

“Het vrijwillige verhoogd eigen risico en de daarbij horende premiekorting is wat 50PLUS betreft niet solidair”, zei Léonie Sazias. “Kan de minister de mogelijkheden onderzoeken om het vrijwillig eigen risico te verlagen?” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg minister De Jonge ook of het CAK zijn zaken inmiddels op orde heeft.


De volledige inbreng van Léonie Sazias in het debat met minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de eigen bijdragen in de zorg:

“De zorglasten voor individuele burgers zijn te hoog. De eigen bijdragen voor medicijnen, de fysiotherapeut die maar zo vaak wordt vergoed, basismondzorg  waarvoor je een aanvullende verzekering moet afsluiten. De combinatie van het eigen risico, de alsmaar stijgende zorgpremie, de eigen bijdragen en andere bijkomende kosten, maakt dat sommige mensen hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen, zoals het bevriezen van het eigen risico, maar dat is niet genoeg. In Nederland is zorg niet meer betaalbaar voor iedereen. Daardoor krijg je schrijnende situaties: in de krant las ik het voorbeeld van een mevrouw die zich gedwongen voelde om te scheiden van haar langdurige zieke man, omdat ze daarmee de kosten kon inperken. Kan de minister hierop reageren? Wat wil de minister tegen deze mensen zeggen?

Uit een recent onderzoek van KBO-PCOB bleek dat één op de vijf ouderen zorg mijdt vanwege de kosten. En deze week bleek uit een onderzoek van Regioplan dat de eigen bijdragen binnen de Wlz zo hoog zijn dat ouderen nauwelijks geld overhouden. Terwijl ze natuurlijk nog wel kosten maken, voor bijvoorbeeld activiteiten in het verpleeghuis. De ouderenorganisaties krijgen signalen dat ouderen daardoor zorg gaan mijden door toch maar thuis te blijven wonen, zodat ze zorg kunnen ontvangen vanuit de Wmo. Krijgt de minister deze signalen ook en hoe gaat hij ervoor zorgen dat die prikkel wordt weggenomen? Het kan toch niet zo zijn dat mensen niet naar een verpleeghuis gaan terwijl ze dat wel nodig hebben?

Teveel mensen weten onvoldoende welke zorgkosten van het eigen risico afgaan en welke niet. Vooral mensen die een chronische aandoening hebben, vinden het moeilijk om inzichtelijk te krijgen wat zij naast het eigen risico en de eigen bijdragen nog meer aan zorgkosten moeten betalen. Kan de minister ervoor zorgen dat de informatie over eigen betalingen duidelijker wordt voor mensen en dat die eenduidig toegankelijk is? Dit voorkomt ook dat mensen verrast worden door onvoorziene kosten.

50PLUS pleit al langer voor een verlaging van het eigen risico om zorgkosten voor mensen beter behapbaar te maken. En wij zetten ook vraagtekens bij het vrijwillig eigen risico. Vindt de minister het ook niet een risico dat mensen die de kosten van het verhoogde eigen risico niet kunnen betalen toch voor de verleiding van een premiekorting kiezen en vervolgens zorg gaan mijden? En hoe solidair is het? Mensen die geen gebruik kunnen maken van dat premievoordeel betalen voor de mensen die dat wel kunnen. Kan de minister de mogelijkheden onderzoeken om vrijwillig eigen risico te verlagen?

Vorig jaar heeft 50PLUS vragen gesteld over de 93-jarige vrouw die een enorme schuld had opgebouwd door een fout van CAK. En zij bleek niet de enige te zijn. Kan de minister aangeven wat de laatste stand van zaken is? De laatste brief die ik hierover kan vinden is uit 2018. Heeft het CAK inmiddels zijn zaken meer op orde?

© 12 september 2019