Voor 50PLUS staat voorop dat het klimaat- en energiebeleid haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Noordzee kustlijn - Foto: Benedikte Vanderweeën (Flickr cc)

“Het klimaat en de energievoorziening zijn niet de makkelijkste onderwerpen. Het gaat om de vraag wat nodig is voor het behoud van de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen? Dat is de kern. Op korte termijn gaat het om het weer op gang brengen van de woningbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek.” Zo formuleerde Gerrit Jan van Otterloo van 50PLUS de inzet van het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019. 

Wat is het ons waard

“Het zijn relevante levensvragen, maar het gaat daarnaast ook om geld. We kunnen de mooiste, de beste en de meest vooruitstrevende voorstellen bedenken, maar uiteindelijk gaat het om de vraag wat het ons allemaal waard is. De lasten zijn helaas niet gelijk of eerlijk verdeeld. Dat zet de hele klimaatdiscussie op scherp”, zo formuleerde Van Otterloo de inzet van het debat.


Lees hier de volledige inbreng van Gerrit Jan van Otterloo in het debat met minister Wiebes over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019:

“Zo net voor het einde van het jaar behandelen we de Klimaat- en Energieverkenning van 2019. Het klimaat, onze energievoorziening, het zijn niet de makkelijkste onderwerpen om over te spreken.

Wat te gaan doen wat goed is voor het behoud van de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen?

Zeer relevante levensvragen, maar het betekent ook gegarandeerd dat het geld kost.

We kunnen de mooiste, de beste, de meest vooruitstrevende voorstellen bedenken. Maar uiteindelijk zal onder aan de streep van al die proefballonnen toch de afweging gemaakt moeten worden wat het ons financieel allemaal waard is. Die lasten zijn helaas niet gelijk of eerlijk verdeeld en dat zet de hele klimaatdiscussie op scherp.
Voor 50PLUS geldt het uitgangspunt: Het moet haalbaar en betaalbaar zijn!

Als 50PLUS kijkt naar de uitdagingen die ons op de korte termijn te wachten staan, dan geven we de prioriteit aan het op gang brengen van de woningbouw en het oplossen van de stikstofproblematiek. Dat zijn de haalbare doelen waar 50PLUS op in wil zetten.

De gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel waar het klimaatakkoord, waar de energieverkenning aan gekoppeld kan worden. Duurzame woningbouw en duurzame infrastructuur zijn een must in de toekomst.

In de woningbouw zijn er twee aspecten voor 50PLUS  die van belang zijn. Enerzijds het verduurzamen van de bestaande woningbouw, anderzijds het duurzaam nieuwbouwen.
Voor wat betreft het verduurzamen van de bestaande woningbouwvoorraad moet de woonlastenneutraliteit gegarandeerd worden. En dit is gezien de reactie van de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties totaal niet gegarandeerd.

Er wordt door de woningcorporaties ernstig getwijfeld aan de Policybrief van het Planbureau voor de leefomgeving. Waar het op neerkomt, als we de woningcorporaties mogen geloven, is dat de aannames en doorrekeningen van het PBL foutief zijn.

Kan de Minister reflecteren op de zorgen die woningcorporaties hebben over de door het PBL geformuleerde effecten en aandachtspunten van het klimaatakkoord op dit vlak? Verder gaat het niet alleen om haalbaar maar ook betaalbaar dus zijn voor 50PLUS de woonlastenneutraliteit van groot belang.

Voor wat betreft het inzetten op duurzame nieuwbouw vindt 50PLUS dat ook de stikstofproblematiek meegenomen moet worden.
De hele bouwsector dreigt stil te vallen vanwege de stikstofdepositie.

En hier wil 50PLUS u een rekenexercitie voorleggen. Het kabinet is voornemens een Investeringsfonds op te zetten waarin er zo'n 50 tot 60 miljard beschikbaar komt.
Het Investeringsfonds heeft als doelstelling dat over een looptijd van 20 jaar de economie versterkt kan worden vanuit dat fonds!

Nu wil 50PLUS dat er ca. 4 miljard uit dat investeringsfonds ingezet wordt op de uitkoop van de boeren die het zwaarst bijdragen aan de stikstofproblematiek. Hiervoor kan zo’n 1% boerenland opgekocht worden. Dit komt overeen met een opkoop van zo’n 400 vierkante kilometer.

De uitgekochte boeren krijgen daarmee het dubbele bedrag voor hun agrarische grond (€10/m2) En daarmee neemt het boerenbestand in Nederland met zo’n 1,5 tot 2 % af.
De helft van de tactische opkoop, zo’n 200 vierkante kilometer, wordt vervolgens om niet aan de natuurorganisaties (Staatsbosbeheer bijvoorbeeld) overgedragen om er potentiele nieuwe natuurgrond van te maken.

De andere helft, ook zo’n 200 vierkante kilometer, wordt ingezet voor infrastructuur en woningbouw en wordt tegen een minimale prijs van zo’n €20 a €30 ingezet om de bouwbeweging in Nederland weer op gang te krijgen.

Daarmee wordt de voorinvestering van €4 miljard uit het Investeringsfonds weer vereffend. Doelbewust is er ingezet om de voormalige landbouwgrond niet in speculatie te laten nemen maar tegen minimale prijzen in de markt te zetten. Aan deze transacties zijn natuurlijk wel randvoorwaarden verbonden.

-De 1% op te kopen grond moet wel landbouwgrond betreffen die qua stikstofproblematiek ertoe doet.

-De 50% opgekochte grond ten behoeve van natuurgebieden moet natuurlijk wel in potentie waardevolle natuur betreffen.

-Aan de verkoop van de andere 50% opgekochte grond voor infra en woningbouw zitten natuurlijk wel strenge restricties dat er volledig duurzaam gebouwd wordt en dat het ten behoeve van de sociale bouw is.

50PLUS wil op deze wijze haalbaar en betaalbaar bij elkaar brengen. 50PLUS wil op deze wijze klimaatdoelen en samenleving bij elkaar brengen. Er zullen vast en zeker allerlei mogelijke wettelijke en andere obstakels zijn die dit voorstel direct van tafel kunnen vegen.

Desalniettemin verzoekt 50PLUS via een motie de minister om toch eens out of de box, met onorthodoxe maatregelen deze in de ogen van 50PLUS win/win/win situatie voor de boeren, voor de woningmarkt, voor de samenleving te onderzoeken.

Het klimaat, de energievoorziening , de economie, de leefbaarheid wordt er mee gediend."
© 17 december 2019