In 2020 hebben méér ouderen recht op huurtoeslag. Maar zij weten dit vaak niet. Terwijl de Tweede Kamer toch unaniem een motie van 50PLUS heeft aangenomen om ouderen door middel van een voorlichtingscampagne te wijzen op de huurtoeslag. Ouderen die er recht op hebben, moeten de toeslagen ook écht krijgen, vindt 50PLUS.

Huis met rekenmachine - Foto: Alexander Stein (Pixabay)

Sinds dit jaar hebben ongeveer 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag omdat de regels voor deze toeslag zijn verruimd. Huurders die net iets boven de inkomensgrens zitten hebben voortaan ook recht op een deel van de huurtoeslag. Tot 1 januari kregen mensen die boven deze harde inkomensgrens zaten niets, nu hebben zij in sommige gevallen recht op een huurtoeslag die kan oplopen tot tweehonderd euro per maand.

Geld mislopen

Veel mensen – onder wie verhoudingsgewijs veel ouderen – zijn niet op de hoogte van deze versoepeling van de huurtoeslag. Zij dreigen daardoor geld mis te lopen. Geld dat ouderen goed kunnen gebruiken omdat hun pensioen al elf jaar niet is geïndexeerd, terwijl alle dagelijkse kosten wel zijn toegenomen. De ANBO constateert dat de Belastingdienst en de overheid de informatie over de nieuwe, gunstige regels niet actief naar buiten brengen. De ouderenorganisatie is daarom gestart met een eigen voorlichtingscampagne om mensen te informeren over de mogelijkheden op huurtoeslag.

Unaniem aangenomen

Dat de overheid niet zelf met een voorlichtingscampagne is gekomen verbaast de Kamerleden Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo van 50PLUS. “Eind 2018 constateerde Henk Krol in een debat dat de huurtoeslag onderbenut wordt”, vertelt Corrie van Brenk. “Cijfers van het CBS wezen dat uit. Eén op de zes 55-plushuishoudens zou recht op huurtoeslag laten liggen en zelfs één op de vijf 85-plushuishoudens. 50PLUS diende toen een motie in waarin de regering werd verzocht een voorlichtingscampagne te starten gericht op ouderen, om hen te wijzen op hun recht op huurtoeslag. Die motie werd met algemene stemmen – dus met steun van alle 150 Kamerleden – aangenomen!”

Voorlichtingsactiviteiten

De Kamerleden Van Brenk en Van Otterloo vroegen vandaag de ministers Koolmees (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) en Hoekstra (Financiën) om opheldering. Zij willen weten wat de regering precies gedaan heeft met de unaniem aangenomen motie van 50PLUS. “Op welke wijze heeft het kabinet daar uitvoering aan gegeven en welke voorlichtingsactiviteiten zijn er opgestart?”, vragen de Kamerleden aan de bewindslieden. Ze willen ook weten of het kabinet bereid is om in 2020 extra voorlichtingsactiviteiten op te starten. “We willen voorkomen dat de onderbenutting van toeslagen in 2020 verder toeneemt en liefst zelfs dat de onderbenutting flink wordt verminderd”, zegt Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo.

Praten met ouderenorganisaties

50PLUS stelt voor dat de ministers Hoekstra en Koolmees in contact treden met de ANBO en andere ouderenorganisaties en met hen van gedachten wisselen over wat er specifiek voor senioren gedaan kan worden om het probleem van onderbenutting van toeslagen effectief te verminderen. Voor 50PLUS staat één ding vast: ouderen die recht hebben op toeslagen moeten die ook écht krijgen! 

© 6 januari 2020