Coronadebat 18 maart 2020We zitten midden in de strijd tegen het coronavirus. Over het verloop en de aanpak van die crisis leven nog veel vragen. Ook bij 50PLUS en de achterban van onze partij.

Onze Tweede Kamerleden Henk Krol, Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo stelden gezamenlijk 35 vragen over de corona-aanpak aan de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wopke Hoekstra van Financiën, Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Niet op intensive care
De Kamerleden van 50PLUS willen onder meer van het kabinet horen hoe het kan dat driekwart van de overleden coronapatiënten niet op een intensive care-afdeling heeft gelegen en wanneer bekend wordt of de periode van sociale afstand moet worden verlengd. Van minister De Jonge wil 50PLUS weten welke richtlijnen binnen het verpleeghuis zijn ministerie heeft uitgevaardigd over het omgaan met het coronavirus na de noodmaatregel om geen bezoek meer toe te laten.

Niet selecteren op leeftijd
Het voorstel van 50PLUS om geen leeftijdsgrenzen te hanteren op de intensive care-afdeling maar iedere patiënt als individu te behandelen, is met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Henk Krol, indiener van de motie, wil weten hoe hieraan uitvoering wordt gegeven. 50PLUS informeert ook naar de stand van zaken rond de communicatie richting laaggeletterden en anderstaligen.

WW-gerechtigden
50PLUS wil dat de sollicitatieplicht voor WW-gerechtigden tijdelijk wordt aangepast of opgeschort, en dat WW-rechten in deze crisistijd verlengd worden. De Kamerleden willen weten of het kabinet deze wensen steunt. 50PLUS stelt voor in overleg met het UWV en de sociale partners na te gaan hoe WW-gerechtigden direct en indirect ingezet kunnen worden in en ter ondersteuning van vitale sectoren. Daarnaast vraagt 50PLUS naar de bereidheid van het kabinet de mogelijkheden van vrijwilligerswerk voor mensen met een WW-uitkering of bijstand uit te breiden als het om gaat om werkzaamheden ter bestrijding van de coronacrisis.

Mantelzorgers, handhaven en ZZP’ers
50PLUS stelde onder meer ook nog vragen over mantelzorgers, het handhaven van de afgekondigde maatregelen, de situatie voor ZZP’ers en de (financiële) situatie in de Europese Unie. Lees alle vragen hieronder:
  
- Hoe gaat u uitvoering geven aan de aangenomen motie over extra maatregelen voor mantelzorgers?

- Bent u bereid om in gesprek te gaan met mantelorganisaties in hoeverre opvang van kinderen gewenst is?

- Hoe gaat u uitvoering geven aan de aangenomen motie over het komen tot een noodplan voor ouderen?

- Waarom is ervoor gekozen om Sanquin bloed te laten testen op antistoffen om te monitoren hoe de verspreiding verloopt en niet voor een representatief onderzoek onder heel de Nederlandse bevolking?

- Moeten de zorgmedewerkers die extra worden ingezet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben? Zo ja, is een versnelde procedure mogelijk?

- Kunt u de stand van zaken geven over de verdeling van beschermingsmiddelen onder organisaties binnen wijkverpleging en thuiszorg?

- Bent u voornemens landelijke sturing te organiseren voor het verdelen van de plekken op de IC’s?

- Is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in staat de beschreven maatregelen uit het noodpakket tijdig en adequaat uit te voeren? Is er al een inschatting te maken hoeveel extra medewerkers hiervoor nodig zijn?

- In hoeverre heeft u bij de uitwerking van de noodmaatregelen rekening gehouden met het beperken van de administratieve lasten voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en bedrijven?

- Bent u voornemens structurele steun te geven aan voedselbanken zodat cliënten de nodige voedingsmiddelen kunnen krijgen?

- Deelt u de verwachting dat de gevolgen van de coronacrisis voor de inkomstenkant van de begroting waarschijnlijk veel groter zijn in omvang dan de gevolgen aan de uitgavenkant? Wanneer worden de eerste projecties verwacht over de gevolgen voor de inkomsten?

- Deelt u de mening dat de bouwsector een grote rol kan spelen bij het weer aanjagen van de economie zodra de restricties in het kader van de coronacrisis worden opgeheven? Treft het kabinet voorbereidingen voor een snelle economische impuls, bijvoorbeeld door middel van extra investeringen in infrastructuur, woningbouw, waterbouw?

- Kunt u een overzicht geven van de begrotingsinspanningen per EU-lidstaat in het kader van de coronacrisis tot nu toe?

- Klopt het dat er door de verschillen in financiële slagkracht tussen EU-lidstaten er onherroepelijk ook grote verschillen ontstaan in de mate waarin lidstaten in staat zijn om hun bevolking en hun economie te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis?

- Deelt u de mening dat verschillen in de financiële slagkracht tussen EU-lidstaten niet mogen leiden tot grote verschillen in de mate waarin lidstaten in staat zijn om hun bevolking en hun economie te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis? Kunt u het antwoord toelichten?

- Deelt u de zienswijze dat als er in de eurozone wordt overgegaan tot een vorm van mutualisatie van schulden ter financiering van de gevolgen van de coronacrisis, de inzet altijd gelimiteerd zal zijn, waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk alsnog met alle middelen moet optreden? 

- Deelt u de zienswijze dat er bij monetaire ingrepen een redelijke evenredige verdeling van Europese steunmiddelen over alle eurolanden afdwingbaar is, terwijl er bij de inzet van EU-middelen en -fondsen, die meer gericht zijn op probleemgevallen, veel eerder sprake zal zijn van zeer onevenredige verdeling tussen de lidstaten?

- Wat vindt u van de standpunten van een monetair econoom, zoals geuit in de webcast van Economisch Statistische Berichten (ESB), die onder andere voorstelt om het verbod op monetaire financiering voor een jaar op te heffen? Is deze oplossing niet te prefereren boven het ontwikkelen/inzetten van een waaier aan monetaire en fiscale instrumenten op Europees niveau?

- Vindt u dat het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) gebruikt kan worden als fiscale backstop voor deze crisis? Zo ja, welk fonds gaat dan de stabiliteitsfunctie vervullen als het ESM is uitgeput?

- Bent u bereid er zorg voor te dragen dat mensen die in financiële problemen komen, niet hun huis worden uitgezet gedurende de coronacrisis?

- Kunt u een toelichting geven op een eventuele noodtoestand in Nederland? Op welke wijze en door wie wordt dit besloten en wat is de rol hierbij van het parlement?

- Is er in Nederland sprake van een bijzondere situatie zoals bedoeld in de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden? Worden de maatregelen die worden genoemd in de wet reeds toegepast?

- Herinnert u zich dat in de brief van 15 maart 2020 over de nationale crisisstructuur wordt gesteld dat de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zo nodig en mogelijk zelf besluiten neemt? Wat is het mandaat en hoe is de controlerende taak van het parlement geborgd?

- Herinnert u zich dat de minister-president enkele gedragsmaatregelen heeft aangekondigd die van groot belang zijn voor het tegengaan van de verspreiding van het virus, zoals geen bijeenkomsten van meer dan 100 mensen en 1,5 meter afstand houden? Kunnen deze maatregelen worden gehandhaafd? Zo ja, op welke manier? Hoe verklaart u de verschillen per gemeente en welke mening heeft u daarover?

- Klopt het dat in meerdere veiligheidsregio’s boetes worden uitgedeeld die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s? Hoe komen die bedragen tot stand? Zijn deze bedragen in elke regio hetzelfde? Zijn de bedragen proportioneel?

- Wordt er lik-op-stukbeleid gevoerd voor de handhaving van crisismaatregelen?

► Naar de pagina over het coronavirus

© 23 maart 2020