“Veel ouderen zijn erg bang dat zij niet welkom zijn op de intensive care mochten zijn besmet worden met het coronavirus”, zei Henk Krol in de Tweede Kamer. 50PLUS wil weten waarom mensen benaderd zijn met de vraag of – als het coronavirus hen treft – ze wel of niet opgenomen willen worden op de IC. “We willen klip en klaar horen wat het beleid is voor toegang tot de afdeling intensive care.”

Henk Krol in de Tweede Kamer

Wat is het beleid voor toegang tot de afdeling intensive care? 50PLUS wil daar een klip en klaar antwoord op. Want met name ouderen zijn heel angstig, zei Henk Krol bij het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de coronacrisis. “De afgelopen dagen zijn we bedolven onder de berichten van ouderen die bang zijn. Doodsbang. Bang dat ze – mochten ze ziek worden – niet welkom zijn op de intensive care. En dat ze thuis moeten sterven. Dat ze geen enkele kans hebben om opgenomen te worden als ze ernstige klachten hebben. Bang omdat ze benaderd zijn door de huisarts met de vraag of ze wel beademd willen worden. Bang omdat men denkt dat alleen leeftijd een rol speelt bij wel of geen toegang tot het ziekenhuis”, hield de partijleider van 50PLUS het kabinet voor.

Wel of niet opgenomen worden?
50PLUS wil weten waarom huisartsen oudere patiënten hebben benaderd met de vraag of – als het coronavirus hen treft – ze wel of niet opgenomen willen worden op een intensive care. “In wiens opdracht is dat gebeurd?”, vraagt Henk Krol. “We horen signalen dat een ziekenhuis dit heeft opgedragen, maar ook dat het in opdracht is vanuit de overheid. En waarom? En wat denkt het kabinet van deze bejegening? Graag duidelijkheid over wat het beleid is, welke keuzes er gemaakt worden, door wie en waarom?”

Leidraad bij tekort aan capaciteit
In een ‘technische briefing’ aan de fractieleiders van alle partijen in de Tweede Kamer zei mevrouw Ronnie van Diemen-Steenvoorde dat de inspectie een opdracht heeft gegeven om een leidraad op te stellen in het geval van een tekort aan capaciteit. Mevrouw Van Diemen is inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg, die waakt over de zorgcapaciteit en zorgkwaliteit. “Wie is bij het opstellen van die leidraad betrokken?”, vroeg Henk Krol. “En wanneer is het gereed? Wordt het een openbaar stuk en gaat kabinet dit dan toelichten aan alle Nederlanders? Welke vorm van triage gaat er plaatsvinden? Is die overal in het land – ook bij huisartsen en in zieken- en verpleeghuizen – hetzelfde? En welke rol spelen leeftijd en/of conditie nu bij alle noodzakelijke beslissingen?” (Tekst loopt door onder de video)

Meer testen
Per 6 april komen er meer testen beschikbaar voor alle zorgmedewerkers met patiëntencontact als ze klachten hebben. 50PLUS wil van minister De Jonge weten hoe dat straks praktisch in zijn werk gaat, wie wanneer in aanmerking komt en hoe de testen precies verdeeld gaan worden. Henk Krol: “Waarom is de minister nog wat terughoudend als het gaat om de productie van buffervloeistof in een publiek of semipubliek laboratorium? En heeft Roche de receptuur inmiddels gedeeld? Aan welke regels moeten de testen in Nederland voldoen en komen die regels overeen met de regels in andere landen?”

Sneltesten inzetten
Henk wil ook horen hoe het staat met het testen achteraf en met de antigeentest. “Worden echt alle opties – ook in het buitenland – goed bekeken? En is het kabinet van plan – bij voldoende betrouwbaarheid – sneltesten in te zetten om de mate van groepsimmuniteit te bepalen? Is het kabinet bereid om meer geld beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek om de coronacrisis te bestrijden? En kunnen aanvragen sneller en minder bureaucratisch worden behandeld? In hoeverre zijn gemeenten in staat om onder deze omstandigheden goed te zorgen voor alle ouderen in hun gemeente? Is het noodplan al inhoudelijk uitgewerkt, zijn de middelen beschikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat gemeenten álle ouderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben goed in beeld zijn?”

Stuwmeer aan behandelingen
Net als de Inspectie voor de Gezondheidszorg sprak ook Henk Krol zijn zorgen uit over het stuwmeer aan noodzakelijke behandelingen en zorgvragen die nu aan het ontstaan is. “Operaties, chemokuren, bestralingen, het wordt allemaal uitgesteld. Is het kabinet, ondanks alle crisisinzet, ook al bezig met het managen van deze mogelijk nieuwe crisis? Het is hartverwarmend dat zoveel oud-verpleegkundigen en ander zorgpersoneel zich meldt om weer aan de slag te gaan in de zorg. Is de minister bereid om te bezien of deze groep voor langere tijd behouden kan blijven, juist ook vanwege de inhaalslag van de vele andere noodzakelijk en planbare zorg? En is het mogelijk de IC-capaciteit nog verder uit te bouwen dan de 2400 die nu is genoemd?”

Veel sterkte
De fractievoorzitter van 50PLUS vroeg of het nodig is na te denken over systemen voor luchtbehandeling en klimaatbeheersing in relatie tot verspreiding van het virus en of de openbaar vervoerbedrijven aangespoord worden om hun materieel extra goed schoon te maken. Hij vroeg ook naar de vluchten die nu nog op Schiphol aankomen. “Vandaag landde er weer een KLM-vlucht uit New York. Van de passagiers op die vlucht is niet eens de temperatuur opgenomen. Welke maatregelen zijn wijs?”, aldus de partijleider van 50PLUS.

Henk sloot zijn inbreng af door alle nabestaanden en zieken veel sterkte te wensen en hij sprak namens 50PLUS zijn grote waardering uit voor alle medewerkers in de vitale sectoren.

Voorstellen van 50PLUS

Veel oud-verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers keren terug in de zorg. Zij zijn ook na de coronacrisis waarschijnlijk hard nodig omdat veel uitgestelde zorg en behandelingen dan opgepakt moeten worden. Een motie van Henk Krol en Lodewijk Asscher waarin de regering wordt opgeroepen om te bekijken of deze groep medewerkers voor langere tijd kan blijven werd door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen.

Door het coronavirus zal de druk op mantelzorgers de komende tijd toenemen, mede door de overbelasting van de reguliere zorg. Zij moeten hun werk goed kunnen blijven doen! Henk Krol diende een voorstel in waarin de regering wordt gevraagd bij alle maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus specifiek rekening te houden met de positie van mantelzorgers. Tevens wordt het kabinet verzocht te onderzoeken of een beperkt aantal mantelzorgers gebruik kan maken van de regeling voor kinderopvang en school voor mensen met een vitaal beroep. De stemmen over deze motie staakten in de Tweede Kamer; er waren precies evenveel voor- als tegenstemmers. De motie wordt nu door 50PLUS opnieuw bekeken.

© 1 april 2020