Martin van RooijenIn de Eerste Kamer kwam senator Martin van Rooijen van 50PLUS op voor het midden- en kleinbedrijf. “Het verstrekken van overheidsgaranties voor kredieten aan het MKB moet prioriteit krijgen”, zei hij.

In de eerste vergadering van de Eerste Kamer na het uitbreken van de coronacrisis werd er over vijf wetsvoorstellen gestemd. 50PLUS stemde met alle wetsvoorstellen in en fractievoorzitter Martin van Rooijen gaf er een stemverklaring bij. Hij wenste het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus ‘wijsheid en sterkte voor een intelligente ontgrendeling’ toe.

Overheidsgaranties MKB

Martin van Rooijen brak een lans voor het midden- en kleinbedrijf: “Het verstrekken van overheidsgaranties voor kredieten aan met name het MKB moet nog prioriteit krijgen”, zei hij, “evenals het eerder verstrekken van overheidsopdrachten.”

Misbruik bestraffen

Misbruik van de steunmaatregelen moet bestraft worden, vindt de Eerste Kamerfractie van 50PLUS. “We moeten voorkomen dat dan eventueel de goeden onder de kwaden moeten lijden, als er toch onverantwoord misbruik zou plaatsvinden”, aldus Martin van Rooijen.

De stemverklaring van senator Martin van Rooijen in de Eerste Kamer:

“Over twee jaar hoop ik 80 jaar te worden. Voor de geschiedschrijving: 7 april 2020, ik sta nu hier. Voor de eerste plenaire vergadering van de Eerste Kamer sinds 10 maart, na drie weken onderbreking wegens de corona crisis. En in aangepaste vorm: alleen de 14 fractievoorzitters, het College van Senioren.

Mijn fractie waardeert het zeer dat de ministers Hoekstra en Koolmees aanwezig zijn om louter naar stemverklaringen en stemmingen te luisteren over vijf spoedwetsvoorstellen. De beide Kamers en het kabinet laten samen de democratie functioneren, ook in tijden van crisis.

De crisismaatregelen zijn van een budgettair uitzonderlijke omvang en zijn onvermijdelijk grofmazig en globaal en zijn al ingegaan. De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen unaniem aangenomen. De Eerste Kamer toetst op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.  Deze voorliggende wetten verdienen niet de schoonheidsprijs, want vatbaar voor misbruik, zoals ook het kabinet erkent.

Minister Hoekstra vatte de voorstellen als volgt samen: doel van het brede en massieve pakket is om heel veel Nederlanders die nu op een plaats werken die in zwaar weer verkeert hun baan te laten behouden, zodat we deze moeilijke tijd – waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren – met elkaar kunnen doorkomen.

Tweede doel is het verstrekken van liquiditeit aan ondernemingen die anders direct in grote problemen komen.

Ik merk daarbij op dat het verstrekken van overheidsgaranties voor kredieten aan met name het MKB nog prioriteit moet krijgen. Evenals het eerder verstrekken van overheidsopdrachten.
Het kabinet heeft gekozen voor generieke maatregelen waarbij snelheid boven waterdicht gaat. Minister Hoekstra zei in de Tweede Kamer tijdens het wetgevingsoverleg: we gaan zeker dingen in de uitvoering fout doen, we zullen moeten bijstellen en we krijgen onvermijdelijk te maken met misbruik.

De 50 PLUS-fractie doet een oproep aan ons allemaal: samen tegen misbruik, misbruik wordt gestraft. We moeten het draagvlak veiligstellen.

Te verwachten is dat maatregelen zullen worden verlengd en dat er nieuwe maatregelen kunnen komen. We moeten dan voorkomen dat dan eventueel de goeden onder de kwaden moeten lijden, als er toch onverantwoord misbruik zou plaatsvinden.

Tot slot. We staan stil bij de overledenen en leven mee met de dierbaren die zij achter hebben moeten laten. En we zijn solidair met landen die zwaar getroffen zijn, zoals de landen in Zuid-Europa, maar ook bijvoorbeeld in zwaar getroffen staten in de Verenigde Staten, zoals de staat New York en daarbinnen de stad New York.

De 50PLUS-fractie zal voor alle vijf wetsvoorstellen stemmen en wenst het kabinet wijsheid, sterkte voor een intelligente ontgrendeling. En blijf vooral gezond!

Ik sluit af met de leuze van het Corps van Studenten aan de Rijksbelastingacademie, de opleiding voor de belastinginspecteurs: Fortiter in re, suaviter in modo, Sterkstaand in de zaak, maar zacht in de wijze van optreden.”

© 7 april 2020