Brief - Beeld: PixabayOm inkomen en werk van mensen te beschermen en een verloren generatie op de arbeidsmarkt te voorkomen moeten alle zeilen worden bijgezet. 50PLUS stuurde daarover een open brief aan de Stichting van de Arbeid.

50PLUS heeft een open brief gestuurd aan de Stichting van de Arbeid (STAR) in Den Haag. De STAR is een landelijk overlegorgaan van centrale organisaties van werkgevers en van werknemers, samen ‘sociale partners’ genoemd. 50PLUS stelt in de brief aan de Stichting van de Arbeid dat alléén met een grootschalig gezamenlijk offensief mensen intensief van werk naar werk begeleid kunnen worden, geschoold kunnen worden en kansen op arbeidsmarkt optimaal benut kunnen worden. 50PLUS vraagt de STAR het kabinet daar op aan te spreken.

Alle zeilen bijzetten
50PLUS vraagt aan het overlegorgaan van werknemers en werkgevers om nu de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten en te voorkomen dat ouderen als gevolg van de coronacrisis nog meer gaan afvloeien naar WW en bijstand. “De kans dat zij vandaaruit snel weer aan werk komen blijft immers vooralsnog klein”, waarschuwt fractievoorzitter Corrie van Brenk in de open brief (zie onder). “Alle zeilen moeten worden bijgezet om inkomen en werk van mensen te beschermen en een verloren generatie – van met name jongeren, maar ook ouderen – op de arbeidsmarkt te voorkomen.”

Met voorrang terugkeren
50PLUS pleit ervoor een vorm van ‘terugkeerbeding’ met afspiegelingsbeginsel te verbinden aan de verlengde NOW-regeling. “Onze wens is dat werknemers die tot nu hun baan behielden met NOW-loonsubsidie, en deze mogelijk alsnog kunnen gaan verliezen, in betere economische tijden met voorrang terug mogen keren bij hetzelfde bedrijf”, stelt Corrie van Brenk in de brief aan de STAR. Zeer belangrijk voor ouderen, maar ook voor jongeren, vindt de fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer. Aan de Stichting van de Arbeid verzoekt zij om samen met het kabinet ook te bezien hoe nog ruimere mogelijkheden voor vervroegde uittreding bij kunnen dragen aan het wegnemen van de grote druk op de huidige arbeidsmarkt.

Lees hieronder de open brief van 50PLUS aan de Stichting van de Arbeid.

50PLUSGeachte dames en heren,

Wij nemen de vrijheid u deze brief te sturen en hopen dat u deze in goede gezondheid ontvangt. De coronacrisis treft de gezondheid van mensen, onze samenleving, economie en arbeidsmarkt hard. Ondanks indrukwekkende overheidssteun voor economie en werkgelegenheid zullen structureel getroffen bedrijven afscheid moeten gaan nemen van een deel van hun medewerkers, die tot nu met subsidie hun baan konden behouden.

Nog vóór de gedeeltelijke afschaffing van de ‘ontslagboete’ in de NOW hebben wij door corona al te maken met de grootste toename van de werkloosheid sinds 2003. Vooral jongeren worden extreem hard getroffen. Het gemiddeld aantal nieuw WW-uitkeringen per week lag voor jongeren tot 25 jaar in april al 75 procent hoger dan een maand eerder. De instroom in de bijstand is eveneens fors.

Alle zeilen moeten worden bijgezet om inkomen en werk van mensen te beschermen en een verloren generatie (van met name jongeren, maar ook ouderen) op de arbeidsmarkt te voorkomen. 50PLUS juicht toe dat het kabinet centraal overleg met u voert over een combinatie van aanvullende maatregelen, zoals (om)scholing, van-werk-naar-werk-begeleiding, deeltijd- en WW-arrangementen en de mogelijkheden waarover in het Pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt, zoals duurzame inzetbaarheid en vervroegde uittreding.

50PLUS is nog niet overtuigd dat het kabinet zélf grootschalig gaat inzetten op (om)scholing, intensieve persoonlijke begeleiding en arbeidsbemiddeling. De recente ‘aanjaagpremie’ van vijftig miljoen euro van het kabinet, in de woorden van de minister ‘smeerolie’ om O&O-fondsen ‘los te trekken’, illustreert – hoe welkom ook – pijnlijk de aarzeling om te komen tot een waar overheidsoffensief. Wij vragen u het kabinet daar op aan te spreken. Alléén met een grootschalig gezamenlijk offensief kunnen mensen intensief van werk naar werk begeleid worden, geschoold worden en kunnen kansen op arbeidsmarkt optimaal benut worden. Maar er is meer nodig.

De positie van ouderen op de arbeidsmarkt is ondanks enig recent herstel nog steeds buitengewoon kwetsbaar. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijft hardnekkig. Oververtegenwoordiging van ouderen in WW en bijstand weerspiegelt de kwetsbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de versobering van de ontslagvergoeding voor oudere werknemers als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die sinds januari vooral resulteert in toegenomen ontslag van oudere werknemers.

Wij vragen u: vergroot nú kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en voorkom nú dat ouderen als gevolg van de coronacrisis nog meer en mogelijk massaal gaan afvloeien naar WW en bijstand. De kans dat zij vandaaruit snel weer aan werk komen blijft immers – vooralsnog – klein.

50PLUS pleit ervoor een vorm van ‘terugkeerbeding’ met afspiegelingsbeginsel te verbinden aan de verlengde NOW-regeling. Onze wens is dat werknemers die tot nu hun baan hielden met NOW-loonsubsidie, en deze mogelijk alsnog kunnen gaan verliezen, in betere economische tijden met voorrang terug mogen keren bij hetzelfde bedrijf. Dat is zéér belangrijk voor ouderen, maar óók voor jongeren. Het is een maatregel die in tegenstelling tot bijvoorbeeld her-, om- en bijscholing meteen kan gaan helpen als de economie weer herstelt. Wij vragen u: kijk naar die mogelijkheid, verken deze binnen uw geledingen en samen met het kabinet en kijk ook samen met het kabinet hoe eventueel nog ruimere mogelijkheden voor vervroegde uittreding bij kunnen dragen aan het wegnemen van de grote druk op de huidige arbeidsmarkt in crisis.

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u veel wijsheid met het werken aan oplossingen voor de uitdagingen waar wij als Nederland gezamenlijk voor staan.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Corrie van Brenk
Fractievoorzitter
50PLUS-Tweede Kamerfractie

 

© 8 juni 2020